Ekumenizm w Polsce i na świecie

W odpowiedzi pastorowi Chojeckiemu


Kla­sycz­ne pomie­sza­nie z poplą­ta­niem. Ot inte­lek­tu­al­na (?) nie­uczci­wość, Pasto­rze… Zacznij­my od skraj­no­ści, czy­li porów­na­nia Pol­ski AD 2011 z III Rze­szą. Mam nadzie­ję, że śmiesz­ność owe­go porów­na­nia mówi sama za sie­bie. Ale to porów­na­nie godzi też w dobre imię męczen­ni­ków Kościo­ła doby II Woj­ny Świa­to­wej – ks. Die­tri­cha Bon­ho­ef­fe­ra, ks. Mar­ti­na Nie­möl­le­ra, ks. Han­sa P. Ehren­ber­ga i wie­lu, wie­lu innych… Myli się Pastor moc­no a pro­pos posta­wy wymie­nio­nych duchow­nych. Die­trich Bon­ho­ef­fer, w odróż­nie­niu […]


Kla­sycz­ne pomie­sza­nie z poplą­ta­niem. Ot inte­lek­tu­al­na (?) nie­uczci­wość, Pasto­rze… Zacznij­my od skraj­no­ści, czy­li porów­na­nia Pol­ski AD 2011 z III Rze­szą. Mam nadzie­ję, że śmiesz­ność owe­go porów­na­nia mówi sama za sie­bie. Ale to porów­na­nie godzi też w dobre imię męczen­ni­ków Kościo­ła doby II Woj­ny Świa­to­wej – ks. Die­tri­cha Bon­ho­ef­fe­ra, ks. Mar­ti­na Nie­möl­le­ra, ks. Han­sa P. Ehren­ber­ga i wie­lu, wie­lu innych… Myli się Pastor moc­no a pro­pos posta­wy wymie­nio­nych duchow­nych. Die­trich Bon­ho­ef­fer, w odróż­nie­niu od Pasto­ra, nigdy nie upra­wiał par­tyj­niac­twa. Bon­ho­ef­fe­ro­wi i wie­lu innym z Kościo­ła Wyzna­ją­ce­go nie cho­dzi­ło o wal­kę z żad­ną par­tią, a wal­kę ze Złem! Tak, złem przez wiel­kie „Z”. I ta róż­ni­ca jest aż nad­to zasad­ni­cza. Pro­szę poczy­tać wspo­mnie­nia ks. Han­sa Ehren­ber­ga, któ­ry pisał o wal­ce z Dia­błem prze­ciw­sta­wia­jąc ją w jakimś sen­sie rzym­sko­ka­to­lic­kiej wal­ce z nazi­zmem (“The Roman Church fought aga­inst the Nazis; but the Pastors’ Emer­gen­cy League fought aga­inst the Devil him­self”, „Auto­bio­gra­phy of a ger­man pastor”, 1943). I to jest lek­cja, któ­rej Pastor nie odro­bił sta­wia­jąc się w rzę­dzie par­tyj­nych pro­pa­gan­dy­stów, myląc ich z boha­te­ra­mi Kościo­ła Zachodniego.Można nie lubić PO, ale to w żaden spo­sób nie ozna­cza koniecz­no­ści gło­so­wa­nia na PiS (choć tako­we­go nie wyklu­cza). Moż­na nie lubić PiS, ale to też nie ozna­cza koniecz­no­ści gło­so­wa­nia na PO (choć też tako­we­go nie wyklu­cza). W wybo­rach star­tu­je cała pale­ta poli­tycz­nych barw, od SLD i RPP, przez PSL, po PJN czy NP. Do tego wie­le małych komi­te­tów i kan­dy­da­ci nie­za­leż­ni do Sena­tu. I dla­te­go jedy­ną uczci­wą posta­wą jest zachę­ta do gło­so­wa­nia. Niech każ­dy chrze­ści­ja­nin wybie­rze zgod­nie ze swo­im sumie­niem. Nie musi się Pastor mar­twić o wybór, wszak sumie­nie pro­te­stan­tów ukształ­to­wa­ne jest przez Biblię! Kto jak kto, ale Pastor powi­nien to zro­zu­mieć…

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.