Ekumenizm w Polsce

Ekumeniści w obronie katolików zaangażowanych w obchody 500 lat Reformacji


Wyra­ża­my ubo­le­wa­nie z powo­du gło­sów kry­ty­ki skie­ro­wa­nych wobec tych kato­li­ków, zwłasz­cza duchow­nych, któ­rzy bra­li lub wezmą udział w obcho­dach jubi­le­uszu Refor­ma­cji – stwier­dzi­li uczest­ni­cy dorocz­ne­go zjaz­du die­ce­zjal­nych i zakon­nych refe­ren­tów ds. eku­me­ni­zmu oraz ani­ma­to­rów ruchu eku­me­nicz­ne­go, a tak­że człon­ko­wie Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Eku­me­ni­zmu.


5 grud­nia w sie­dzi­bie Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski (KEP) odby­ło się spo­tka­nie die­ce­zjal­nych dele­ga­tów odpo­wie­dzial­nych za dia­log eku­me­nicz­ny.

Duchow­ni odpo­wie­dzial­ni za koor­dy­no­wa­nie dia­lo­gu eku­me­nicz­ne­go w Pol­sce zazna­czy­li, że nega­tyw­ne nasta­wie­nie do wspól­nych dzia­łań podej­mo­wa­nych wspól­nie przez ewan­ge­li­ków i kato­li­ków w kon­tek­ście upa­mięt­nie­nia 500 lat Refor­ma­cji jest nie­zgod­ne z naucza­niem Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go oraz przy­kła­dem papie­ża Fran­cisz­ka. Jed­no­cze­śnie przy­po­mnia­no, że dla stro­ny rzym­sko­ka­to­lic­kiej wła­ści­wym sło­wem, wyja­śnia­ją­cym udział kato­li­ków w wyda­rze­niach rocz­ni­co­wych jest ‘upa­mięt­nie­nie’, „któ­re obej­mu­je zarów­no wdzięcz­ność za dary, któ­re przy­nio­sła Refor­ma­cja, jak i poku­tę za utra­co­ną jed­ność, a tak­że za cier­pie­nia wyni­ka­ją­ce z upo­li­tycz­nie­nia teo­lo­gicz­ne­go spo­ru. Obcho­dy Refor­ma­cji powin­ny być oka­zją do wspól­ne­go świa­dec­twa o Chry­stu­sie.”

Przed­sta­wio­no rów­nież pro­gram obcho­dów 500 lat Refor­ma­cji w Pol­sce orga­ni­zo­wa­nych przez Kosciół ewan­ge­lic­ko-augs­bur­ski oraz plan na naj­bliż­szy Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry odbę­dzie się pod hasłem Pojed­na­nie –miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas (por. 2 Kor 5,14–20).

Nabo­żeń­stwo cen­tral­ne Tygo­dnia w for­mie Nie­szpo­rów odbę­dzie się 22 stycz­nia 2017 o godz. 16.00 w kate­drze św. Flo­ria­na w War­sza­wie na Pra­dze, a kaza­nie wygło­si ks. bp Jerzy Samiec, pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej i Biskup Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w RP.

W dorocz­nym zgro­ma­dze­niu uczest­ni­czy­li rów­nież człon­ko­wie Rady KEP ds. eku­me­ni­zmu, a tak­że goście – bp Dimi­trios Sala­chas z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go w Gre­cji oraz ks. pra­łat Andrzej Cho­ro­mań­ski z Papie­skiej Rady ds. Popie­ra­nia Jed­no­ści Chrze­ści­jan, któ­ry zary­so­wał ideę Świa­to­we­go Forum Chrze­ści­jań­skie­go. Przy­po­mi­nij­my, że idea zosta­ła nie­daw­no prze­szcze­pio­na na grunt pol­ski dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu ks. prof. Andrze­ja Perzyń­skie­go z UKSW.

» Peł­ne brzmie­nie Komu­ni­ka­tu

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.