Ekumenizm w Polsce

Ekumenicznie na rewitalizację Świątyni


„Odmień­my per­łę neo­go­ty­ku” – pod tym hasłem 28 stycz­nia w Świą­ty­ni Miło­sier­dzia i Miło­ści w Płoc­ku odbył się eku­me­nicz­ny i cha­ry­ta­tyw­ny kon­cert kolęd na rzecz rewi­ta­li­za­cji maria­wic­kiej kate­dry.


Wita­jąc słu­cha­czy przy­by­łych z całej Pol­ski biskup naczel­ny Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów M. Karol Babi przy­po­mniał dzie­je Świą­ty­ni, wybu­do­wa­nej w latach 1911–1914 z ini­cja­ty­wy zało­ży­ciel­ki maria­wi­ty­zmu, św. Marii Fran­cisz­ki Kozłow­skiej.  Kate­dra nosi­ła naj­pierw nazwę Nie­usta­ją­cej Ado­ra­cji Ubła­ga­nia, a od 15 sierp­nia 1918 r. funk­cjo­nu­je nazwa Świą­ty­nia Miło­sier­dzia i Miło­ści.

Stu­let­ni obiekt, któ­ry na trwa­le wrósł w pano­ra­mę nad­wi­ślań­skie­go Płoc­ka, wyma­ga pil­nie remon­tu, dla­te­go Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów, oprócz sta­rań o dota­cje unij­ne i pań­stwo­we, podej­mu­je róż­ne ini­cja­ty­wy, aby pozy­skać nie­zbęd­ne środ­ki. Jed­ną z nich był kon­cert kolęd w wyko­na­niu arty­stów róż­nych wyznań, któ­rzy zgo­dzi­li się wystą­pić cha­ry­ta­tyw­nie ze wzglę­du na szczyt­ny cel.

W wypeł­nio­nej po brze­gi Świą­ty­ni prze­pięk­nie brzmia­ły eku­me­nicz­ne sopra­ny: kato­licz­ka Agniesz­ka Gert­ner-Polak i lute­ran­ka Mag­da­le­na Hudzie­czek-Cie­ślar. W kościo­łach maria­wic­kich zabro­nio­ne są bra­wa, ale widać było, że ręce słu­cha­czy rwa­ły się do okla­sków.

Agniesz­ka Gert­ner-Polak, któ­ra ma w swo­im reper­tu­arze kolę­dy w 15 języ­kach, dedy­ko­wa­ła kil­ka kolęd fran­cu­skich para­fii maria­wic­kiej w Pary­żu i jej dusz­pa­ste­rzom z bisku­pem Andre le Bec, kolę­dę węgier­ską — bra­tu Gra­cja­no­wi, któ­ry po zli­kwi­do­wa­niu maria­wi­ty­zmu na Węgrzech przez komu­ni­stycz­ne wła­dze osiadł w Płoc­ku, oraz pieśń „Zaśnij, Dzie­ci­no” – kapła­no­wi Łuka­szo­wi Kaczor­ko­wi, zna­ne­mu eku­me­ni­ście, wie­lo­let­nie­mu pro­bosz­czo­wi para­fii maria­wic­kiej w War­sza­wie.

Mag­da­le­na Hudzie­czek-Cie­ślar, obok kolęd, wyko­na­ła „Ave Maria” Wła­di­mi­ra Wawi­ło­wa oraz Micha­ła Loren­ca.

Pięk­nie muzycz­nie zapre­zen­to­wa­ła się mło­dzież maria­wic­ka. Chór Mło­dzie­żo­wy Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów pod dyrek­cją Alek­san­dra Sło­jew­skie­go i z akom­pa­nia­men­tem orga­no­wym Bar­tło­mie­ja Sło­jew­skie­go wyko­nał kil­ka kolęd, w tym dwie z Agniesz­ką Gert­ner-Polak.

Dzie­wię­cio­let­nia Lau­ra Rudziń­ska zagra­ła na skrzyp­cach popu­lar­ne, sta­ro­pol­skie kolę­dy: „Wśród noc­nej ciszy”, „Lulaj­że, Jezu­niu” i „Pójdź­my wszy­scy do sta­jen­ki”.

Publicz­ność  roz­grza­ła zna­ko­mi­ta orkie­stra dęta z maria­wic­kiej para­fii w Lip­ce, pod dyrek­cją Jaku­ba Paw­la­ka.

Maria­wi­ci nie zosta­li pozo­sta­wie­ni sami sobie w dzie­le przy­wra­ca­nia daw­ne­go bla­sku swo­jej kate­drze. Duchow­ni i świec­cy z brat­nich Kościo­łów chęt­nie skła­da­li ofia­ry do puszek. Znacz­ny datek pie­nięż­ny bisku­po­wi naczel­ne­mu Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów prze­ka­zał rzym­sko­ka­to­lic­ki biskup płoc­ki Piotr Libe­ra.

Dzię­ku­jąc wyko­naw­com biskup M. Karol Babi ape­lo­wał o dal­sze wspie­ra­nie chwa­leb­ne­go celu, jakim jest rewi­ta­li­za­cja Świą­ty­ni Miło­sier­dzia i Miło­ści. Mamy to czy­nić – wska­zy­wał biskup naczel­ny – ze wzglę­du na pamięć naszych przod­ków, któ­rzy wznie­śli tę Świą­ty­nię.

Pod zarzą­dem bisku­pa naczel­ne­go M. Karo­la Babie­go, wyre­mon­to­wa­no część pomiesz­czeń klasz­tor­nych. Naj­więk­szym wyzwa­niem pozo­sta­je rewa­lo­ry­za­cja Świą­ty­ni, słusz­nie nazwa­nej „per­łą neo­go­ty­ku”.  W dal­szej kolej­no­ści w sto­li­cy maria­wi­ty­zmu powsta­nie Euro­pej­skie Cen­trum Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów w Płoc­ku.

Daro­wi­zny moż­na wpła­cać na kon­to w PKO BP I Oddział Płock, nr: 58 1020 3974 0000 5102 0098 0557, z dopi­skiem „Rewi­ta­li­za­cja – daro­wi­zna na rzecz kul­tu reli­gij­ne­go”. Wpła­ty moż­na odli­czyć od opo­dat­ko­wa­ne­go docho­du.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.