Ekumenizm w Polsce

Ekumeniczne TAK dla integracji


Zde­cy­do­wa­ne popar­cie dla inte­gra­cji Pol­ski z UE zawie­ra komu­ni­kat Komi­sji ds. Dia­lo­gu mię­dzy Epi­sko­pa­tem Pol­ski a Pol­ską Radą Eku­me­nicz­ną. Pod­kre­ślo­no w nim, że Pol­ska może dołą­czyć do kra­jów, któ­re budu­ją rze­czy­wi­stość spo­łecz­ną i poli­tycz­ną na bazie wol­no­ści, rów­no­ści, soli­dar­no­ści i demo­kra­cji. Z taką Euro­pą wię­cej nas łączy niż dzie­li — czy­ta­my w doku­men­cie. Oto treść doku­men­tu: “W dniu 30 kwiet­nia br. w sie­dzi­bie Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej w War­sza­wie obra­do­wa­ła Komi­sja […]


Zde­cy­do­wa­ne popar­cie dla inte­gra­cji Pol­ski z UE zawie­ra komu­ni­kat Komi­sji ds. Dia­lo­gu mię­dzy Epi­sko­pa­tem Pol­ski a Pol­ską Radą Eku­me­nicz­ną. Pod­kre­ślo­no w nim, że Pol­ska może dołą­czyć do kra­jów, któ­re budu­ją rze­czy­wi­stość spo­łecz­ną i poli­tycz­ną na bazie wol­no­ści, rów­no­ści, soli­dar­no­ści i demo­kra­cji. Z taką Euro­pą wię­cej nas łączy niż dzie­li — czy­ta­my w doku­men­cie.

Oto treść doku­men­tu:


“W dniu 30 kwiet­nia br. w sie­dzi­bie Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej w War­sza­wie obra­do­wa­ła Komi­sja Dia­lo­gu mię­dzy Epi­sko­pa­tem Pol­ski a Pol­ską Radą Eku­me­nicz­ną. Obra­dom prze­wod­ni­czy­li: abp A. Nos­sol (rzym.-kat.) i abp Jere­miasz (pra­wo­sław­ny).


Komi­sja wybra­ła na dwu­let­nią kaden­cję nowe­go sekre­ta­rza. Został nim bp Edward Puślec­ki z Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko — Meto­dy­stycz­ne­go, któ­ry prze­jął obo­wiąz­ki po abp. Edmun­dzie Pisz­czu.


Komi­sja omó­wi­ła aktu­al­ny stan prac nad kwe­stią mał­żeństw o róż­nej przy­na­leż­no­ści wyzna­nio­wej. Sto­sow­ny robo­czy doku­ment, uwzględ­nia­ją­cy róż­ne uwa­gi śro­do­wisk kościel­nych sta­nie się przed­mio­tem dys­ku­sji na jesien­nym posie­dze­niu Komi­sji.


Człon­ko­wie Komi­sji z dużym zatro­ska­niem oma­wia­li sytu­ację bez­ro­bot­nych i pro­ble­ma­ty­kę bez­ro­bo­cia oraz zwią­za­nych z nią pato­lo­gii. Pro­wa­dzo­ne będą pra­ce nad wspól­nym doku­men­tem odno­szą­cym się do tego waż­ne­go zagad­nie­nia. Komi­sja zwró­ci się tak­że do orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych róż­nych Kościo­łów o ini­cjo­wa­nie lokal­nych, eku­me­nicz­nych pro­gra­mów dla osób pozo­sta­ją­cych bez pra­cy.


Przy­po­mnia­no pozy­tyw­ne nasta­wie­nie Epi­sko­pa­tu Pol­ski i Kościo­łów zrze­szo­nych w Pol­skiej Radzie Eku­me­nicz­nej wobec pro­ce­su inte­gra­cji z Unią Euro­pej­ską. Zwró­co­no uwa­gę na fakt, że Kościo­ły, poprzez dąże­nie do jed­no­ści mię­dzy wszyst­ki­mi chrze­ści­ja­na­mi, wyprze­dza­ją euro­pej­skie pro­ce­sy zjed­no­cze­nio­we mię­dzy naro­da­mi i pań­stwa­mi. Pod­kre­ślo­no, że Pol­ska stoi przed histo­rycz­ną decy­zją o dołą­cze­niu do kra­jów, któ­re budu­ją nową rze­czy­wi­stość spo­łecz­ną i poli­tycz­ną nasze­go kon­ty­nen­tu na bazie wol­no­ści, rów­no­ści, soli­dar­no­ści i demo­kra­cji. Przy­po­mnia­no, że z taką Euro­pą wię­cej nas łączy niż dzie­li. Człon­ko­wie Komi­sji dostrze­ga­ją zagro­że­nia natu­ry moral­nej i ducho­wej, z któ­ry­mi przyj­dzie nam się zmie­rzyć w nowej rze­czy­wi­sto­ści. Ich przed­smak już jest doświad­cza­ny. Mimo to odważ­nie, w imię Boże, Kościo­ły chcą wyjść naprze­ciw tym wyzwa­niom.


Człon­ko­wie Komi­sji uwa­ża­ją, że ponie­waż Euro­pa chce być z Pol­ską, dla­te­go Pol­ska powin­na być z Euro­pą. W tym kon­tek­ście Komi­sja uwa­ża, że udział w refe­ren­dum jest obo­wiąz­kiem każ­de­go doj­rza­łe­go oby­wa­te­la.


Usta­lo­no, że kolej­ne spo­tka­nie odbę­dzie się w sie­dzi­bie Epi­sko­pa­tu w dniu 14 listo­pa­da 2003 r. o godz. 11.00.


Sekre­tarz Komi­sjiBp Edward Puślec­ki”

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.