Ekumenizm w Polsce

Inauguracja cyklu “Ekumeniczny Lublin 2020”


30 wrze­śnia br. odby­ła się w Lubli­nie inau­gu­ra­cja cyklu „Eku­me­nicz­ny Lublin 2020. Lublin i for­my dia­lo­gu. Ku Jero­zo­li­mie”. Nowa edy­cja lubel­skie­go pro­jek­tu eku­me­nicz­ne­go roz­po­czę­ła się w nabo­żeń­stwem Sło­wa Boże­go w archi­ka­te­drze lubel­skiej, któ­re­mu prze­wod­ni­czył arcy­bi­skup metro­po­li­ta lubel­ski Sta­ni­sław Budzik, a kaza­nie wygło­sił bp Jerzy Samiec, zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce i pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej. Po nabo­żeń­stwie odby­ła się deba­ta w Try­bu­na­le Koron­nym z udzia­łem pre­mier Han­ny Suchoc­kiej, pre­zy­den­ta Lubli­na Krzysz­to­fa Żuka oraz bp. Jerze­go Sam­ca.

W litur­gii nabo­żeń­stwa czyn­ny udział wzię­li świec­cy i duchow­ni róż­nych wyznań.

W kaza­niu bp Jerzy Samiec zwró­cił uwa­gę na dar i wyzwa­nie róż­no­rod­no­ści, wska­zu­jąc na twór­cze dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go oraz sztu­ki trud­ne­go dia­lo­gu mię­dzy wyznaw­ca­mi Chry­stu­sa — Kościo­ły i chrze­ści­ja­nie pró­bu­ją się wsłu­chi­wać w głos Ducha Świę­te­go. Poja­wia się jed­nak szum róż­nych zakłó­ceń, któ­re utrud­nia­ją roz­róż­nić głos Ducha Świę­te­go od tego wszyst­kie­go, co dzie­je się wokół nas. Cza­sem ten głos zakłó­ca­ją nasze przy­zwy­cza­je­nia i reli­gij­ność, nasze prze­ko­na­nia tra­dy­cje i poglą­dy – mówił bp Samiec.


Po nabo­żeń­stwie odby­ło się spo­tka­nie w Try­bu­na­le Koron­nym, któ­re roz­po­czę­ło się od wrę­cze­nia przez pre­zy­den­ta Lubli­na dr. Krzysz­to­fa Żuka przy­zna­wa­nych od ponad 20 lat Meda­li Unii Lubel­skiej. Tego­rocz­ny­mi lau­re­ata­mi zosta­li b. pre­mier RP i amba­sa­dor RP przy Sto­li­cy Apo­stol­skiej prof. Han­na Suchoc­ka oraz bp Jerzy Samiec, któ­ry otrzy­mał medal ze wzglę­du na zasłu­gi na polu sze­rze­nia eku­me­ni­zmu, a tak­że idei wol­no­ści, rów­no­ści i bra­ter­stwa moc­no zako­rze­nio­nych w tra­dy­cji Unii Lubel­skiej.

Dru­gą część spo­tka­nia roz­po­czę­ła deba­ta, któ­rą popro­wa­dził prof. Sła­wo­mir Żurek z Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go, jeden z koor­dy­na­to­rów lubel­skie­go pro­jek­tu eku­me­nicz­ne­go.

Uczest­ni­cy pane­lu dys­ku­to­wa­li o wyzwa­niach, sto­ją­cych dziś przed Euro­pą, kry­zy­sie dia­lo­gu, sytu­acji ruchu eku­me­nicz­ne­go, a tak­że o Lubli­nie jako miej­scu spo­tkań ludzi o róż­nej przy­na­leż­no­ści kon­fe­syj­nej i reli­gij­nej.

Spo­tka­nie uświet­nił występ chó­ru Snop­kers Ensem­ble, dzia­ła­ją­ce­go przy Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej Świę­tej Trój­cy w Lubli­nie.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.