Ekumenizm w Polsce i na świecie

Unitarianie chcą ukarać Sudan


Prze­wod­ni­czą­cy Ame­ry­kań­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Uni­ta­rian i Uni­wer­sa­li­stów, pastor Wil­liam Skin­ford prze­pro­wa­dził roz­mo­wy z Fide­li­ty Inve­st­ment, by ta wyco­fa­ła swo­je inwe­sty­cje z firm, któ­re inwe­stu­ją w Suda­nie i przez to wspie­ra­ją ludo­bój­stwo w Dar­fu­rze. W cią­gu następ­nych kil­ku dni, Gru­pa Inwe­sty­cyj­na „Fide­li­ty” sprze­da­ła 91% swo­ich udzia­łów w spół­ce Petro­Chi­na, któ­ra zaj­mu­je się inwe­sto­wa­niem w Suda­nie. Choć fir­ma pod­kre­śli­ła, że był to ‘zbieg oko­licz­no­ści’ to coraz wię­cej firm wyco­fu­je się z inwe­sto­wa­nia w fir­my zaan­ga­żo­wa­ne w Suda­nie […]


Prze­wod­ni­czą­cy Ame­ry­kań­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Uni­ta­rian i Uni­wer­sa­li­stów, pastor Wil­liam Skin­ford prze­pro­wa­dził roz­mo­wy z Fide­li­ty Inve­st­ment, by ta wyco­fa­ła swo­je inwe­sty­cje z firm, któ­re inwe­stu­ją w Suda­nie i przez to wspie­ra­ją ludo­bój­stwo w Dar­fu­rze.

W cią­gu następ­nych kil­ku dni, Gru­pa Inwe­sty­cyj­na „Fide­li­ty” sprze­da­ła 91% swo­ich udzia­łów w spół­ce Petro­Chi­na, któ­ra zaj­mu­je się inwe­sto­wa­niem w Suda­nie. Choć fir­ma pod­kre­śli­ła, że był to ‘zbieg oko­licz­no­ści’ to coraz wię­cej firm wyco­fu­je się z inwe­sto­wa­nia w fir­my zaan­ga­żo­wa­ne w Suda­nie pod naci­skiem kościo­łów i wier­nych. Nie­za­leż­nie od roz­mów z zarzą­dem fir­my, ponad 2700 pasto­rów, pasto­rek i świec­kich z Kościo­ła Uni­ta­rian i Uni­wer­sa­li­stów otrzy­ma­ło osob­ne listy od władz Kościo­ła, by sami indy­wi­du­al­nie popro­si­li o sprze­da­nie ich udzia­łów w spół­kach inwe­stu­ją­cych w Suda­nie. Inwe­sty­cje pla­nu eme­ry­tal­ne­go UUA w Fide­li­ty wyno­si ponad 18 000 000 USD.


Jed­no­cze­śnie Uni­ta­rian Uni­ver­sa­list Servi­ce Com­mit­tee roz­po­czę­ła akcję „Drum­be­at for Dar­fur” by dalej naci­skać na wła­dze USA i fir­my by zmu­si­ły wła­dze w Cha­tru­mie do zaprze­sta­nia wspie­ra­nia ludo­bój­stwa i do uka­ra­nia win­nych.


Ludo­bój­stwo w Dar­fu­rze, wspie­ra­ne przez isla­mi­stycz­ny rząd w Char­tu­mie pochło­nę­ło już ponad 200 000 ofiar oraz wygna­ło z ich domów ponad 2 000 000 miesz­kań­ców Dar­fu­ru.


UU World Maga­zi­ne

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.