Ekumenizm w Polsce i na świecie

Ponowny ślub w Kościele ewangelickim?


Kil­ka lat temu wyszłam za mąż w Koście­le Rzym­sko­ka­to­lic­kim. Mał­żeń­stwo to jed­nak nie prze­trwa­ło nawet roku. Roz­wie­dli­śmy się, a ja zaczę­łam sta­rać się o unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa przez Kościół kato­lic­ki. Kościół zgo­dził się na roz­po­czę­cie spra­wy bio­rąc pod uwa­gę kil­ka powo­dów (jed­nak nara­zie ze wzglę­dów finan­so­wych pro­ce­du­ra zosta­ła wstrzy­ma­na). W mię­dzy­cza­sie zwią­za­łam się z moim obec­nym part­ne­rem. Nie­daw­no też zarę­czy­li­smy się i pla­nu­je­my ślub w przy­szłym roku. Zasta­na­wia­łam się, czy ist­nie­je dla […]


Kil­ka lat temu wyszłam za mąż w Koście­le Rzym­sko­ka­to­lic­kim. Mał­żeń­stwo to jed­nak nie prze­trwa­ło nawet roku. Roz­wie­dli­śmy się, a ja zaczę­łam sta­rać się o unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa przez Kościół kato­lic­ki. Kościół zgo­dził się na roz­po­czę­cie spra­wy bio­rąc pod uwa­gę kil­ka powo­dów (jed­nak nara­zie ze wzglę­dów finan­so­wych pro­ce­du­ra zosta­ła wstrzy­ma­na).

W mię­dzy­cza­sie zwią­za­łam się z moim obec­nym part­ne­rem. Nie­daw­no też zarę­czy­li­smy się i pla­nu­je­my ślub w przy­szłym roku. Zasta­na­wia­łam się, czy ist­nie­je dla nas moż­li­wość zawar­cia związ­ku mał­żen­skie­go w Koście­le Ewan­ge­lic­kim. Mój narze­czo­ny nale­ży do Kościo­ła angli­kań­skie­go. Czy jest to w ogó­le real­ne? Jeśli tak, co powin­ni­śmy zro­bić? Z góry bar­dzo dzię­ku­ję za pomoc! Julia.

+++

Sza­now­na Pani

Sko­ro pod­ję­ła Pani decy­zję o wsz­czę­ciu pro­ce­du­ry stwier­dze­nia nie­waż­no­ści mał­żeń­stwa przed sądem kościel­nym, to zarów­no roz­są­dek, jak i sza­cu­nek do sie­bie, jak i wła­snej wspól­no­ty (Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­ki) naka­zy­wa­ły­by kon­se­kwent­ne dopro­wa­dze­nie spra­wy do koń­ca, bez wzglę­du na to, jak się ona skoń­czy.

Sko­ro ani Pani, ani Pani narze­czo­ny nie jeste­ście wyzna­nia ewan­ge­lic­kie­go (ani augs­bur­skie­go, ani refor­mo­wa­ne­go) nie przy­słu­gu­je Wam pra­wo do zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go w Koście­le ewan­ge­lic­kim — prze­pi­sy oby­dwu Kościo­łów sta­no­wią, że przy­naj­mniej jed­no z nup­tu­rien­tów powin­nio być wyzna­nia ewan­ge­lic­kie­go. Wyją­tek od tej zasa­dy sto­su­je się nie­zwy­kle rzad­ko i w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach.

Z infor­ma­cji jakie Pani poda­je, wyni­ka, że Pani spra­wa nie uza­sad­nia zasto­so­wa­nia wyjat­ku od powyż­szej zasa­dy. Prze­strze­gam przed trak­to­wa­niem Kościo­ła ewan­ge­lic­kie­go jako insty­tu­cji auto­ma­tycz­nie bło­go­sła­wią­cej mał­żeń­stwa osób roz­wie­dzio­nych. Kościół ewan­ge­lic­ki nie jest ślub­nym skle­pem usłu­go­wym, bez wzglę­du na to, jak zawi­łe i smut­ne są doświad­cze­nia ludzi.

Jeśli Pani narze­czo­ny jest wyzna­nia angli­kań­skie­go powi­nien skon­tak­to­wać się z macie­rzy­stą para­fią angli­kań­ską w Wiel­kiej Bry­ta­nii lub kape­la­nią angli­kań­ską w War­sza­wie i wyja­śnić kano­nicz­ne moż­li­wo­ści zawar­cia powtór­ne­go związ­ku mał­żeń­skie­go w SWOIM Koście­le.

Z powa­ża­niem

Dariusz Bruncz

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.