Ekumenizm w Polsce

Judaizm i chrześcijaństwo. Różne drogi do jednego Boga- zapowiedź


Kon­cert awan­gar­do­we­go zespo­łu kle­zmer­skie­go Gaame­ra, wysta­wa zdjęć Tom­ka Kaczo­ra „Cha­sy­dzi”, Modli­twa Sza­ba­so­wa i dys­ku­sja pane­lo­wa ze spe­cja­li­sta­mi z naj­wyż­szej pół­ki to pro­po­zy­cja war­szaw­skich stu­den­tów z Dusz­pa­ster­stwa Aka­de­mic­kie­go Fre­ta 10 na naj­bliż­szą sobo­tę. Listo­pa­do­we spo­tka­nie z cyklu „Are­opag na Fre­ta” zaty­tu­ło­wa­no „Juda­izm i chrze­ści­jań­stwo. Róż­ne dro­gi do jed­ne­go Boga”.


Kon­cert awan­gar­do­we­go zespo­łu kle­zmer­skie­go Gaame­ra, wysta­wa zdjęć Tom­ka Kaczo­ra „Cha­sy­dzi”, Modli­twa Sza­ba­so­wa i dys­ku­sja pane­lo­wa ze spe­cja­li­sta­mi z naj­wyż­szej pół­ki to pro­po­zy­cja war­szaw­skich stu­den­tów z Dusz­pa­ster­stwa Aka­de­mic­kie­go Fre­ta 10 na naj­bliż­szą sobo­tę. Listo­pa­do­we spo­tka­nie z cyklu „Are­opag na Fre­ta” zaty­tu­ło­wa­no „Juda­izm i chrze­ści­jań­stwo. Róż­ne dro­gi do jed­ne­go Boga”.

Czy chrze­ści­ja­nie są dla żydów „młod­szy­mi brać­mi w wie­rze”? Jak obec­nie wyglą­da dia­log chrze­ści­jań­stwa i juda­izmu?- mię­dzy inny­mi z tymi pyta­nia­mi zmie­rzą się goście dwóch zapla­no­wa­nych na sobot­ni wie­czór dys­ku­sji pane­lo­wych. Swo­ją obec­ność potwier­dzi­li: Miriam Gon­czar­ska z syna­go­gi orto­dok­syj­nej, Marek Jeżow­ski z syna­go­gi refor­mo­wa­nej, ks. Grze­gorz Michal­czyk, psy­cho­log spo­łecz­ny Michał Bile­wicz i histo­ryk Piotr Cywiń­ski.

To już dru­gie spo­tka­nie z cyklu „Are­opag na Fre­ta”. Raz w mie­sią­cu stu­den­ci war­szaw­skich uczel­ni zapra­sza­ją przed­sta­wi­cie­li róż­nych reli­gii, naj­lep­szych pol­skich publi­cy­stów, duchow­nych oraz spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie kul­tu­ry i reli­gii, aby dys­ku­to­wać i pozna­wać bogac­two i róż­no­rod­ność ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta. ‑Podej­mie­my dys­ku­sję na temat wiel­kich reli­gii świa­ta, wyznań chrze­ści­jań­skich, dia­lo­gu wewnątrz kościo­ła kato­lic­kie­go- zapo­wia­da jed­na z orga­ni­za­to­rek spo­tka­nia Doro­ta Gliń­ska.

Deba­ty mają być oka­zją do pogłę­bie­nia i prze­war­to­ścio­wa­nia naszych sądów, odrzu­ce­nia ste­reo­ty­pów. ‑Nie boimy się deba­ty o waż­nych pro­ble­mach, wie­my, że wspól­nie może­my zna­leźć się bli­sko odpo­wie­dzi na naj­waż­niej­sze pyta­nia o sens ludz­kie­go ist­nie­nia- dekla­ru­je stu­dent­ka Doro­ta Gliń­ska.

Spo­tka­nie pod hasłem „Juda­izm i chrze­ści­jań­stwo. Róż­ne dro­gi do jed­ne­go Boga ” roz­pocz­nie się o godzi­nie 17:00, 10 listo­pa­da 2007r. w Sali Pro­win­cjal­skiej klasz­to­ru oo. Domi­ni­ka­nów przy uli­cy Fre­ta 10. Gość­mi będą: Miriam Gon­czar­ska, Kata­rzy­na Pere­ira, Michał Bile­wicz, Piotr Cywiń­ski, Marek Jeżow­ski, prof. Sta­ni­sław Kra­jew­ski i ks. Grze­gorz Michalczyk.Dyskusje pane­lo­we popro­wa­dzą: Maria Jer­naj­czyk (KAI) oraz Bar­ba­ra Sułek-Kowal­ska (UW).

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej http://www.areopag.eu

Pro­jekt „Are­opag na Fre­ta” orga­ni­zu­je Domi­ni­kań­skie Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie „Fre­ta 10” we współ­pra­cy z Forum Świę­te­go Woj­cie­cha i Klu­bem Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej.

Patro­nat hono­ro­wy nad pro­jek­tem obję­li: Pre­zy­dent m.st. War­sza­wy Han­na Gron­kie­wicz-Waltz oraz Jego Eks­ce­len­cja, Arcy­bi­skup Kazi­mierz Nycz Metro­po­li­ta War­szaw­ski. Spo­tka­nia wspie­ra Biu­ro Pro­mo­cji War­sza­wy.

Are­opag na Fre­ta — Pro­jekt Domi­ni­kań­skie­go Dusz­pa­ster­stwa Aka­de­mic­kie­go “Fre­ta 10”

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.