Ekumenizm w Polsce

Inauguracja roku akademickiego EUTW u mariawitów


11 paź­dzier­ni­ka odby­ła się w war­szaw­skiej świą­ty­ni Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów uro­czy­sta inau­gu­ra­cja nowe­go roku aka­de­mic­kie­go Eku­me­nicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku, dzia­ła­ją­ce­go pod patro­na­tem Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej. 


Zebra­nych powi­tał gospo­darz miej­sca, kapł. M. Domi­nik Mil­ler, pro­boszcz Para­fii, oraz pre­zes EUTW, Roman Micha­lak, a sło­wa pozdro­wie­nia wygło­sił rek­tor Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej (ChAT), ks. prof. Bogu­sław Miler­ski, ks. dr Grze­gorz Giem­za, dyrek­tor Biu­ra Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, oraz poseł Michał Szczer­ba z sej­mo­wej Komi­sji Poli­ty­ki Senio­ral­nej.

Zebra­ni wysłu­cha­li wykła­du inau­gu­ra­cyj­ne­go „Głów­ne tema­ty teo­lo­gii maria­wic­kiej”, któ­ry wygło­sił ks. dr. Tomasz M. Daniel Mames, wykła­dow­ca ChAT i pro­boszcz Para­fii Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów w Gniaz­do­wie (woj. ślą­skie). Refe­rent przed­sta­wił głów­ne zagad­nie­nia teo­lo­gii maria­wic­kiej, nie pomi­ja­jąc rów­nież impli­ka­cji eku­me­nicz­nych, szcze­gól­nie w odnie­sie­niu do Eucha­ry­stii:

Głów­ne tema­ty teo­lo­gii maria­wic­kiej posia­da­ją tak­że swój wymiar eku­me­nicz­ny. Idea powią­za­nia Bożej miło­ści i miło­sier­dzia żywa jest zarów­no w ducho­wo­ści tra­dy­cji pra­wo­sław­nej, jak i ewan­ge­lic­kiej oraz rzym­sko­ka­to­lic­kiej. Nie­wąt­pli­wie dla wszyst­kich chrze­ści­jan, tak jak chrzest, nie­odzow­ne jest wypeł­nia­nie naka­zu Chry­stu­sa, któ­ry na Ostat­niej Wie­cze­rzy, mówiąc „to jest Cia­ło moje, (…) to jest Krew moja”, pole­cił spra­wo­wać Łama­nie Chle­ba swo­im uczniom. W róż­nych tra­dy­cjach kościel­nych sakra­ment ten roz­ma­icie jest okre­śla­ny: Eucha­ry­stia, Wie­cze­rza Pań­ska, Msza Świę­ta, czy Boska Litur­gia. Jed­nak dla każ­de­go z chrze­ści­jan jest on wraz ze zwia­sto­wa­niem Sło­wa Boże­go cen­trum życia Kościo­ła. Tak­że i naśla­do­wa­nie życia Mat­ki Zba­wi­cie­la, jej poko­ry, dzięk­czy­nie­nia (jak­że wymow­nie wyra­żo­ne­go w kan­ty­ku Magni­fi­cat!), czy mil­czą­ce­go przy­ję­cia woli Bożej i trwa­nia przy Chry­stu­sie na Gol­go­cie, jest lek­cją dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na umi­ło­wa­nia Boga i odda­nia się Jemu do koń­ca. Stąd też ducho­wość maria­wic­ka, a wraz z nią i teo­lo­gia Kościo­ła maria­wi­tów, choć moc­no osa­dzo­na w teo­lo­gii try­denc­kiej, nie jest ogra­ni­cza­ją­ca, ale otwar­ta dla każ­de­go, kto wie­rzy w sło­wa Usta­no­wie­nia, uzna­je Mary­ję Pan­nę za Mat­kę Boga, i, otwie­ra­jąc się na miłość Stwór­cy, ufa Boże­mu miło­sier­dziu i potra­fi oka­zać miłość i miło­sier­dzie bliź­nim.

Oprócz słu­cha­czy, w inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le war­szaw­skie­go śro­do­wi­ska eku­me­nicz­ne­go z ks. Hen­ry­kiem Dąbrow­skim, prze­wod­ni­czą­cym sto­łecz­ne­go oddzia­łu Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, na cze­le, a tak­że bp M. Karol Babi, Biskup Naczel­ny Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów. Pod­czas inau­gu­ra­cji śpie­wał Chór EUTW.

Zało­żo­ny w 2012 roku EUTW jest piew­szym UTW o cha­rak­te­rze eku­me­nicz­nym w Pol­sce i w Euro­pie. Zaję­cia odby­wa­ją się w pomiesz­cze­niach Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej Świe­tej Trój­cy w War­sza­wie, I Zbo­ru Chrze­ści­jan Bap­ty­stów, a tak­że w budyn­kach pod­le­głych Urzę­do­wi Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy. Wśród słu­cha­czy EUTW znaj­du­ją się chrze­ści­ja­nie róż­nych wyznań (głów­nie wyzna­nia rzym­sko­ka­to­lic­kie­go), a tak­że oso­by, nie nale­żą­ce do żad­ne­go Kościo­ła. Oprócz wykła­dów, semi­na­riów tema­tycz­nych, słu­cha­cze mają moż­li­wość odby­wa­nia zajęć spor­to­wych, kom­pu­te­ro­wych, warsz­ta­tów muzycz­no-pla­stycz­nych oraz lek­to­ra­tu języ­ka obce­go.

» Zdję­cia z uro­czy­sto­ści


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.