Ekumenizm w Polsce

Ekumeniczny sprzeciw wobec spirali nienawiści


To było jed­no z naj­smut­niej­szych Eku­me­nicz­nych Spo­tkań Nowo­rocz­nych Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (PRE) w cie­niu bru­tal­ne­go mor­der­stwa doko­na­ne­go na pre­zy­den­cie Gdań­ska Paw­le Ada­mo­wi­czu pod­czas fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Kościo­ły człon­kow­skie PRE ogło­si­ły Wezwa­nie do prze­ciw­dzia­ła­nia nie­na­wi­ści.Eku­me­nicz­ne Spo­tka­nia Nowo­rocz­ne odby­ło się 15 stycz­nia 2019 r., w dzień, w któ­rym gdańsz­czan­ki i gdańsz­cza­nie, a tak­że cały świat dowie­dzie­li się, że pre­zy­dent Paweł Ada­mo­wicz zmarł na sku­tek odnie­sio­nych ran. Prze­mó­wie­nie pre­ze­sa Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej bp. Jerze­go Sam­ca poświę­co­ne było w dużej czę­ści tra­ge­dii w Gdań­sku.

Wypo­wie­dzia­na zosta­ła oko­licz­no­ścio­wa modli­twa, a Chór pra­wo­sław­nych uczel­ni teo­lo­gicz­nych pod dyr. prof. Wło­dzi­mie­rza Woło­siu­ka odśpie­wał kanon Wiecz­na­ja pamiat’.

Bp Samiec odniósł się do atmos­fe­ry wro­go­ści i mowy nie­na­wi­ści w życiu publicz­nym i zaape­lo­wał o reorien­ta­cję serc. Całość wystą­pie­nia poni­żej.

» Tekst wystą­pie­nia bp. Jerze­go Sam­ca, pre­ze­sa Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej

Pod­czas spo­tka­nia głos zabie­ra­li tak­że przed­sta­wi­cie­le innych wyznań i insty­tu­cji pań­stwo­wych. Bp Artur Miziń­ski, sekre­tarz gene­ral­ny rzym­sko­ka­to­lic­kiej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski (KEP) odczy­tał pozdro­wie­nia prze­wod­ni­czą­ce­go KEP metro­po­li­ty poznań­skie­go abpa Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go. — Ufam, że nowy 2019 rok przy­nie­sie wie­le oka­zji, aby­śmy – żyjąc nadzie­ją, kro­cząc dro­gą pojed­na­nia, umie­jąc sta­wać w praw­dzie i prze­ba­czać – jesz­cze owoc­niej świad­czy­li przed świa­tem o Chry­stu­sie, któ­ry zmie­nia nasze spoj­rze­nie na codzien­ność i wpro­wa­dza w ziem­ski i prze­mi­ja­ją­cy chro­nos odwiecz­ny i zbaw­czy kairos – napi­sał rzym­sko­ka­to­lic­ki hie­rar­cha.

Adham Abd El Aal odczy­tał pozdro­wie­nia Muftie­go Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz prze­wod­ni­czą­ce­go Muzuł­mań­skie­go Związ­ku Reli­gij­ne­go w Pol­sce Toma­sza Miś­kie­wi­cza. Pozdro­wie­nia mar­szał­ka Sej­mu RP Mar­ka Kuch­ciń­skie­go prze­ka­zał jego dorad­ca Sła­wo­mir Siwek.

Głos zabrał rów­nież Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich dr Adam Bod­nar.


Na koniec uro­czy­sto­ści Kościo­ły zrze­szo­ne w Pol­skiej Radzie Eku­me­nicz­nej ogło­si­ły Wspól­ne wezwa­nie do prze­ciw­dzia­ła­nia nie­na­wi­ści, któ­re odczy­tał bp Jerzy Samiec.

» Tekst Wezwa­nia do prze­ciw­dzia­ła­nia nie­na­wi­ści

W Spo­tka­niu Nowo­rocz­nym udział wzię­li zwierzch­ni­cy i przed­sta­wi­cie­le nie­któ­rych Kościo­łów zrze­szo­nych w Pol­skiej Radzie Eku­me­nicz­nej: metro­po­li­ta Sawa (Pol­ski Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Pra­wo­sław­ny), bp Marek Izdeb­ski (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny), bp Andrzej Malic­ki (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ny, pastor Mate­usz Wicha­ry (Kościół Chrze­ści­jan Bap­ty­stów), a tak­że bp M. Ber­nard Kubic­ki (Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów) i ks. inf. Marian Madziar (Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki).

Obec­ni byli rów­nież rek­tor Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej ks. prof. Bogu­sław Miler­ski, przed­sta­wi­ciel­ka Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go w Pol­sce Iga Zalisz, repre­zen­tan­ci Kościo­ła Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go, Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, zie­lo­no­świąt­ko­we­go i Alian­su Ewan­ge­licz­ne­go, oddzia­łów i komi­sji Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, ludzie nauki i mediów, amba­sa­do­ro­wie, urzęd­ni­cy pań­stwo­wi oraz wie­lu innych świec­kich i duchow­nych zaan­ga­żo­wa­nych w dia­log i ruch eku­me­nicz­ny.

Spo­tka­nie pro­wa­dził ks. dr Grze­gorz Giem­za, dyrek­tor Biu­ra Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.