Ekumenizm w Polsce i na świecie

Pierwszy numer Open Theology


Od kil­ku dni jest już dostęp­ny przez inter­net naj­now­szy i zara­zem pierw­szy numer kwar­tal­ni­ka telo­gicz­ne­go „Open The­olo­gy”. Jest on w cało­ści poświę­co­ny języ­ko­wi reli­gi­ne­mu oraz jego sto­so­wa­niu i nad­uży­wa­niu w reli­gii i poli­ty­ce. Swo­je arty­ku­ły zamie­ści­li prof. Sta­ni­sław Obierk, ks. Prof. Wacław Hry­nie­wicz, prof. Jan Woleń­ski oraz wie­le innych auto­rów z kra­ju i z zagra­ni­cy. Wstęp do nume­ru napi­sał ks. Dr Piotr Ash­win Siej­kow­ski, wykła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie w Chi­che­ster. Oto zawar­tość nume­ru: Język reli­gij­ny i jego utra­co­na nie­win­ność […]


Od kil­ku dni jest już dostęp­ny przez inter­net naj­now­szy i zara­zem pierw­szy numer kwar­tal­ni­ka telo­gicz­ne­go „Open The­olo­gy”. Jest on w cało­ści poświę­co­ny języ­ko­wi reli­gi­ne­mu oraz jego sto­so­wa­niu i nad­uży­wa­niu w reli­gii i poli­ty­ce. Swo­je arty­ku­ły zamie­ści­li prof. Sta­ni­sław Obierk, ks. Prof. Wacław Hry­nie­wicz, prof. Jan Woleń­ski oraz wie­le innych auto­rów z kra­ju i z zagra­ni­cy.

Wstęp do nume­ru napi­sał ks. Dr Piotr Ash­win Siej­kow­ski, wykła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie w Chi­che­ster. Oto zawar­tość nume­ru:

Język reli­gij­ny i jego utra­co­na nie­win­ność – wywiad z prof. Joh­nem Hic­kiem

Prof. Sta­ni­sław Obi­rek A brief com­ment on the inte­rview with Prof. John Hick

Dr Paweł Jani­szew­ski Wcze­sno­chrze­ści­jań­ska pole­mi­ka prze­ciw opo­nen­tom reli­gij­nym: adver­sus, con­tra, kata, pros

Dr hab. Tade­usz Bar­toś Apo­fa­tycz­ność wypo­wie­dzi Toma­sza z Akwi­nu o Bogu

Kazi­mierz Bem (Holan­dia) Język reli­gij­ny w spo­rze o nie­wol­nic­two w XVIII i XIX wie­ku w USA

Dr Jen­ny Dag­gers (Wiel­ka Bry­ta­nia) Kobie­ty i teo­lo­gia — przy­kład Wiel­kiej Bry­ta­nii w. XIX i w świe­tle ofi­cjal­ne­go języ­ka kościel­ne­go

Dr Yolan­da Drey­er (RPA) Przeja­wy homo­fo­bii w publicz­nym języ­ku reli­gij­nym

Dr Jadwi­ga Sebe­sta and Alek­san­dra Bart­czak Kry­te­ria racjo­nal­no­ści w teo­lo­gii

Rev. Prof. Wacław Hry­nie­wicz “Zba­wi­ciel jest poli­fo­nicz­ny” — o nad­uży­ciach języ­ka reli­gij­ne­go w ostat­nim doku­men­cie Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry

Prof. Jan Woleń­ski O języ­ku reli­gij­nym — glos­sa z Pol­ski

Krzysz­tof Krzy­wa­nia Przy­go­to­wa­nie dzie­ci do tzw. pierw­szej Komu­nii w Pol­sce. Rola języ­ka reli­gij­ne­go

Wszyst­kie arty­ku­ły są w cało­ści dostęp­ne albo w języ­ku pol­skim albo w angiel­skim z krót­kim wstę­pem.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.