Ekumenizm w Polsce

Ekumenizm.pl w nowych szatach


Jest już nowa stro­na ekumenizm.pl. Po 8 latach funk­cjo­no­wa­nia sta­rej witry­ny i w przed­dzień 20. uro­dzin ser­wi­su ekumenizm.pl odda­je­my w Wasze ręce i oczy odno­wio­ną stro­ną.


Jak każ­da nowa stro­na tak­że i ta musi odbyć pro­ces adap­ta­cji. Osiem lat to dużo cza­su na przy­zwy­cza­je­nie się do okre­ślo­ne­go wyglą­du i spo­so­bu poru­sza­nia się po stro­nie, tym bar­dziej pro­szę o cier­pli­wość i zro­zu­mie­nie. Przez naj­bliż­sze dni wpro­wa­dza­ne będą jesz­cze popraw­ki tech­nicz­ne, więc pro­si­my o zro­zu­mie­nie, jeśli jakieś ele­men­ty będą jesz­cze wadli­we lub nie­peł­ne.

Za uwa­gi Czy­tel­ni­czek i Czy­tel­ni­ków będzie­my wdzięcz­ni — moż­na je zgła­szać na adres redakcja@ekumenizm.pl.

Obec­na stro­na ekumenizm.pl, któ­ra jest efek­tem wie­lu mie­się­cy pra­cy, ale też eko­no­micz­nych ogra­ni­czeń, nie jest z pew­no­ścią pozba­wio­na wad, ale jest łatwiej­sza w obsłu­dze, lżej­sza wizu­al­nie i bar­dziej anga­żu­ją­ca dla użyt­kow­ni­ka.

Obec­ne nowe logo jest zasad­ni­czo sta­rym logo, któ­re było już roz­wa­ża­ne przy poprzed­niej wer­sji stro­ny. Po wie­lu kon­sul­ta­cjach zosta­ło “odku­rzo­ne” i wybra­ne jako nowe logo ekumenizm.pl z tym m.in. uza­sad­nie­niem, że bar­dziej odzwier­cie­dla burz­li­we dzie­je eku­me­nii czy sytu­acji dzi­siej­sze­go chrze­ści­jań­stwa.

Ponie­waż rady­kal­nie prze­bu­do­wa­ne zosta­ły kate­go­rie ser­wi­su (nie­któ­re zosta­ły zli­kwi­do­wa­ne, inne uzu­peł­nio­ne, powsta­ły też nowe pod­ka­te­go­rie), a tek­stów jest kil­ka­na­ście tysię­cy, mogą wystą­pić pew­ne nie­ści­sło­ści w przy­pi­sa­niu tek­stów do kate­go­rii lub inne trud­no­ści tech­nicz­no-nawi­ga­cyj­ne, któ­re będą na bie­żą­co uzu­peł­nia­ne.

Zadba­li­śmy, by mate­ria­ły tek­sto­we były przed­sta­wio­ne w atrak­cyj­niej­szej wizu­al­nie for­mie.

Wyraź­nie oddzie­lo­na jest publi­cy­sty­ka od arty­ku­łów o cha­rak­te­rze czy­sto infor­ma­cyj­nym. Użyt­kow­ni­cy zacho­wu­ją dostęp do tre­ści archi­wal­nych – bli­sko 18 tysię­cy tek­stów, w tym do boga­tych zaso­bów Maga­zy­nu Teo­lo­gicz­ne­go Sem­per Refor­man­da.

Ser­wis reagu­je na bie­żą­ce waż­ne wyda­rze­nia, stąd obec­ność sek­cji spe­cjal­nej, obec­nie poświę­co­nej Ukra­inie. Czy­tel­ni­cy mają bie­żą­cy pod­gląd do aktyw­no­ści redak­cji ser­wi­su w ser­wi­sie X.com, daw­niej Twit­ter.

Wresz­cie, zapro­jek­to­wa­no respon­syw­ne wer­sje ser­wi­su na urzą­dze­nia mobil­ne (zarów­no smart­fo­ny, jak i table­ty).

Zapro­jek­to­wa­niem nowej stro­ny zaję­ło się deal design. stu­dio, któ­re w innej struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej pro­jek­to­wa­ło poprzed­nią stro­nę. Bar­dzo dzię­ku­ję!

Powsta­nie nowej stro­ny nie było­by moż­li­we bez ofiar­no­ści wie­lu osób, któ­re ocho­czo i bez­in­te­re­sow­nie wspar­ły pro­jekt sfi­nan­so­wa­nia zmian, ale też roz­wo­ju ser­wi­su. Były wśród nich chrze­ści­ja­nie róż­nych wyznań, świec­cy i duchow­ni róż­nych god­no­ści, ale też oso­by, któ­re nie iden­ty­fi­ku­ją się z jakim­kol­wiek Kościo­łem, czy nawet agno­sty­cy, ale doce­nia­ją inne spoj­rze­nie na chrze­ści­jań­stwo. Wam Wszyst­kim — Sio­stry i Bra­cia — skła­dam podzię­ko­wa­nia.

Po pra­wie 20 latach pod­ję­ta zosta­ła decy­zja o włą­cze­niu ekumenizm.pl w sieć nie­za­leż­nych ini­cja­tyw i pro­jek­tów Patro­ni­te, któ­re mogą być wspie­ra­ne nie tyl­ko sło­wem, ale i czy­nem poprzez dobro­wol­ne wpła­ty. Bar­dzo dzię­ku­je­my tym, któ­rzy już zade­kla­ro­wa­li wpła­ty i tym któ­rzy to uczy­nią. Pro­wa­dze­nie ser­wi­su wyma­ga spo­ro pra­cy i gene­ru­je też kosz­ty i Wasze wspar­cie nie jest nie tyl­ko bez­cen­ne, ale i cen­ne.

Ser­wis pozo­sta­je nie­za­leż­ny i wciąż — mimo kry­ty­ki, a cza­sa­mi z powo­du tej kry­ty­ki — będzie infor­mo­wać o róż­no­rod­no­ści chrze­ści­jań­skiej i komen­to­wać życie Kościo­łów, głów­nie mniej­szo­ścio­wych.

Dariusz Bruncz, ekumenizm.pl

Ps. Pod tek­stem zrzut ekra­ny ze sta­rą wer­sją stro­ny.


» Bez­po­śred­ni link do Patro­ni­teGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.