Ekumenizm na świecie

Starokatolicy i luteranie porozumieli się ws. bierzmowania i konfirmacji


Synod Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go w Niem­czech zaak­cep­to­wał poro­zu­mie­nie ze Zjed­no­czo­nym Kościo­łem Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skim Nie­miec (VELKD), doty­czą­cym wza­jem­ne­go uzna­nia bierz­mo­wa­nia i kon­fir­ma­cji. Wcze­śniej doku­ment przy­ję­li lute­ra­nie.


W dniach od 29 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. obra­do­wał w Mogun­cji Synod Kato­lic­kie­go Biskup­stwa Sta­ro­ka­to­li­ków w Niem­czech.

Posie­dze­nie naj­waż­niej­sze­go gre­mium zarzą­dza­ją­ce­go Kościo­łem sta­ro­ka­to­lic­kim w Niem­czech roz­po­czę­ły się od mszy w rzym­sko­ka­to­lic­kim koście­le oo. augu­stia­nów, któ­ry jest jed­no­cze­śnie kościo­łem semi­na­ryj­nym die­ce­zji mogunc­kiej. Dzię­ki eku­me­nicz­nej współ­pra­cy sta­ro­ka­to­li­ków i Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go nie tyl­ko msza, ale tak­że synod sta­ro­ka­to­lic­ki odby­wał się w pomiesz­cze­niach nale­żą­cych do die­ce­zji mogunc­kiej.

Syno­da­ło­wie podej­mo­wa­li sze­reg zagad­nień zwią­za­nych ze spo­łecz­no-poli­tycz­nym zaan­ga­żo­wa­niem Kościo­ła, deba­to­wa­li rów­nież nad czę­ścio­wym rapor­tem komi­sji syno­dal­nej, zaj­mu­ją­cej się ochro­ną nie­let­nich przed nad­uży­cia­mi sek­su­al­ny­mi w Koście­le, a tak­że zna­cze­niem mał­żeń­stwa w kon­tek­ście udzie­la­nia bło­go­sła­wieństw parom jed­no­pł­cio­wym.

Jed­nym z waż­niej­szych wyda­rzeń Syno­du było przy­ję­cie sta­ro­ka­to­lic­ko-lute­rań­skie­go poro­zu­mie­nia, doty­czą­ce­go bierz­mo­wa­nia i kon­fir­ma­cji. Syno­da­ło­wie przy­ję­li doku­ment, któ­ry w listo­pa­dzie 2015 r. zaak­cep­to­wał Synod VELKD, z któ­rym sta­ro­ka­to­li­cy posia­da­ją gościn­ność eucha­ry­stycz­ną. Tekst poro­zu­mie­nia stwier­dza m.in.:

Lute­ra­nie i sta­ro­ka­to­li­cy widzą w bierzmowaniu/konfirmacji oso­bi­ste wyzna­nie ochrzczo­nych, waż­ne w życiu bło­go­sła­wień­stwo i aktu­ali­za­cję całe­go wyda­rze­nia chrzciel­ne­go jako trwa­ją­cej przez całe życie i obec­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Uchwa­lo­ne poro­zu­mie­nie umoż­li­wia ofi­cjal­ne obej­mo­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści rodzi­ców chrzest­nych przez sta­ro­ka­to­li­ków w Koście­le lute­rań­skim i na odwrót. Eku­me­nicz­na ugo­da nie likwi­du­je wciąż ist­nie­ją­cych róż­nic – dla sta­ro­ka­to­li­ków bierz­mo­wa­nie jest sakra­men­tem (jed­nym z sied­miu), pod­czas gdy w Kościo­łach tra­dy­cji lute­rań­skiej uzna­wa­ne są zasad­ni­czo dwa sakra­men­ty (Chrzest i Sakra­ment Ołta­rza). U lute­ran kon­fir­ma­cja nie jest sakra­men­tem, a publicz­nym aktem potwier­dze­nia wia­ry przez konfirmantki/konfirmantów. Zwy­cza­jo­wo lute­ra­nie po raz pierw­szy przy­stę­pu­ją do Komu­nii dopie­ro po kon­fir­ma­cji, jed­nak w wie­lu Kościo­łach lute­rań­skich odcho­dzi się stop­nio­wo od tej prak­ty­ki.

Od 31 lat nie­miec­kich lute­ran i sta­ro­ka­to­li­ków wią­że gościn­ność eucha­ry­stycz­na (Dekla­ra­cja z Bonn).

Wśród gości eku­me­nicz­nych obec­ny był ks. pra­łat Diet­mar Gie­bel­mann, peł­nią­cy obo­wiąz­ki admi­ni­stra­to­ra die­ce­zji mogunc­kiej. Ks. dr Vol­ker Jung, zwierzch­nik Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­ła w Hesji i Nassau wygło­sił kaza­nie pod­czas nie­szpo­rów, a sło­wo pozdro­wie­nia prze­ka­zał rów­nież bp Pier­re Wha­lon, biskup ame­ry­kań­skie­go Epi­sko­pal­ne­go Kościo­ła w Euro­pie i jed­no­cze­śnie biskup pomoc­ni­czy dla sta­ro­ka­to­li­ków.

Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki w Niem­czech posia­da ok. 15 tys. człon­ków w 60 para­fiach oraz 110 kapła­nów, w tym kobie­ty. Jest to dru­gi co do wiel­ko­ści Kościół Unii Utrechc­kiej (naj­więk­szym jest Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki w RP). Naj­wię­cej nie­miec­kich sta­ro­ka­to­li­ków miesz­ka w Nad­re­nii Pół­noc­nej West­fa­lii (ok. 30%), a naj­mniej w Turyn­gii i Sak­so­nii. Od 2010 roku zwierzch­ni­kiem Kościo­ła jest bp Mat­thias Ring.

» Ekumenizm.pl: 25 lat gościn­no­ści eucha­ry­stycz­nej


Gale­ria

 

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.