Ekumenizm w Polsce

20 lat wspólnego uznawania Sakramentu Jedności


23 stycz­nia 2020 r. w koście­le ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skim Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie odby­ło się cen­tral­ne nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne w ramach Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan i jed­no­cze­śnie nabo­żeń­stwo upa­mięt­nia­ją­ce 20. rocz­ni­cę pod­pi­sa­nia w tym­że koście­le dekla­ra­cji o wza­jem­nym uzna­niu Sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go pod­pi­sa­ne­go mię­dzy Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim a Kościo­ła­mi Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (oprócz Kościo­ła Chrze­ści­jan Bap­ty­stów).Obec­ni byli repre­zen­tan­ci Kościo­łów Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (PRE), a tak­że czte­rech bisku­pów, któ­rzy przed 20 laty pod­pi­sy­wa­li wspól­ny doku­ment: bp Jan Sza­rek (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski), bp Zdzi­sław Tran­da (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny), bp M. Wło­dzi­mierz Jawor­ski (Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów) oraz bp Edward Puślec­ki (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ny).

Pra­wo­sław­ne­go metro­po­li­tę war­szaw­skie­go i całej Pol­ski Sawę (Hry­cu­nia­ka) repre­zen­to­wał abp Abel (Popław­ski), arcy­bi­skup lubel­sko-chełm­ski i jed­no­cze­śnie wice­pre­zes PRE, a bp. Wik­to­ra Wyso­czań­skie­go (Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki) zastę­po­wał wika­riusz gene­ral­ny ks. inf. Andrzej Gon­ta­rek.

Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki repre­zen­to­wał prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, arcy­bi­skup metro­po­li­ta poznań­ski Sta­ni­sław Gądec­ki. Obec­ni byli rów­nież inni hie­rar­cho­wie Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go – z ramie­nia die­ce­zji war­szaw­sko-pra­skiej ordy­na­riusz bp Romu­ald Kamiń­ski i biskup pomoc­ni­czy bp Marek Solar­czyk. Archi­die­ce­zję War­szaw­ską repre­zen­to­wał bp Tade­usz Pikus, biskup senior die­ce­zji dro­hi­czyń­skiej. Spe­cjal­nie na nabo­żeń­stwo przy­był ordy­na­riusz san­do­mier­ski i prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Eku­me­ni­zmu KEP bp Krzysz­tof Nit­kie­wicz. Obec­na była rów­nież s. bp Han­na M. Rafa­ela Woiń­ska z Kościo­ła Kato­lic­kie­go Maria­wi­tów.

Obec­ni byli rów­nież repre­zen­tan­ci innych Kościo­łów, w tym Kościo­ła Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go czy Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go, a tak­że człon­ko­wie eku­me­nicz­nych wspól­not, w tym o. Adam Stroj­ny z Che­min Neuf. W nabo­żeń­stwie uczest­ni­czył rów­nież rek­tor Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej ks. prof. Bogu­sław Miler­ski.

Na ołta­rzu umiesz­czo­no ory­gi­nal­ny tekst dekla­ra­cji oraz egzem­plarz Biblii Eku­me­nicz­nej.


Nabo­żeń­stwo pro­wa­dzi­li świec­cy i duchow­ni róż­nych wyznań. Zebra­nych powi­tał bp Jerzy Samiec, pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej i zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w RP. – W moim prze­ko­na­niu to naj­waż­niej­szy doku­ment, jaki uda­ło się wspól­nie wypra­co­wać – zazna­czył bp Samiec. Litur­gia nabo­żeń­stwa Sło­wa Boże­go roz­po­czę­ła się od wspól­nej pie­śni „Przyjdź, Duchu Świę­ty.”

Obec­ni byli chrze­ści­ja­nie, nale­żą­cy do róż­nych Kościo­łów, nie tyl­ko z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i Kościo­łów człon­kow­skich Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, ale tak­że z Kościo­ła Kato­lic­kie­go Maria­wi­tów i Kościo­ła Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go.


Co może­my zro­bić?

Kaza­nie wygło­sił prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski i jed­no­cze­śnie metro­po­li­ta poznań­ski abp Sta­ni­sław Gądec­ki.

Hie­rar­cha mówił o przy­czy­nach podzia­łów, spo­so­bów jego roz­wią­zy­wa­nia, a tak­że o per­spek­ty­wie dekla­ra­cji o uzna­niu chrztu świę­te­go.

Na świe­cie ist­nie­je dziś oko­ło 40 000 wspól­not chrze­ści­jań­skich, posia­da­ją­cych odręb­ną pod­mio­to­wość okre­ślo­ną przez wła­sną nazwę, naukę i struk­tu­rę. Dla nie­wie­rzą­cych ich liczeb­ność jest przed­mio­tem drwin, dla poboż­nych – powo­dem smut­ku. Jak to moż­li­we, że na pod­sta­wie jed­nej i tej samej Biblii, któ­ra tak czę­sto nawo­łu­je do jed­no­ści, powsta­ło tyle róż­nych odła­mów chrze­ści­jań­stwa? Co jest tego przy­czy­ną i co moż­na zro­bić dla spra­wy jed­no­ści chrze­ści­jan? (…) Nie­któ­re podzia­ły trwa­ją bar­dzo dłu­go, aż do naszych cza­sów, toteż trud­no jest teraz odtwo­rzyć wszyst­kie ich powo­dy, a przede wszyst­kim zna­leźć moż­li­we roz­wią­za­nia. Racje, któ­re dopro­wa­dzi­ły do roz­ła­mów i podzia­łów, mogą być naj­róż­niej­sze: od róż­ni­cy zdań na temat zasad dogma­tycz­nych i moral­nych oraz odmien­nych kon­cep­cji teo­lo­gicz­nych i dusz­pa­ster­skich, przez moty­wy poli­tycz­ne i wzgląd na korzy­ści, aż po spo­ry spo­wo­do­wa­ne przez anty­pa­tie i oso­bi­ste ambi­cje… Pew­ne jest to, że w taki czy inny spo­sób za tymi podzia­ła­mi  kry­ją się zawsze pycha i ego­izm, któ­re są przy­czy­ną każ­dej nie­zgo­dy i spra­wia­ją, że sta­je­my się nie­to­le­ran­cyj­ni, nie­zdol­ni do słu­cha­nia i akcep­to­wa­nia tych, któ­rych poglą­dy bądź sta­no­wi­ska są inne od naszych (…) Wie­lu pogo­dzi­ło się z tym podzia­łem i to jest wsty­dem dla nas. Rów­nież wza­jem­ne rela­cje nie zawsze są nace­cho­wa­ne sza­cun­kiem i ser­decz­no­ścią. Czy my rów­nież pogo­dzi­li­śmy się z tymi podzia­ła­mi? Czy nie jeste­śmy na nie obo­jęt­ni? Czy wie­rzy­my w to, że moż­na i trze­ba podą­żać ku pojed­na­niu i peł­nej komu­nii, czy­li do moż­li­wo­ści udzia­łu wszyst­kich razem w Cie­le i Krwi Chry­stu­sa – mówił abp Gądec­ki.


Po kaza­niu głos zabrał bp Jan Sza­rek, pre­zes PRE w latach 1993–2001. Biskup prze­ka­zał swo­je­mu następ­cy na urzę­dzie pre­ze­sa PRE pió­ro, któ­rym dosłow­nie kil­ka metrów od mów­ni­cy pod­pi­sy­wa­no dekla­ra­cję o uzna­niu chrztu. – Mam nadzie­ję, że będą tym pió­rem pod­pi­sy­wa­ne kolej­ne waż­ne doku­men­ty i nie będzie­my musie­li cze­kać kolej­ne kil­ka­dzie­siąt lat – dodał bp Sza­rek.

Ks. Piotr Gaś, pro­boszcz Para­fii Świę­tej Trój­cy, odczy­tał tekst dekla­ra­cji, w tym nazwi­ska bisku­pów-sygna­ta­riu­szy.

Świec­cy i duchow­ni z róż­nych Kościo­łów zmó­wi­li przy chrzciel­ni­cy i zapa­lo­nym pas­cha­le modli­twy inten­cyj­ne.

Po prze­ka­za­niu zna­ku poko­ju, bp Jerzy Samiec wraz z inny­mi bisku­pa­mi udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa.


Całe nabo­żeń­stwo było trans­mi­to­wa­ne na żywo na kana­le YouTu­be Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie i moż­na je rów­nież odtwo­rzyć tak­że tutaj:


Gale­ria

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.