Ekumenizm w Polsce

Dk. Halina Radacz na czele Redakcji Ekumenicznej TVP


Po 23 latach nastą­pi­ła zmia­na na sta­no­wi­sku kie­row­ni­ka Redak­cji Eku­me­nicz­nej Tele­wi­zji Pol­skiej. Od począt­ku powsta­nia Redak­cji Eku­me­nicz­nej w 1997 roku stał na jej cze­le pra­wo­sław­ny teo­log ks. dr Hen­ryk Paproc­ki. 1 kwiet­nia br. kie­ro­wa­nie redak­cją prze­ję­ła jego dotych­cza­so­wa zastęp­czy­ni dk. Hali­na Radacz z Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go.Z powo­du pan­de­mii infor­ma­cja o zmia­nie war­ty na cze­le Redak­cji Eku­me­nicz­nej nie zosta­ła odno­to­wa­na w mediach.

- Mam nadzie­ję, że nadej­dzie dobry czas na poże­gna­nie, podzię­ko­wa­nia i chwi­lę wspo­mnień… Nasza redak­cja od począt­ku sta­ra się z jed­nej stro­ny infor­mo­wać spo­łe­czeń­stwo pol­skie o życiu i dzia­łal­no­ści Kościo­łów mniej­szo­ścio­wych, z dru­giej edu­ko­wać widzów, przed­sta­wia­jąc doro­bek kul­tu­ral­ny i ducho­wy róż­nych wyznań chrze­ści­jań­skich i reli­gii, ich wkład i miej­sce w kul­tu­rze i histo­rii pol­skiej. Jed­no­cze­śnie pro­mu­je­my posta­wy otwar­to­ści, sza­cun­ku dla bliź­nich, wska­zu­jąc na bogac­two jakie pły­nie z róż­no­rod­no­ści. Te zada­nia towa­rzy­szą nam od począt­ku i tu na pew­no nic się nie zmie­ni. – powie­dzia­ła w roz­mo­wie z ekumenizm.pl dk. Hali­na Radacz.

Nowa kie­row­nik Redak­cji poin­for­mo­wa­ła jed­no­cze­śnie o zmia­nach w redak­cji, do któ­rej dołą­czył dk. Łukasz Leon­kie­wicz z Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go. — Zmia­ny w redak­cji nastą­pi­ły w dość trud­nym cza­sie, pra­ca zdal­na nie uła­twia przy­go­to­wy­wa­nia dodat­ko­wych trans­mi­sji nabo­żeństw. Mam nadzie­ję, że już nie­dłu­go, z Bożą pomo­cą, wszyst­ko wró­ci na zwy­kłe tory — doda­ła dk. Radacz.

Dk. Hali­na Radacz jest duchow­ną Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go i dusz­pa­ste­rzem Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej w Żyrar­do­wie i Rawie Mazo­wiec­kiej. W Redak­cji Eku­me­nicz­nej pra­cu­je od roku 1998, jest czę­stą uczest­nicz­ką debat o spra­wach reli­gij­no-spo­łecz­nych oraz autor­ką wie­lu repor­ta­ży przed­sta­wia­ją­cych róże wyzna­nia chrze­ści­jań­skie.

Do pod­sta­wo­wych zadań Redak­cji Eku­me­nicz­nej TVP nale­ży infor­mo­wa­nie o życiu Kościo­łów mniej­szo­ścio­wych nale­żą­cych do Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, ale rów­nież wyznaw­cach juda­izmu. Co tydzień redak­cja emi­tu­je 20-minu­to­we audy­cje przed­sta­wia­ją­ce życie Kościo­łów Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (wtor­ki, g. 6:20, TVP 2), a co mie­siąc ok. 20-minu­to­wy repor­taż Związ­ku Gmin Żydow­skich (trze­cia śro­da m‑ca, g. 6:20, TVP 2). Ponad­to redak­cja odpo­wie­dzial­na jest za obsłu­gę medial­ną waż­niej­szych uro­czy­sto­ści reli­gij­nych poszcze­gól­nych wyznań jak np. pra­wo­sław­nej Boże­go Naro­dze­nia, Pas­chy czy Świę­ta Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, lute­rań­skie­go Wiel­kie­go Piąt­ku i Świę­ta Refor­ma­cji czy maria­wic­kich obcho­dów Wnie­bo­wzię­cia NMP w Świą­ty­ni Miło­sier­dzia i Miło­ści w Płoc­ku. Wszyst­kie Kościo­ły Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej oraz Zwią­zek Gmin Żydow­skich mają co naj­mniej jed­no nabo­żeń­stwo w roku emi­to­wa­ne w Tele­wi­zji Pol­skiej (Pro­gram 2).

W trwa­ją­cym okre­sie pan­de­mii i wyni­ka­ją­cy­mi z roz­po­rzą­dzeń ogra­ni­cze­nia­mi, doty­czą­cy­mi spra­wo­wa­nia kul­tu reli­gij­ne­go, Redak­cja TVP przy­go­to­wu­je rów­nież coty­go­dnio­wą (re)transmisję nabo­żeństw pra­wo­sław­nych (TVP Kul­tu­ra, nie­dzie­la g. 7:20) i ewan­ge­lic­kich (TVP 3, nie­dzie­la g. 13:00).


» PROGRAMY EKUMENICZNE TVP na plat­for­mie VOD

» Roz­mo­wa z dk Hali­ną Radacz (ewangelicy.pl)

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.