Ekumenizm na świecie

Yad Vashem mniej krytyczne wobec papieża Piusa XII


Yad Vashem od począt­ku lip­ca zmie­ni­ło opi­sy na wysta­wie odno­szą­ce się do dzia­łal­no­ści papie­ża Piu­sa XII wobec zagła­dy Żydów w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Według rzecz­nicz­ki insty­tu­tu to “zła­go­dze­nie” osą­du nie jest spo­wo­do­wa­ne naci­ska­mi (zwłasz­cza z Waty­ka­nu) lecz rezul­ta­tem nowych badań, w czę­ści bazu­ją­cych na udo­stęp­nio­nych archi­wach z cza­sów poprzed­ni­ka Piu­sa XII. Zmie­nio­no np. zda­nie iż papież nie inter­we­nio­wał w cza­sie depor­ta­cji Żydów z Rzy­mu na opis iż “publicz­nie nie pro­te­sto­wał”. Do infor­ma­cji, iż papież wstrzy­mał się […]


Yad Vashem od począt­ku lip­ca zmie­ni­ło opi­sy na wysta­wie odno­szą­ce się do dzia­łal­no­ści papie­ża Piu­sa XII wobec zagła­dy Żydów w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Według rzecz­nicz­ki insty­tu­tu to “zła­go­dze­nie” osą­du nie jest spo­wo­do­wa­ne naci­ska­mi (zwłasz­cza z Waty­ka­nu) lecz rezul­ta­tem nowych badań, w czę­ści bazu­ją­cych na udo­stęp­nio­nych archi­wach z cza­sów poprzed­ni­ka Piu­sa XII.

Zmie­nio­no np. zda­nie iż papież nie inter­we­nio­wał w cza­sie depor­ta­cji Żydów z Rzy­mu na opis iż “publicz­nie nie pro­te­sto­wał”. Do infor­ma­cji, iż papież wstrzy­mał się od pod­pi­sa­nia dekla­ra­cji alian­tów potę­pia­ją­cej eks­ter­mi­na­cję Żydów w grud­niu 1942 roku doda­no infor­ma­cję o radio­wym prze­mó­wie­niu papie­ża na Boże Naro­dze­nie w któ­rym mówił o tysią­cach ludzi wysła­nych na śmierć z powo­du ich naro­do­wo­ści.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.