Ekumenizm w Polsce

Ekumenizm.pl: Pomoc dla mariawitów w Kadzidłowej


Para­fia­nie w Kadzi­dło­wej, choć nie sta­no­wią licz­nej spo­łecz­no­ści, anga­żu­ją się w życie litur­gicz­ne i pra­ce gospo­dar­cze – m.in. opra­wę muzycz­ną nabo­żeństw zapew­nia duet gita­ro­wy (Ane­ta Walasz­czak i Elż­bie­ta Walasz­czak). O otwar­to­ści i gościn­no­ści kadzi­dło­wian świad­czy fakt odpra­wia­nia w tam­tej­szym koście­le nabo­żeństw lute­rań­skich. Od kil­ku­na­stu lat ewan­ge­li­cy tra­dy­cji lute­rań­skiej, nale­żą­cy do para­fii w Kut­nie, spra­wu­ją w Kadzi­dło­wej swo­ją litur­gię. Para­fia Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów p.w. Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Kadzi­dło­wej jest pla­ców­ką, […]


Para­fia­nie w Kadzi­dło­wej, choć nie sta­no­wią licz­nej spo­łecz­no­ści, anga­żu­ją się w życie litur­gicz­ne i pra­ce gospo­dar­cze – m.in. opra­wę muzycz­ną nabo­żeństw zapew­nia duet gita­ro­wy (Ane­ta Walasz­czak i Elż­bie­ta Walasz­czak). O otwar­to­ści i gościn­no­ści kadzi­dło­wian świad­czy fakt odpra­wia­nia w tam­tej­szym koście­le nabo­żeństw lute­rań­skich. Od kil­ku­na­stu lat ewan­ge­li­cy tra­dy­cji lute­rań­skiej, nale­żą­cy do para­fii w Kut­nie, spra­wu­ją w Kadzi­dło­wej swo­ją litur­gię.

Para­fia Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów p.w. Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Kadzi­dło­wej jest pla­ców­ką, obej­mu­ją­cą swo­im zasię­giem część gmi­ny Gra­bów w powie­cie łęczyc­kim (sołec­twa Kadzi­dło­wa i Ostró­wek) oraz powiat kol­ski. Część para­fian zamiesz­ku­je tak­że dia­spo­rę. W 1912 r. zaku­pio­no w Kadzi­dło­wej dział­kę oraz budyn­ki daw­ne­go dwo­ru Koszut­skich. Urzą­dzo­no tam kapli­cę oraz ochron­kę i szko­łę. W 1928 r. na fun­da­men­tach dwo­ru wznie­sio­no kościół, a obok nie­go wybu­do­wa­no dom para­fial­ny (z prze­zna­cze­niem na szko­łę). Świą­ty­nia para­fial­na jest budyn­kiem neo­go­tyc­kim, o jed­nej nawie i skle­pie­niu koleb­ko­wym. Nad wej­ściem do kościo­ła znaj­du­je się sygna­tur­ka. Wypo­sa­że­nie wnę­trza jest skrom­ne, co odda­je dosko­na­le nastrój maria­wic­kich kościo­łów we wsiach. Ołtarz wiel­ki wyko­na­ny został z drew­na. Na ścia­nie ołta­rzo­wej znaj­du­je się obraz Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, a ponad nią zawie­szo­ny jest krzyż.

Obec­nie trwa­ją pra­ce remon­to­we w kadzi­dłow­skim koście­le. Dotych­czas urzą­dzo­no zakry­stię, zamon­to­wa­no nowy tron na taber­na­ku­lum oraz wyko­na­no dębo­wy krzyż na ścia­nę ołta­rzo­wą. Pla­no­wa­ne jest zamon­to­wa­nie na ścia­nie ołta­rzo­wej tryp­ty­ku. W środ­ko­wym skrzy­dle będzie wid­niał krzyż z kor­pu­sem Chry­stu­sa, zaś po lewej stro­nie krzy­ża wize­ru­nek anio­ła zbie­ra­ją­ce­go kro­ple Krwi Prze­naj­droż­szej do kie­li­cha. Nad tryp­ty­kiem znaj­do­wać się będzie tia­ra z klu­cza­mi (sym­bo­lem miło­sier­dzia), zaś nad tym wszyst­kim góro­wać ma napis: „Wszyst­ka zie­mia niech Cię ado­ru­je i bła­ga”. Całość ścia­ny ołta­rzo­wej będzie utrzy­ma­na w odcie­niach brą­zu i bor­do, zaś spo­sób pod­świe­tle­nia tryp­ty­ku oraz pod­wyż­szo­ny Syjon na mon­stran­cję, pozwo­lą zogni­sko­wać uwa­gę na Prze­naj­święt­szym Sakra­men­cie.

Remon­tu­jąc ten kościół, chce­my, aby jego wystój wyra­żał naszą miłość do Boga. Aby pięk­no, przy­po­mi­na­ło nam nie­ustan­nie o źró­dle tegoż pięk­na – o samym Bogu. Aby i nasze ser­ca sta­wa­ły się coraz god­niej­szym miesz­ka­niem dla Eucha­ry­stycz­ne­go Chry­stu­sa. Tego same­go, któ­ry jest obec­ny w Prze­naj­święt­szym Sakra­men­cie w naszym koście­le w Kadzi­dło­wej. Będzie­my wdzięcz­ni za wspar­cie w pra­cach remon­to­wych: czy to przez modli­twę, czy dar pie­nięż­ny lub jaką­kol­wiek inną pomoc.

kapł. M. Daniel

Nabo­żeń­stwa w koście­le w Kadzi­dło­wej odpra­wia­ne są w każ­dą sobo­tę o godz. 18.00 (w okre­sie jesien­no – zimo­wym o godz. 16.30) oraz 17-go każ­de­go dnia mie­sią­ca i w świę­ta kościel­ne o godz. 16.00 (jesień-zima godz. 16.30). Każ­dy, kto przyj­dzie jest mile widzia­ny.

Nasz adres: Para­fia Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów p.w. Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Kadzi­dło­wej. Kadzi­dło­wa 3, 99–150 Gra­bów,
Nasze kon­to ban­ko­we: Para­fia Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów w Nowej Sobót­ce, Bank Spół­dziel­czy w Gra­bo­wie, nr rachun­ku: 87 8539 0001 0000 1111 2002 0020

+++

Bio­rąc pod uwa­gę eku­me­nicz­ne i spo­łecz­ne zaan­ga­żo­wa­nie Bra­ta Kapła­na M. Danie­la oraz histo­rycz­ne zna­cze­nie Para­fii w Kadzi­dło­wej nie­od­łącz­nie zwią­za­nej z koleb­ką nie­za­leż­no­ści wyzna­nio­wej maria­wi­ty­zmu (Nowa Sobót­ka) chce­my wes­przeć dzia­ła­nia małej wspól­no­ty maria­wic­kiej i zachę­cić naszych Czy­tel­ni­ków do prze­ka­zy­wa­nia ofiar pie­nięż­nych dla Para­fii p.w. Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Kadzi­dło­wej. Przy­po­mi­na­my, że prze­ka­za­ną kwo­tę (obo­wiąz­ko­wa adno­ta­cja: daro­wi­zna na cele kul­tu reli­gij­ne­go) moż­na uwzględ­nić w roz­li­cze­niu roku podat­ko­we­go wypeł­nia­jąc załącz­nik do zezna­nia podat­ko­we­go PIT‑0.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.