Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne na 100-lecie odzyskania Niepodległości

0

10 listopada 2018 r. w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się Centralne Dziękczynne Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nabożeństwo przygotowała wspólna Komisja rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski (KEP) oraz Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Liturgia zawierała elementy różnych tradycji liturgicznych.

Jeszcze przed nabożeństwem uczestnicy mogli wysłuchać pieśni w wykonaniu Prawosławnego Chóru Warszawskich Szkół Teologicznych pod dyrekcją prof. Wł. Wołosiuka. Liturgia ekumeniczna rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia świeckich i duchownych. Do kościoła wniesiono Biblię Ekumeniczną, z której odczytywane były wszystkie teksty, a także Ikonę Świętej Trójcy oraz paschał. Nabożeństwo rozpoczęli wspólnie bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego, wraz z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem, przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu KEP. Obecni byli przedstawiciele różnych Kościołów, także spoza PRE.

Ks. dr Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zaśpiewał litanię, w której dziękował Bogu za niepodległość Polski i wspominał wszystkich, którzy walczyli o jej wolność i pomyślność. Nie zabrakło również modlitwy o współczesność:

Wielki Boże! I nasze czasy spowijają więzy różnorodnych zniewoleń, lęków i stereotypów. Umocnij naszą nadzieję. Niechaj stanie się ona naszą siłą. Natchnij nas ufnością, że tak jak naszych przodków, tak i nas dzisiaj prowadzić będziesz przez wzburzone morze naszej codzienności ku ziemskiej i niebiańskiej Ojczyźnie. Trójjedyny Boże bądź naszą nadzieją. O dar nadziei do Pana módlmy się.

Dziękczynienie za światło Ewangelii oraz prośbę o wybaczenie grzechów wypowiedział ks. prof. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu KEP.

Przepraszamy Ciebie za odrzucanie objawionych przez Ciebie prawd i za deptanie Twoich praw. Przepraszamy, że nie żyliśmy według naszej wiary, ale wierzyliśmy według naszego życia, tak często splamionego grzechem i niewiernością. Przepraszamy za wszelkie dobrowolne powątpiewanie o Twojej dobroci, o Twojej łasce.

Dziękczynienie za stworzenie i wyznanie grzechu za brak dbałości o powierzony dar wypowiedział ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Boże Stwórco nasz i Panie, w swojej mądrości stworzyłeś wszystko, co nas otacza. Wszechświat, lądy i morza, góry, doliny i rzeki. Dałeś życie roślinom i zwierzętom. Nadałeś prawa które rządzą całym twoim stworzeniem Stworzyłeś nas ludzi i dałeś nam rozum, abyśmy jako korona stworzenia troszczyli się o powierzony nam prze Ciebie świat, w którym żyjemy. Uczyniłeś nas na swój obraz i podobieństwo, wlałeś w nas pasję i zdolność do kreowania świata wokół nas. Dziękujemy Ci za to wszystko.

O miłości do Ojczyzny i do bliźnich mówił w swojej modlitwie ks. dziekan Henryk Dąbrowski (Kościół polskokatolicki), przewodniczący warszawskiego oddziału PRE

Miłość jest dla nas niezbędnym źródłem życia. Pragniesz, aby każdy człowiek uświęcił się w praktycznym działaniu poprzez miłość, na drodze do Królestwa Niebieskiego. Twój Syn nakazał nam kochać Ciebie i bliźnich. O tej prawdzie chcemy stale pamiętać, tej prawdy mamy się uczyć i przekonywać nieprzekonanych w narodzie. W swoich słabościach i skłonnościach do grzechu często porzucamy tę prawdę, wypowiadamy posłuszeństwo, szukając własnych zasad życia. A przecież świat nie może istnieć w harmonii bez miłości. W Twojej miłości jest nasza niezwykła i jedyna szansa ocalenia. Życie bez miłości to perspektywa grzechów, destrukcji, chaosu i zniszczenia. To kultura śmierci, atmosfera nieufności i egoizmu.

Za zwierzchności i pokój na ziemi modlił się bp senior Kościoła ewangelicko-metodystycznego Edward Puślecki

Boże, Ty rządzisz całym światem,

przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą Ojczyznę.

Niech dzięki służbie rządzących i pracy obywateli

panuje w niej zgoda i sprawiedliwość, prawda i wolność,

abyśmy żyli w pokoju i dostatku.

Wiekuisty Królu nieba i ziemi, Władco i Panie narodów,

Ty pozwoliłeś nam wspólnie świętować dar niepodległości;

spraw abyśmy korzystali z niego według Twojej woli,

żyjąc w nadziei i wierze, w mądrości i miłości.

Słowa Pisma Świętego odczytywał duchowny z Kościoła ewangelicko-reformowanego (ks. Michał Koktysz), a obrzęd czytania Ewangelię według tradycji mariawickiej poprowadził kapł. M. Dominik Miller.

Kazanie wygłosił luterański biskup Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Polska nie tylko dla Polaków i katolików

Biskup Samiec wspominając 100-lecie odzyskania Niepodległości podkreślił, że nie jesteśmy w miejscu, w którym możemy wspólnie świętować odrodzenie wspólnej Ojczyzny:

Jestem przekonany, że dziś w Polsce bardzo potrzebujemy tych, którzy niosą pokój. Jubileusz 100-lecia niepodległości powinien nas połączyć, a niestety stał się kolejnym powodem do walki i siania wzajemnej niechęci. Będą też tacy, którzy także nam odmówią prawa do świętowania, podając powody, których nikt z nas nie zaakceptuje. Mniejszości, niestety, często tego doświadczają.

Biskup przypomniał okres dwudziestolecia międzywojennego, również jako czas konfliktów. Mówił też o męczennikach i bojownikach o Niepodległą, którzy zostaną odznaczeni przez Prezydenta Orderem Orła Białego.

Duchowny odniósł się także do przyczyn upadku Rzeczypospolitej, która na 123 zniknęła z map Europy.

Nurtowało mnie pytanie o przyczyny upadku tej niezwykłej potęgi jaką była Rzeczpospolita. Dlaczego utraciła swoją pozycję a następnie suwerenność? Z jednej strony wyniszczające wojny, z drugiej strony sąsiednie państwa poczyniły stosowne reformy i zdecydowanie szybciej od Polski się rozwijały. Niemniej podstawową przyczyną upadku byli ludzie. Walki o wpływy, o władzę, o przywileje, o pozycję, o majątek. Nawet wtedy gdy katastrofa była wyraźnie widoczna i poczyniono zdecydowane kroki w celu ratowania ojczyzny uchwalając Konstytucję 3 Maja, znaleźli się ci, którzy właśnie dla swoich egoistycznych korzyści stanęli przeciw. Znamy słynne liberum weto, przywileje, targowicę.

Mówiąc o współczesności bp Samiec krytycznie odniósł się do wszelkich przejawów przywłaszczania prawdy oraz Ojczyzny. Podkreślił, że Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków bez względu na przekonania czy pochodzenie.

Polska jest ojczyzną dla katolików, ale też dla prawosławnych, ewangelików, baptystów, zielonoświątkowców, adwentystów, świadków Jehowy i  chrześcijan ewangelikalnych.

Jest ojczyzną dla Żydów, wyznawców islamu, buddystów.

Jest ojczyzną dla niewierzących, agnostyków i ateistów. Jest ojczyzną dla osób hetero- i homoseksualnych.

Jest ojczyzną dla tych którzy mają polskie korzenie i dla tych, którzy świadomie wybrali ją jako swoją ojczyznę czasami drugą, ale ojczyznę.

Zastanawiam się dlaczego tak trudno niektórym zaakceptować tę prawdę.

Choć nie podzielam światopoglądu, czy wiary wielu, choć mam swoje bardzo jasno określone poglądy polityczne, to przecież prawdziwy patriotyzm polega na tym, że dla dobra ziemskiej ojczyzny, razem a nie przeciw sobie, dążymy do jej rozwoju i pracujemy dla jej dobra.

Biskup zaapelował o wzajemny szacunek wszystkich rodaków oraz tych, którzy wraz z Polakami budują pomyślność Ojczyzny.

Wspólne wyznanie bez Filioque

Po kazaniu chór prawosławny odśpiewał w języku starocerkiewnosłowiańskim Osiem błogosławieństw. Wspólnie zmówiono Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary z pominięciem Filioque, a więc zachodniego dodatku o pochodzeniu Ducha Świętego.

Przedstawiciele różnych Kościołów wypowiedzieli intencje modlitewne. Wspomniane zostały imiennie osoby różnych wyznań, które straciły życie w czasach walki o jej wolność.

Słowa pozdrowienia przekazał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Dziękując Bogu za wkład ludzi wszystkich Kościołów w odzyskanie przed 100 laty niepodległości, proszę jednocześnie Boga o  miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, czyli o ludzi sumienia. O to, byśmy nie tylko na polu ekumenicznym, lecz również na płaszczyźnie społecznej mogli stać się siewcami pokoju.

Odczytano również przesłanie Kościołów z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski.Ekumeniczne przesłanie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

„Jeżeli PAN domu nie zbuduje, to na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli PAN nie będzie strzegł miasta, to na próżno czuwa strażnik” Psalm 127,1.

Kościoły chrześcijańskie w Polsce obchodzą razem z całą Wspólnotą Narodową stulecie odzyskania niepodległości, wyrażając wdzięczność Bogu za ukochaną Ojczyznę. Możliwość wspólnego świętowania tej doniosłej rocznicy w niepodległym Kraju odbieramy jako szczególne Boże błogosławieństwo. Zerwanie kajdan niewoli w 1918 r. zostało okupione ofiarą naszych rodaków walczących podczas powstań narodowych i na wszystkich frontach Pierwszej Wojny Światowej, a także zaangażowanych w działalność konspiracyjną. Ponieważ nie cieszyli się oni długo darem wolności, taką samą postawę przyjęli mieszkańcy polskiej ziemi również podczas Drugiej Wojny Światowej oraz w okresie powojennym. Nasi bohaterowie mieli własne przekonania polityczne i nie zawsze zgodne wizje Polski. Wywodzili się z różnych Kościołów i religii.

Łączyła ich jednak miłość do Ojczyzny, pielęgnowana w domach rodzinnych i w parafiach, oraz bezcenne dziedzictwo praojców. Jego integralną częścią jest postawa otwartości, tolerancji wobec dobra i solidarności, z których zasłynęła Rzeczpospolita w czasach swojego największego rozkwitu. Do tych wartości powinniśmy stale wracać. Jest to niezbędne szczególnie teraz, gdy na skutek zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach przemian cywilizacyjnych i procesów społecznych, nasza ziemia staje się dla wielu Ojczyzną z wyboru.

Polska jest wartością ponad podziałami. Dlatego zachęcamy wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych i politycznych, bez względu na pozycję społeczną i pochodzenie, do wspólnego wysiłku dla jej dobra. Patrząc w przyszłość jesteśmy z jednej strony przejęci troską o Polskę, z drugiej zaś pełni ufności w Boże prowadzenie. Dlatego nasza modlitwa jest prośbą, aby Bóg zachowywał Ojczyznę w pokoju i

– błogosławił wszystkim rodzinom,

– czuwał nad dziećmi i młodzieżą; niech wzrastają w duchu ewangelicznych wartości i rozwijają swoje talenty,

– powoływał w naszych Kościołach autentycznych świadków Chrystusa,

– obdarzał mądrością rządzących na każdym szczeblu władzy, aby wiernie wypełniali misję publiczną,

– wzmacniał więzy miłości, braterstwa i szacunku pomiędzy wszystkimi żyjącymi w naszym kraju.

Wszechmogący Boże, błogosław naszej Ojczyźnie!

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski:

prezbiter Mateusz Wichary, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

bp Andrzej Malicki, Superintendent Naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

bp Marek Izdebski, Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

bp Wiktor Wysoczański, Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP

bp Marek M. Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP

Metropolita Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.