Ekumenizm w Polsce i na świecie

Niedziela Izraela w Kościołach ewangelickich


Tra­dy­cyj­nie, w 10. Nie­dzie­lę po Trój­cy Świę­tej (27 lip­ca), Kościół Ewa­n­ge­­li­c­ko-Augs­bu­r­ski i Ewa­n­ge­­li­c­ko-Refo­r­mo­­wa­­ny, podob­nie jak Kościo­ły ewan­ge­lic­kie na całym świe­cie, obcho­dzi Nie­dzie­lę Izra­ela. Biblij­nym hasłem tygo­dnia Nie­dzie­li Izra­ela, jak i gra­du­ale w Koście­le lute­rań­skim są sło­wa zaczerp­nię­te z Psal­mu 33,12: “Bło­go­sła­wio­ny naród, któ­re­go Pan jest Bogiem, lud, któ­ry wybrał sobie na dzie­dzic­two. Alle­lu­ja!” Czy­ta­nia litur­gicz­ne Kościo­ła w tą nie­dzie­lę pod­po­rząd­ko­wa­ne są reflek­sji nad rolą Izra­ela w histo­rii zba­wie­nia oraz nie­ro­ze­rwal­nej […]


Tra­dy­cyj­nie, w 10. Nie­dzie­lę po Trój­cy Świę­tej (27 lip­ca), Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiEwan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny, podob­nie jak Kościo­ły ewan­ge­lic­kie na całym świe­cie, obcho­dzi Nie­dzie­lę Izra­ela. Biblij­nym hasłem tygo­dnia Nie­dzie­li Izra­ela, jak i gra­du­ale w Koście­le lute­rań­skim są sło­wa zaczerp­nię­te z Psal­mu 33,12: “Bło­go­sła­wio­ny naród, któ­re­go Pan jest Bogiem, lud, któ­ry wybrał sobie na dzie­dzic­two. Alle­lu­ja!”

Czy­ta­nia litur­gicz­ne Kościo­ła w tą nie­dzie­lę pod­po­rząd­ko­wa­ne są reflek­sji nad rolą Izra­ela w histo­rii zba­wie­nia oraz nie­ro­ze­rwal­nej wię­zi mię­dzy Syna­go­gą a Kościo­łem. Iso­tot­nym ele­men­tem świę­ta jest rów­nież obraz piel­grzy­mu­ją­ce­go Kościo­ła, któ­ry, podob­nie jak nie­gdyś Naród Wybra­ny, jest nie­ustan­nie powo­ła­ny do kro­cze­nia dro­gą Praw­dy.

W Nie­dzie­lę Izra­ela Kościo­ły przy­po­mi­na­ją tak­że o anty­se­mi­ty­zmie, któ­ry ks. Karl Barth, teo­log ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ny, nazy­wał grze­chem prze­ciw­ko Ducho­wi Świę­te­mu, a tak­że wspo­mi­na­ją prze­śla­do­wa­nia i zagła­dę Żydów pod­czas dru­giej woj­ny świa­to­wej.

W nie­któ­rych para­fiach ewan­ge­lic­kich w Nie­dzie­lę Izra­ela sta­wia się na ołta­rzu meno­rę.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.