Ekumenizm w Polsce

Antysemityzm w kościele


Na nowo wra­ca spra­wa “Księ­gar­ni Patrio­tycz­nej Antyk”, któ­ra funk­cjo­nu­je od kil­ku lat w pod­zie­miach kościo­ła Wszyst­kich Świę­tych w War­sza­wie. Jak infor­mu­je “Tygo­dnik Powszech­ny”, w ofer­cie księ­gar­ni Antyk moż­na zna­leźć książ­ki anty­se­mic­kie i szka­lu­ją­ce hie­rar­chów pol­skie­go Kościo­ła, a tak­że reprin­ty wyda­nictw przed­wo­jen­nych, w tym osła­wio­nych “Pro­to­ko­łów mędr­ców Syjo­nu”. Księ­gar­nie zało­żył Mar­cin Dybow­ski, pra­wi­co­wy poli­tyk, wydaw­ca i przed­się­bior­ca, któ­ry w roku 1997 bez­sku­tecz­nie kan­dy­do­wał na sena­to­ra War­sza­wy prze­ciw­ko […]


Na nowo wra­ca spra­wa “Księ­gar­ni Patrio­tycz­nej Antyk”, któ­ra funk­cjo­nu­je od kil­ku lat w pod­zie­miach kościo­ła Wszyst­kich Świę­tych w War­sza­wie. Jak infor­mu­je “Tygo­dnik Powszech­ny”, w ofer­cie księ­gar­ni Antyk moż­na zna­leźć książ­ki anty­se­mic­kie i szka­lu­ją­ce hie­rar­chów pol­skie­go Kościo­ła, a tak­że reprin­ty wyda­nictw przed­wo­jen­nych, w tym osła­wio­nych “Pro­to­ko­łów mędr­ców Syjo­nu”.

Księ­gar­nie zało­żył Mar­cin Dybow­ski, pra­wi­co­wy poli­tyk, wydaw­ca i przed­się­bior­ca, któ­ry w roku 1997 bez­sku­tecz­nie kan­dy­do­wał na sena­to­ra War­sza­wy prze­ciw­ko wspól­nym kan­dy­da­tom obo­zu posierp­nio­we­go.


Spra­wą księ­gar­ni zaję­ła się Zuzan­na Radzik, 19-let­nia stu­dent­ka teo­lo­gii, któ­ra na łamach Tygo­dni­ka Powszech­ne­go opi­sa­ła swo­je wie­lo­mie­sięcz­ne sta­ra­nia, mają­ce na celu uświa­do­mie­nie oso­bom odpo­wie­dzial­nym za funk­cjo­no­wa­nie war­szaw­skiej Kurii Metro­po­li­tal­nej, że — jak pisa­ła — “coś tak nie­zgod­ne­go z Ewan­ge­lią nie może się ostać w Koście­le”.


“Że ta loka­li­za­cja jest powo­dem zgor­sze­nia, że rzu­ca cień na dobre imię Kościo­ła, że pod­wa­ża wia­ry­god­ność kato­li­ków w dia­lo­gu z juda­izmem — dowo­dzić nie trze­ba — pisał ks. Adam Boniec­ki. — Nasu­wa się też pyta­nie, czy z podob­ną deli­kat­no­ścią i tole­ran­cją był­by trak­to­wa­ny pod­na­jem­ca, gdy­by np. roz­po­czął sprze­daż mate­ria­łów por­no­gra­ficz­nych?”


Redak­cja “TP” nie była pierw­szą, któ­ra poru­szy­ła ten pro­blem — o księ­gar­ni Antyk pisa­ła jesie­nią 2002 “Rzecz­po­spo­li­ta” (po jej publi­ka­cji śledz­two w spra­wie naru­sze­nia arty­ku­łów 256 i 257 kk, czy­li publicz­ne­go nawo­ły­wa­nia do nie­na­wi­ści na tle róż­nic naro­do­wo­ścio­wych, etnicz­nych, raso­wych lub wyzna­nio­wych i publicz­ne­go znie­wa­ża­nia z tych samych powo­dów, pod­ję­ła war­szaw­ska pro­ku­ra­tu­ra), a w stycz­niu 2002 Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na; wspo­mi­na­ły o niej rów­nież “Gaze­ta Wybor­cza” i “Więź”. Nie będzie też zapew­ne ostat­nią. Na razie bowiem nic nie wska­zu­je na to, że pro­blem może zostać roz­wią­za­ny.


Mimo sta­rań dzien­ni­ka­rzy Tygo­dni­ka Powszech­ne­go, nie uda­ło im się dowie­dzieć, jakie jest sta­no­wi­sko war­szaw­skiej Kurii w tej spra­wie. Jej kanc­lerz, ks. Grze­gorz Kal­war­czyk wyra­ził jedy­nie zdzi­wie­nie, że dzien­ni­ka­rze nie mają w Kra­ko­wie poważ­niej­szych pro­ble­mów.


Na pod­sta­wie: “Tygo­dnik Powszech­ny”

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.