Ekumenizm w Polsce

Hejterstwo w diecezji świdnickiej


Duchow­ny z rzym­sko­ka­to­lic­kiej die­ce­zji świd­nic­kiej roz­po­wszech­nia­ła hej­ter­skie komen­ta­rze pod adre­sem bp. Wal­de­ma­ra Pytla, zwierzch­ni­ka die­ce­zji wro­cław­skiej Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go i pro­bosz­cza Kościo­ła Poko­ju w Świd­ni­cy. Powód? O Koście­le Poko­ju napi­sa­ły świa­to­we media, jed­nak z infor­ma­cji, jakie uda­ło się pozy­skać ekumenizm.pl, spra­wa ma dru­gie dno, wyni­ka­ją­ce z wewnątrz­ko­ściel­ne­go kon­flik­tu i to w cza­sie, gdy die­ce­zja nie ma bisku­pa, a pie­czę spra­wu­je admi­ni­stra­tor.Jak wia­do­mo wszyst­kie Kościo­ły i związ­ki wyzna­nio­we zma­ga­ją się z obostrze­nia­mi, wyni­ka­ją­cy­mi z pan­de­mii covid-19. Cele­bra­cje litur­gicz­ne są moc­no ogra­ni­czo­ne, a nabo­żeń­stwa Kościo­łów róż­nych wyznań trans­mi­to­wa­ne są w Inter­ne­cie. Pod koniec cza­su pasyj­ne­go (wiel­kie­go postu) bp Wal­de­mar Pytel, gospo­darz ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go Kościo­ła Poko­ju, posta­no­wił umie­ścić w ław­kach zdję­cia para­fian. Pomysł ten poja­wił się też w innych Kościo­łach na świe­cie.

Die­ce­zja wro­cław­ska Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go emi­to­wa­ła na swo­im kana­le YouTu­be nabo­żeń­stwa z róż­nych para­fii, umoż­li­wia­jąc die­ce­zja­nom uczest­ni­cze­nie w conie­dziel­nych nabo­żeń­stwach, a bp Pytel nagry­wał roz­wa­ża­nia biblij­ne zaadre­so­wa­ne nie tyl­ko do ewan­ge­li­ków.

Ini­cja­ty­wą bp. Wal­de­ma­ra Pytla za pośred­nic­twem Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej zain­te­re­so­wa­ły się kra­jo­we i świa­to­we media – zdję­cia z Kościo­ła Poko­ju umie­ścił nie­miec­ki Der Spie­gel, bry­tyj­ski Finan­cial Times czy ame­ry­kań­ski Washing­ton Post, czy nawet nowo­ze­landz­ki por­tal The Citi­zen, rekla­mu­jąc w ten spo­sób nie tyl­ko Kościół Poko­ju, ale i region.

Jeden z zagra­nicz­nych tytu­łów zesta­wił foto­gra­fię z puste­go Kościo­ła Poko­ju i bp. Wal­de­ma­rem Pytlem z innym zdję­ciem, uka­zu­ją­cym papie­ża Fran­cisz­ka pod­czas tego­rocz­nych cele­bra­cji wiel­ka­noc­nych.

Zdję­cie obu­rzy­ło ks. dr. Zbi­gnie­wa Chro­me­go, pro­bosz­cza Para­fii św. Jerze­go i Mat­ki Bożej Różań­co­wej w Wał­brzy­chu. Duchow­ny ten jest też adiunk­tem w kate­drze teo­lo­gii dogma­tycz­nej Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu oraz wykła­dow­cą w świd­nic­kim semi­na­rium duchow­nym. Ks. Chro­my pro­wa­dzi rów­nież msze świę­te w nad­zwy­czaj­nym rycie rzym­skim dla gru­py wier­nych w die­ce­zji świd­nic­kiej. Na swo­im pro­fi­lu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych napi­sał:

Zda­rza­ją się w cza­sie pan­de­mii tak­że humo­ry­stycz­ne posty. A nawet bar­dzo humo­ry­stycz­ne. Oto jeden świą­tecz­ny przy­kład. Na stro­nie Kościo­ła Poko­ju w Świd­ni­cy jego wło­darz Pastor Wal­de­mar (bp ewan­ge­lic­ki Die­ce­zji Wro­cław­skiej) przy­rów­na­ny jest do papie­ża Fran­cisz­ka czy­li Senior wspól­no­ty liczą­cej 2519 osób do Bisku­pa Rzy­mu (ponad 1 mld kato­li­ków) – grubo…co praw­da papież ma w nie­któ­rych śro­do­wi­skach złą pra­sę, ale są gra­ni­ce. A i jesz­cze Bazy­li­ka św. Pio­tra porów­na­na z Kościo­łem Poko­ju ręce opa­da­ją, zwłasz­cza, że nawet w porów­na­niu z kate­drą świd­nic­ką, ten wpi­sa­ny na listę Une­sco pomnik Poko­ju West­fal­skie­go, wypa­da bla­do. Trze­ba przy­znać, że z takim wybu­ja­łym ego to dole­cą chy­ba na Mar­sa. Świd­ni­ca to ma jed­nak szczę­ście… taki mały Rzym

Kole­gę wsparł innych kapłan, ks. Sła­wo­mir Marek, pro­boszcz para­fii rzym­sko­ka­to­lic­kiej w Sta­no­wi­cach przy­ta­cza­jąc modli­twę Fau­sty­ny Kowal­skiej o „nawró­ce­niu here­ty­ków”.

Spra­wę nagło­śnił regio­nal­ny por­tal swidnica24.

Pro­test do kurii świd­nic­kiej wniósł ks. dr hab. Jaro­sław Lipi­niak, pro­fe­sor Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu, odpo­wie­dzial­ny w die­ce­zji świd­nic­kiej za kon­tak­ty eku­me­nicz­ne.

Pro­blem w tym, że w die­ce­zji świd­nic­kiej nie ma jesz­cze gospo­da­rza. Papież Fran­ci­szek przy­jął rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go ordy­na­riu­sza bp. Igna­ce­go Deca, któ­ry peł­ni jedy­nie funk­cję admi­ni­stra­to­ra.

10 kwiet­nia br. Biskup Rzy­mu mia­no­wał dotych­cza­so­we­go bisku­pa pomoc­ni­cze­go die­ce­zji legnic­kiej bp. Mar­ka Men­dy­ka nowym ordy­na­riu­szem świd­nic­kim, jed­nak hie­rar­cha nie objął jesz­cze kano­nicz­nie swo­jej die­ce­zji, więc stan zawie­sze­nia trwa. Bp Men­dyk urzę­do­wo przej­mie die­ce­zję już 23 kwiet­nia br., jed­nak uro­czy­sty ingres odbę­dzie się w innym ter­mi­nie ze wzglę­du na ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia sani­tar­no-epi­de­micz­ne.

16 kwiet­nia br. kuria świd­nic­ka wyda­ła dwuz­da­nio­wy komu­ni­kat, w któ­rym zapo­wie­dzia­ła wezwa­nie ks. Chro­me­go do sie­dzi­by kurii oraz wyda­nie publicz­ne­go komen­ta­rza. 17 kwiet­nia br., już po roz­mo­wie z ks. Chro­mym, kuria opu­bli­ko­wa­ła dru­gie oświad­cze­nie nastę­pu­ją­cej tre­ści:

W związ­ku z publi­ka­cją na pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­wym Księ­dza dr Zbi­gnie­wa Chro­me­go z dnia 14 kwiet­nia 2020 roku, Świd­nic­ka Kuria Bisku­pia infor­mu­je, że duchow­ny po roz­mo­wie z Księ­dzem Bisku­pem Igna­cym Decem, Admi­ni­stra­to­rem Apo­stol­skim Die­ce­zji Świd­nic­kiej oświad­czył, że nie miał zamia­ru niko­go obra­zić swo­im wpi­sem, ale jeże­li ktoś poczuł się ura­żo­ny to prze­pra­sza.

Ks. dr Daniel Mar­cin­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy Świd­nic­kiej Kurii Bisku­piej

Z infor­ma­cji, jakie uda­ło się pozy­skać redak­cji ekumenizm.pl, wyni­ka, że atak na ewan­ge­lic­kie­go bisku­pa może być czę­ścią pry­wat­nych i ide­olo­gicz­nych roz­gry­wek w die­ce­zji świd­nic­kiej. Cho­dzi o per­so­nal­ne, nie­speł­nio­ne ambi­cje i wal­kę poje­dyn­czych duchow­nych wspie­ra­nych przez nie­wiel­ką gru­pę iden­ty­fi­ko­wa­ną ze śro­do­wi­ska­mi inte­gry­stycz­ny­mi.

War­to przy­po­mnieć, że incy­dent zwią­za­ny z wypo­wie­dzią ks. Chro­me­go i wspie­ra­ją­cą go gru­pą księ­ży, nie­któ­rych kle­ry­ków i świec­kich, nie jest pierw­szym wyda­rze­niem z serii „nie chcia­łem niko­go obra­zić” w die­ce­zji świd­nic­kiej i to z udzia­łem tego same­go duchow­ne­go.

W 2017 roku – jubi­le­uszo­wym Roku Refor­ma­cji i po Tygo­dniu Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan – ks. Zbi­gniew Chro­my spro­wo­ko­wał szko­dli­wą dys­ku­sję w die­ce­zji świd­nic­kiej, doty­czą­cą rozu­mie­nia urzę­du bisku­pie­go. Tak­że wów­czas kwe­stia wał­brzy­skie­go duchow­ne­go otar­ła się o kurię, któ­ra wyda­ła oświad­cze­nie i zor­ga­ni­zo­wa­ła ad hoc spo­tka­nie z bp. Wal­de­ma­rem Pytlem. O spra­wie infor­mo­wa­li­śmy rów­nież na ekumenizm.pl.

Pozo­sta­je więc pyta­nie: co się dzie­je w die­ce­zji świd­nic­kiej?
KOMENTARZ

Wła­ści­wie to nie wia­do­mo jak spra­wę deli­kat­nie ugryźć. Mamy czas epi­de­mii, któ­ry w jed­na­ko­wy spo­sób doty­ka chrze­ści­jan róż­nych wyznań i nie­chrze­ści­jan. Dodat­ko­wo mamy czas wiel­ka­noc­ny. Nawet jeśli epi­de­mia nie skła­nia wzbu­rzo­ne umy­sły do zacho­wa­nia chrze­ści­jań­skiej soli­dar­no­ści w trud­nych cza­sach to naj­póź­niej wiel­ka­noc­ne orę­dzie o zmar­twych­wsta­niu, poko­ju i nadziei powin­no uci­szyć choć na chwi­lę złość i osten­ta­cyj­ny cynizm, szcze­gól­nie jeśli wypo­wia­da­ny jest przez duchow­ne­go, a w dodat­ku wykła­dow­cę teo­lo­gii na zacnym Papie­skim Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym we Wro­cła­wiu.

Nie wia­do­mo, co powo­do­wa­ło ks. Chro­mym, aby podzie­lić się ze świa­tem przy­to­czo­ny­mi powy­żej prze­my­śle­nia­mi nt. Kościo­ła Poko­ju, die­ce­zji wro­cław­skiej czy bp. Wal­de­ma­ra Pytla.

Zazdrość? No nie, jak­że to! Prze­cież to nie po chrze­ści­jań­sku oka­zy­wać tak pogar­dli­wą zawiść oble­pio­ną w dodat­ku szcze­niac­ki­mi przy­cin­ka­mi. Prze­cież duchow­ne­mu nie tyl­ko nie wypa­da, ale i nie może zazdro­ścić tego, co wszak­że jak wiatr prze­mi­ja.

Jeśli nie zazdrość to co? Może jakieś sekret­ne roz­go­ry­cze­nie lub poczu­cie wyż­szo­ści, że my mamy miliar­dy, a oni tyl­ko 2519 dusz here­tyc­kich dusz? Nie, na pew­no pokor­ny słu­ga Pana, któ­ry na swo­im pro­fi­lu udo­stęp­nia zdję­cia Bene­dyk­ta XVI w uro­czy­stych sza­tach i dekla­ru­je uwiel­bie­nie dla papie­ża-senio­ra, nie zabrał­by w ten spo­sób gło­su. W koń­cu w jed­nym z wywia­dów, doty­czą­cym mszy w nad­zwy­czaj­nym rycie, słusz­nie był łaskaw stwier­dzić:

Trze­ba jed­nak pod­kre­ślić, że oby­dwa aspek­ty, teo­lo­gicz­ny i antro­po­lo­gicz­ny, muszą iść ze sobą w parze, tak jak przy­ka­za­nie miło­ści Boga i bliź­nie­go, choć z pew­no­ścią trze­ba pamię­tać, że Bóg jest pierw­szy.

Chy­ba Bóg na pierw­szym miej­scu, nie unie­waż­nia ani też w żaden spo­sób nie osła­bia przy­ka­za­nia miło­ści bliź­nie­go, nawet jeśli się z nim fun­da­men­tal­nie zga­dza­my. W tym wszyst­kim szko­da też mszy w nad­zwy­czaj­nym rycie, któ­ra sta­je się w nie­któ­rych przy­pad­kach para­wa­nem dla wła­snych fobii.

Jeśli nie zazdrość, roz­go­ry­cze­nie, poczu­cie wyż­szo­ści poślu­bio­ne z pychą to co w takim razie? Może jakaś for­ma zgnu­śnie­nia albo poczu­cie bycia pomi­nię­tym? Spe­ku­lo­wać moż­na dłu­go, ale co to da? Chy­ba nie­wie­le, bo prze­cież nie musi cho­dzić o coś tam. Może po pro­stu dom jest pusty, a radość wiel­ka­noc­ne­go prze­sła­nia cze­ka jesz­cze na swój pora­nek?

Pozo­sta­wia­jąc już duchow­ne­go, mar­twić może sta­no­wi­sko opu­bli­ko­wa­ne przez kurię świd­nic­ką.

Już wie­my, że moż­na obra­zić sło­wem i czy­nem, moż­na w czas wiel­ka­noc­ny na kogoś napluć, ale póź­niej zawsze moż­na wycza­ro­wać sakra­men­tal­ną for­muł­kę: niko­go nie chcia­łem obra­zić, a jeśli ktoś w jakiś nie­wy­ja­śnio­ny spo­sób poczuł się jakoś tam dotknię­ty to – no, dobra – niech się już zapcha lub wypcha moimi kor­dial­ny­mi prze­pro­si­na­mi. Zaiste, wiel­kie to sta­wa­nie w praw­dzie, przy­kład skru­chy i posta­no­wie­nia popra­wy, szcze­gól­nie dla semi­na­rzy­stów, któ­rych ma się ducho­wo for­mo­wać…

Szko­da, że kuria świd­nic­ka zamiast rato­wać rela­cje eku­me­nicz­ne czy po pro­stu chrze­ści­jań­ską ser­decz­ność, posta­wi­ła bar­dziej na bez­dusz­ną ochro­nę zara­zy hej­ter­stwa we wła­snych sze­re­gach.

W suchym kurial­nym komu­ni­ka­cie, przy któ­rym Saha­ra bar­dziej przy­po­mi­na park wod­ny, nie ma ani sło­wa o poszko­do­wa­nym i poszko­do­wa­nych. Nie ma ani sło­wa o wier­nych, gro­ma­dzą­cych się obec­nie ducho­wo w Koście­le Poko­ju, nie ma nic o die­ce­zji i wresz­cie nie ma nic o bp. Wal­de­ma­rze Pytlu. Jest bez­oso­bo­wo, bez­dusz­nie, bez­pł­cio­wo – jest bar­dzo kurial­nie.

Zosta­ła wyrzą­dzo­na publicz­na szko­da eku­me­nii i czło­wie­ko­wi. Szko­dy nie napra­wio­no publicz­nie tyl­ko tra­dy­cyj­nie w zaci­szu kurial­nych szep­tów. Szko­da, bo takie posta­wy są jak młyn na wodę dla anty­eku­me­nicz­nych hej­te­rów — nie tyl­ko z die­ce­zji świd­nic­kiej.

Eks­ce­len­cjo, Bisku­pie Mar­ku, powo­dze­nia przy wio­sen­nych porząd­kach!Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.