Ekumenizm w Polsce i na świecie

Synod unitarian w Portland


“Waż­ne wybo­ry” – pod takim hasłem obra­do­wa­ło w Por­t­land w sta­nie Ore­gonZgro­ma­dze­nie Gene­ral­neKościo­ła Uni­ta­rian i Uni­wer­sa­li­stów w USA. Poru­sza­no zagad­nie­nia spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, rasi­smu, poko­ju w Izra­elu oraz ludo­bój­stwa w Dar­fu­rze. Odby­wa­ją­ce się co roku Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne ma na celu nie tyle pod­jąć decy­zje za para­fie, ale raczej być forum, gdzie wier­ni Kościo­ła mogą wymie­niać się swo­imi pro­ble­ma­mi i pomy­sła­mi. Zgod­nie z rezo­lu­cją ZG w 2006 roku przez dwa lata uni­ta­ria­nie dys­ku­tu­ją na temat uży­cia […]


“Waż­ne wybo­ry” – pod takim hasłem obra­do­wa­ło w Por­t­land w sta­nie Ore­gonZgro­ma­dze­nie Gene­ral­neKościo­ła Uni­ta­rian i Uni­wer­sa­li­stów w USA. Poru­sza­no zagad­nie­nia spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, rasi­smu, poko­ju w Izra­elu oraz ludo­bój­stwa w Dar­fu­rze.

Odby­wa­ją­ce się co roku Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne ma na celu nie tyle pod­jąć decy­zje za para­fie, ale raczej być forum, gdzie wier­ni Kościo­ła mogą wymie­niać się swo­imi pro­ble­ma­mi i pomy­sła­mi. Zgod­nie z rezo­lu­cją ZG w 2006 roku przez dwa lata uni­ta­ria­nie dys­ku­tu­ją na temat uży­cia siły i kwe­stii poko­ju i spra­wie­dli­wo­ści.


Pod­czas obrad Zgro­ma­dze­nia spo­ro uwa­gi poświę­co­no kwe­stii Dar­fu­ru, któ­re­go los przed­sta­wi­li obra­du­ją­cym dr Omer Isma­il, uchodź­ca z Dar­fu­ru oraz szef Uni­ta­rian Uni­ver­sa­list Servi­ce Com­mit­tee Char­lie Cle­ments. Ogra­ni­za­cja ta jest zaan­ga­żo­wa­na od kil­ku lat w pro­ces nagła­śnia­nia trad­ge­dii z Dar­fu­ru i ostat­nio roz­po­czę­ła akcję “Drum­be­at for Dar­fur” by zmu­sić ame­ry­kań­skie fir­my do wyco­fa­nia się z robie­nia inte­re­sów w Suda­nie, dopó­ki tam­tej­szy rząd nie zaprze­sta­nie wsprie­ra­nia ludo­bój­stwa w tej pro­win­cji. Ponad 750 dele­ga­tów pod­pi­sa­ło pety­cję do rzą­du Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej (naj­więk­szy inwe­stor w Suda­nie), by ta wymu­si­ła na Suda­nie powstrzy­ma­nie prze­mo­cy.


W nie­dzie­lę po nabo­żeń­stwie ponad 100 osób wzię­ło udział w mar­szu w cen­trum mia­sta, by pod sztan­da­ra­mi UUSC wołać o pokój dla Dar­fu­ru.


Kościół Uni­ta­rian i Uni­wer­sa­li­stów liczy oko­ło 100 000 wier­nych w całych USA sku­pio­nych w ponad 1000 para­fii.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.