Ekumenizm w Polsce i na świecie

Pożegnanie z EAI


Z ogrom­ną przy­kro­ścią, po pra­wie pię­ciu latach two­rze­nia ser­wi­su EAI Ekumenizm.pl zawia­da­miam Czy­tel­ni­ków ser­wi­su, że z ogrom­nym tru­dem i po wie­lu mie­sią­cach namy­słu pod­ją­łem decy­zję o odej­ściu z Redak­cji EAI Ekumenizm.pl. Choć już nie będę Redak­to­rem tego ser­wi­su, będę dalej kibi­co­wał jego roz­wo­jo­wi, a tak­że zacho­wam w swej pamię­ci cie­płe wspo­mnie­nia z cza­sów gdy go współ­two­rzy­łem. Nie­ste­ty, nawał zajęć aka­de­mic­kich, dydak­tycz­nych i publi­cy­stycz­nych spra­wia, że nie mogę poświę­cić EAI Ekumenizm.pl tyle ener­gii […]


Z ogrom­ną przy­kro­ścią, po pra­wie pię­ciu latach two­rze­nia ser­wi­su EAI Ekumenizm.pl zawia­da­miam Czy­tel­ni­ków ser­wi­su, że z ogrom­nym tru­dem i po wie­lu mie­sią­cach namy­słu pod­ją­łem decy­zję o odej­ściu z Redak­cji EAI Ekumenizm.pl. Choć już nie będę Redak­to­rem tego ser­wi­su, będę dalej kibi­co­wał jego roz­wo­jo­wi, a tak­że zacho­wam w swej pamię­ci cie­płe wspo­mnie­nia z cza­sów gdy go współ­two­rzy­łem.

Nie­ste­ty, nawał zajęć aka­de­mic­kich, dydak­tycz­nych i publi­cy­stycz­nych spra­wia, że nie mogę poświę­cić EAI Ekumenizm.pl tyle ener­gii i cza­su ile on tego wyma­ga. Moje zaan­ga­żo­wa­nie w inne dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze eku­me­nicz­nym i teo­lo­gicz­nym („Open The­olo­gy”), a tak­że inne spra­wy natu­ry oso­bi­stej spra­wi­ły, że uzna­łem, iż nad­szedł sto­sow­ny czas by zamknąć ten roz­dział w moim życiu, noszą­cy nazwę “Ekumenizm.pl”.


Pozo­sta­łym człon­kom Redak­cji życzę wszyst­kie­go naj­lep­sze­go oraz pomyśl­no­ści w ich pla­nach roz­wi­ja­nia ser­wi­su. Czy­tel­ni­kom chciał­bym bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać za życz­li­wość, kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę moich depesz, wresz­cie za wie­lu interne­to­wych i „real­nych” przy­ja­ciół, któ­rym mia­łem zaszczyt tu poznać. Pamię­ta­jąc zaś o tym, że nie­kie­dy w pole­mi­kach bywam ostrzej­szy niż­by było to koniecz­ne albo sto­sow­ne, wszyst­kich, któ­rych obra­zi­łem albo ura­zi­łem, ser­decz­nie wszyst­kich prze­pra­szam i pro­szę o wyba­cze­nie.


Jesz­cze raz: wszyst­kie­go naj­lep­sze­go i do zoba­cze­nia na innych stro­nach i w innych miej­scach.


Łódź, 1 stycz­nia 2008 roku,


/-/ Dr Kazi­mierz Bem

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.