Ekumenizm w Polsce

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz siódmy


9 paź­dzier­ni­ka Eku­me­nicz­ny Uni­wer­sy­tet Trze­cie­go Wie­ku zain­au­gu­ro­wał siód­my rok aka­de­mic­ki, jed­nak sta­ło się to po raz pierw­szy w nowej sie­dzi­bie Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej (ChAT), któ­ra sta­nie się rów­nież nowym domem EUTW.


Na uro­czy­stość – oprócz stu­den­tów EUTW i ChAT – przy­by­li przed­sta­wi­cie­le kadry nauko­wej Aka­de­mii z rek­to­rem ks. prof. Bogu­sła­wem Miler­skim na cze­le, a tak­że przed­sta­wi­cie­le róż­nych Kościo­łów nale­żą­cych do Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (PRE), któ­rą repre­zen­to­wał jej pre­zes bp Jerzy Samiec. Przy­by­li rów­nież wier­ni i duchow­ni Kościo­łów spo­za PRE – m.in. z Kościo­ła Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go. Obec­ni byli rów­nież par­la­men­ta­rzy­ści, w tym poseł Michał Szczer­ba, prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tar­nej Komi­sji ds. Uni­wer­sy­te­tów Trze­cie­go Wie­ku.

Inau­gu­ra­cja nowe­go roku aka­de­mic­kie­go roz­po­czę­ła się od odśpie­wa­nia hym­nu pań­stwo­we­go oraz pie­śni Ojcze nasz wyko­na­nej przez Dariu­sza Gór­skie­go, soli­sty War­szaw­skiej Ope­ry Kame­ral­nej.

Pre­zes Zarzą­du EUTW Roman Micha­lak wygło­sił prze­mó­wie­nie, w któ­rym pod­kre­ślił zna­cze­nie misji EUTW jako waż­ne­go czyn­ni­ka edu­ka­cyj­ne­go współ­kształ­tu­ją­ce­go idee tole­ran­cji i dia­lo­gu bez wzglę­du na wyzna­wa­ny świa­to­po­gląd. Wska­zał ponad­to na zna­cze­nie UTW akty­wi­za­cji osób star­szych. – Marze­nia nie idą na eme­ry­tu­rę-przy­po­mniał dewi­zę UTW pre­zes Micha­lak.

Wykład inau­gu­ra­cyj­ny poświę­co­ny wyzwa­niom euro­pej­skim wygło­sił ks. prof. Bogu­sław Miler­ski.

Sło­wa pozdro­wie­nia w imie­niu PRE prze­ka­zał bp Jerzy Samiec, dzię­ku­jąc za eku­me­nicz­ną misję EUTW. Zwierzch­nik pol­skich lute­ran zazna­czył, że EUTW jest waż­nym ani­ma­to­rem spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go, któ­re niko­go nie wyklu­cza z jakich­kol­wiek powo­dów. Z kolei Poseł Szczer­ba odniósł się do aktyw­ne­go udzia­łu EUTW w róż­nych wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych z myślą o UTW w War­sza­wie i poza nią, dzię­ku­jąc za inten­syw­ną współ­pra­cę. Do włą­cze­nia się w szer­szy zakres dzia­łań zachę­ca­ła rów­nież Joan­na Fabi­siak, posłan­ka na Sejm RP.

Zgod­nie z uchwa­łą Zarzą­du EUTW wrę­czo­no rów­nież dyplo­my hono­ro­wych człon­ków EUTW – za zasłu­gi dla uczel­ni wyróż­nie­ni zosta­li pre­zbi­ter Kon­stan­ty Wia­zow­ski oraz inż. Boh­dan Sabe­la. Lau­da­cję wygło­si­li odpo­wied­nio prof. Karol Kar­ski oraz ks. dr Wło­dzi­mierz Nast.

Pod­czas uro­czy­sto­ści śpie­wał Chór EUTW pod dyr. Karo­li­ny Tru­sie­wicz, a tak­że soli­ści – wspo­mnia­ny już Dariusz Gór­ski oraz Bog­dan Kuź­miuk.

Po inau­gu­ra­cji odby­ła się tra­dy­cyj­na aga­pa.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.