Ekumenizm w Polsce

Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w Siedlcach: Nie karmić węży, nie dla prozelityzmu i synkretyzmu


21 stycz­nia w cer­kwi pra­wo­sław­nej Trój­cy Świę­tej w Sie­dl­cach odby­ła się pra­wo­sław­na wie­czer­nia, któ­ra była jed­no­cze­śnie Cen­tral­nym Nabo­żeń­stwem Eku­me­nicz­nym z oka­zji trwa­ją­ce­go Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Nie tyl­ko atmos­fe­ra, ale przede wszyst­kim wypo­wie­dzia­ne sło­wa i nadzie­je były zna­czą­ce.Cen­tral­ne nabo­żeń­stwa eku­me­nicz­ne orga­ni­zo­wa­ne wspól­nie przez Pol­ską Radę Eku­me­nicz­ną i Radę ds. Eku­me­ni­zmu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski (KEP) odby­wa­ją się na prze­mian w świą­ty­niach nale­żą­cych do Kościo­łów człon­kow­skich (PRE) i Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go. Tra­dy­cją sta­ło się orga­ni­zo­wa­nie nabo­żeństw poza sto­li­cą i duży­mi ośrod­ka­mi miej­ski­mi, aby zauwa­żyć i doce­nić małe wspól­no­ty eku­me­nicz­ne. Na zapro­sze­nie abpa Abla, wła­dy­ki lubel­sko-chełm­skie­go Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go, tego­rocz­ne nabo­żeń­stwo odby­ło się w Sie­dl­cach. Nowo wybu­do­wa­na, jesz­cze nie­ukoń­czo­na i nie­wiel­ka cer­kiew pra­wo­sław­na Trój­cy Świę­tej była gospo­da­rzem uro­czy­ste­go nabo­żeń­stwa. Cer­kiew znaj­du­je się w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go.

Nabo­żeń­stwu prze­wod­ni­czył wła­dy­ka Abel w asy­ście duchow­nych die­ce­zjal­nych i chó­rzy­stów z róż­nych para­fii pra­wo­sław­nych Pod­la­sia. W nabo­żeń­stwie uczest­ni­czy­li wier­ni i duchow­ni róż­nych wyznań — przy­był m.in. bp Jerzy Samiec, zwierzch­nik Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go i pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, ks. super­in­ten­dent Andrzej Malic­ki, pre­zes Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go w Pol­sce i zwierzch­nik Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-meto­dy­stycz­ne­go, ks. Marek Izdeb­ski, biskup Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ne­go, pastor Mate­usz Wicha­ry, pre­zbi­ter naczel­ny Kościo­ła Chrze­ści­jan Bap­ty­stów i bp M. Ludwik Jabłoń­ski, biskup die­ce­zji lubel­sko-pod­la­skiej Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów.

Obec­ni byli rów­nież miej­sco­wi hie­rar­cho­wie rzym­sko­ka­to­lic­cy — bp Kazi­mierz Gur­da, ordy­na­riusz die­ce­zji sie­dlec­kiej wraz z bisku­pem pomoc­ni­czym Pio­trem Saw­czu­kiem.

Na wstę­pie abp Abel wyja­śnił zna­cze­nie i struk­tu­rę pra­wo­sław­nej modli­twy wie­czor­nej.

Litur­gia była w więk­szo­ści cele­bro­wa­na w języ­ku sta­ro­cer­kiew­no­sło­wiań­skim, ale nie zabra­kło frag­men­tów litur­gii w języ­ku pol­skim.

Kaza­nie prze­ciw­ko syn­kre­ty­zmo­wi i pro­ze­li­ty­zmo­wi

Kaza­nie wygło­sił bp Krzysz­tof Nit­kie­wicz, ordy­na­riusz die­ce­zji san­do­mier­skiej i zara­zem prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Eku­me­ni­zmu KEP. Nawią­zu­jąc do hasła tego­rocz­ne­go Tygo­dnia Modlitw “Pra­wi­ca Two­ja wsła­wi­ła się mocą”, kazno­dzie­ja mówił o spo­so­bie dzia­ła­nia Boga w świe­cie i w Koście­le, tak­że w ruchu eku­me­nicz­nym. Kry­tycz­nie odniósł się do pro­ze­li­ty­zmu i syn­kre­ty­zmu, mówiąc o tych zja­wi­skach jako tru­ciź­nie dla eku­me­ni­zmu. Z jed­nej stro­ny nawra­ca­nie na siłę i pod­stę­pem innych chrze­ści­jan, a z dru­giej roz­my­wa­nie wia­ry kosz­tem wła­snej toż­sa­mo­ści. Bp Nit­kie­wicz zauwa­żył że licz­ba uczest­ni­ków Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan roz­cza­ro­wu­je.

Mówił o gro­nie pasjo­na­tów, ale też tych, któ­rzy anga­żu­ją się w eku­me­nizm na zasa­dzie mody . Hie­rar­cha przy­znał, że eku­me­nizm zła­pał zadysz­ki i koniecz­na jest pogłę­bio­na reflek­sja nad jego sta­nem. Biskup san­do­mier­ski wyra­ził nadzie­ję, że 100. rocz­ni­ca odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę jest oka­zją na nowe otwar­cie w eku­me­nii. W koń­cu — jak zauwa­żył biskup — miłość do ojczy­zny łączy­ła Pola­ków róż­nych wyznań. Nie licy­tuj­my się, kto kocha bar­dziej. Kochaj­my Pol­skę i basta. Sza­nuj­my też tych, któ­rzy do nas przy­jeż­dża­ją.

Odno­sząc się do anty­eku­me­nicz­nych gło­sów pod­no­szo­nych w prze­strze­ni publicz­nej, bp Nit­kie­wicz prze­strzegł przed kar­mie­niem złych węży, któ­re kąsa­ją. — Zamiast tego roz­ma­wiaj­my, prze­ko­nuj­my że Chry­stus chce eku­me­nii. Módl­my się za tych, któ­rzy się z nami nie zga­dza­ją.

Kur­tu­azyj­ne sło­wa pozdro­wie­nia skie­ro­wał biskup sie­dlec­ki Kazi­mierz Gur­da, a pre­zes PRE — ks. bp Jerzy Samiec — dzię­ku­jąc wła­dy­ce Ablo­wi za zapro­sze­nie i modli­twę, pod­kre­ślił wagę róż­no­rod­no­ści, otwar­to­ści i auten­tycz­nej miło­ści, któ­rą chrze­ści­ja­nie prze­ko­ny­wa­li innych do ewan­ge­lii. — Trze­ba zdo­być się na odwa­gę pozna­wa­nia innych i otwar­tość. Kocha­my swo­je Kościo­ły, ale żaden z naszych Kościo­łów nie będzie miał sam tego, co może­my mieć razem — mówił lute­rań­ski biskup.

Po zakoń­cze­niu czę­ści litur­gicz­nej abp Abel popro­sił bp. Pio­tra Saw­czu­ka o bło­go­sła­wień­stwo dla zebra­nych według porząd­ku łaciń­skie­go nawią­zu­jąc do fak­tu, że więk­szość uczest­ni­ków to wier­ni Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go.

Za zgo­dą i bło­go­sła­wień­stwem abpa Abla całość nabo­żeń­stwa była trans­mi­to­wa­na na żywo na face­bo­oko­wej stro­nie ekumenizm.pl. Sam Wła­dy­ka podzię­ko­wał po bło­go­sła­wień­stwie nasze­mu por­ta­lo­wi i Pol­skie­mu Radio za trans­mi­to­wa­nie względ­nie retrans­mi­sję wspól­nej modli­twy.

Po nabo­żeń­stwie odby­ła się oko­licz­no­ścio­wa aga­pa połą­czo­na ze spon­ta­nicz­nym śpie­wem kolęd pra­wo­sław­nych i łaciń­skich.


» Rela­cja z uro­czy­sto­ści w ser­wi­sie Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nejGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.