Inauguracja roku akademickiego EUTW u mariawitów

0

11 października odbyła się w warszawskiej świątyni Kościoła Starokatolickiego Mariawitów uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego pod patronatem Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Zebranych powitał gospodarz miejsca, kapł. M. Dominik Miller, proboszcz Parafii, oraz prezes EUTW, Roman Michalak, a słowa pozdrowienia wygłosił rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), ks. prof. Bogusław Milerski, ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej, oraz poseł Michał Szczerba z sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Główne tematy teologii mariawickiej”, który wygłosił ks. dr. Tomasz M. Daniel Mames, wykładowca ChAT i proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Gniazdowie (woj. śląskie). Referent przedstawił główne zagadnienia teologii mariawickiej, nie pomijając również implikacji ekumenicznych, szczególnie w odniesieniu do Eucharystii:

Główne tematy teologii mariawickiej posiadają także swój wymiar ekumeniczny. Idea powiązania Bożej miłości i miłosierdzia żywa jest zarówno w duchowości tradycji prawosławnej, jak i ewangelickiej oraz rzymskokatolickiej. Niewątpliwie dla wszystkich chrześcijan, tak jak chrzest, nieodzowne jest wypełnianie nakazu Chrystusa, który na Ostatniej Wieczerzy, mówiąc „to jest Ciało moje, (…) to jest Krew moja”, polecił sprawować Łamanie Chleba swoim uczniom. W różnych tradycjach kościelnych sakrament ten rozmaicie jest określany: Eucharystia, Wieczerza Pańska, Msza Święta, czy Boska Liturgia. Jednak dla każdego z chrześcijan jest on wraz ze zwiastowaniem Słowa Bożego centrum życia Kościoła. Także i naśladowanie życia Matki Zbawiciela, jej pokory, dziękczynienia (jakże wymownie wyrażonego w kantyku Magnificat!), czy milczącego przyjęcia woli Bożej i trwania przy Chrystusie na Golgocie, jest lekcją dla każdego chrześcijanina umiłowania Boga i oddania się Jemu do końca. Stąd też duchowość mariawicka, a wraz z nią i teologia Kościoła mariawitów, choć mocno osadzona w teologii trydenckiej, nie jest ograniczająca, ale otwarta dla każdego, kto wierzy w słowa Ustanowienia, uznaje Maryję Pannę za Matkę Boga, i, otwierając się na miłość Stwórcy, ufa Bożemu miłosierdziu i potrafi okazać miłość i miłosierdzie bliźnim.

Oprócz słuchaczy, w inauguracji roku akademickiego uczestniczyli przedstawiciele warszawskiego środowiska ekumenicznego z ks. Henrykiem Dąbrowskim, przewodniczącym stołecznego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, na czele, a także bp M. Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Podczas inauguracji śpiewał Chór EUTW.

Założony w 2012 roku EUTW jest piewszym UTW o charakterze ekumenicznym w Polsce i w Europie. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świetej Trójcy w Warszawie, I Zboru Chrześcijan Baptystów, a także w budynkach podległych Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy. Wśród słuchaczy EUTW znajdują się chrześcijanie różnych wyznań (głównie wyznania rzymskokatolickiego), a także osoby, nie należące do żadnego Kościoła. Oprócz wykładów, seminariów tematycznych, słuchacze mają możliwość odbywania zajęć sportowych, komputerowych, warsztatów muzyczno-plastycznych oraz lektoratu języka obcego.

>> Zdjęcia z uroczystości

 

galeria