Akademickie Spotkanie Ekumeniczne o świętości

0

13 stycznia 2020 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się Akademickie Spotkanie Ekumeniczne poświęcone świętości. Referaty podejmowały temat świętości z różnych perspektyw teologicznych oraz wyznaniowych – prawosławnej, ewangelickiej, rzymskokatolickiej i mariawickiej. Na zakończenie odbyły się nieszpory pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego. Kazanie wygłosił ks. Michał Koktysz z Kościoła ewangelicko-reformowanego.


Zebranych powitał ks. prof. Krzysztof Warchałowski, rektor warszawsko-praskiego seminarium. Na Akademickie Spotkanie Ekumeniczne przybyli klerycy diecezjalnego seminarium oraz studenci teologii z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z rektorem ks. prof. dr. hab. Bogusławem Milerskim na czele. Oddział Warszawski Polskiej Rady Ekumenicznej reprezentował ks. Piotr Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, nowy przewodniczący oddziału.


Pierwszy referat wygłosił ks. dr Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Duchowny przedstawił prawosławne rozumienie świętości, podkreślając zasadnicze znaczenie teologii przebóstwienia. Omówił również formy kultu świętych w prawosławnej liturgii i pobożności, w tym w odniesieniu do kultu ikon oraz relikwii, okolicznościowych nabożeństw i in. Ojciec Sawicki zaznaczył, że w prawosławiu kult świętych podkreśla więź między Kościołem walczącym i triumfującym. – Święci nie zastępują Chrystusa, ale mogą ułatwić wiernym kontakt z Nim, mogą Mu nas zarekomendować – mówił.


Perspektywę ewangelicką, a ściślej luterańską, przybliżył prof. ChAT dr hab. Jerzy Sojka. Na wstępie odniósł się do panującego gdzieniegdzie przekonania, że luteranizm nie ma nic wspólnego z ‘kultem świętych’, ukazując ewangelicką perspektywę tematu na podstawie ksiąg wyznaniowych – Wyznania augsburskiego i Dużego Katechizmu ks. dr. Marcina Lutra. Prof. Sojka podkreślił, że luterańskie rozumienie świętości jest ściśle związane z teologią chrztu, ale zahacza też o drugi sakrament – Wieczerzy Świętej.


O wspólnocie świętych (communio sanctorum) jako wyrazie jedności eklezjalnej mówił z pozycji teologii rzymskokatolickiej ks. dr Krzysztof Filipowicz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, koncentrując się na liturgiczno-eklezjologicznych wymiarach kultu świętych.


Ostatni referat przedstawił ks. dr Tomasz M. Daniel Mames, proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Paryżu. Kapłan M. Daniel zaznaczył na wstępie, że święci różnych Kościołów mogą łączyć, ale też dzielić, jednak wymiar ściśle konfesyjny ustępuje szerszej perspektywie chrystologicznej.

Mariawicki teolog obszernie odnosił się do przykładów z kultury masowej przy opisywaniu zmieniających się modeli i kategorii świętości we współczesnych wyzwaniach duszpasterskich. Ukazał również mariawickie rozumienie świętości w odniesieniu do słów św. M. Marii Franciszki, założycielki mariawityzmu.Po części wykładowej w kaplicy seminaryjnej odbyły się ekumeniczne nieszpory pod przewodnictwem bpa Romualda Kamińskiego.


Podczas liturgii śpiewał chór seminaryjny, a oprawę liturgiczną zapewnili klerycy Wyższego Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Kazanie poświęcone ekskluzywności i inkluzywności w odniesieniu do zagadnienia świętości wygłosił ks. Michał Koktysz z Kościoła ewangelicko-reformowanego. Kaznodzieja wspominał postaci świętych pochodzące z różnych tradycji wyznaniowych jako niewykluczające, a zakładające wierność powołaniu Chrystusowego.

Mówił o wschodnich ojcach pustyni, teologach rzymskokatolickich, XVI-wiecznych reformatorach, a także o innych bohaterach wiary w tym o Arcybiskupie Mariawitów św. męczenniku M. Michale Kowalskim oraz św. Marii Franciszce, której słowa przytoczył na koniec: jak wiara w dogmaty rozdzieliła narody, tak miłość zjednoczy wszystkich.

Podziękowania i krótkie słowa refleksji wygłosił bp Romuald Kamiński, który na końcu udzielił zebranym błogosławieństwa.


Akademickie Spotkanie Ekumeniczne odbywa się tradycyjnie jeszcze przed rozpoczęciem właściwego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zasadniczo trwa od 18 do 25 stycznia, jednak w Warszawie ekumeniczne obchody trwają nieco dłużej i rozciągnięte są na cały miesiąc.

Również 13 stycznia w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan z udziałem prezesa PRE bp. Jerzego Samca oraz bp. Krzysztofa Nitkiewicza, przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Więcej informacji o konferencji prasowej tutaj >>


galeria