Ekumenizm w Polsce

Koptyjska Msza w Warszawie


Jak poda­je ser­wis cerkiew.pl 29 mar­ca br. w war­szaw­skiej cer­kwi Świę­tej Trój­cy – nale­żą­cej do Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go w Pol­sce — odpra­wio­no po raz pierw­szy w powo­jen­nej Pol­sce Eucha­ry­stię w obrząd­ku kop­tyj­skim. Kościół kop­tyj­ski jest tra­dy­cyj­nym, chrze­ści­jań­skim Kościo­łem Egip­tu, nale­żą­cym do gru­py tzw. Kościo­łów nie­chal­ce­doń­skich. O Koście­le kop­tyj­skim pisa­li­śmy w Maga­zy­nie Teo­lo­gicz­nym Sem­per Refor­man­da. Nabo­żeń­stwo odpra­wiał pro­boszcz kop­tyj­skich para­fii w Ber­li­nie i Dre­znie o. Gir­gis El Moha­ra­ki w asy­ście trzech dia­ko­nów […]


Jak poda­je ser­wis cerkiew.pl 29 mar­ca br. w war­szaw­skiej cer­kwi Świę­tej Trój­cy – nale­żą­cej do Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go w Pol­sce — odpra­wio­no po raz pierw­szy w powo­jen­nej Pol­sce Eucha­ry­stię w obrząd­ku kop­tyj­skim.

Kościół kop­tyj­ski jest tra­dy­cyj­nym, chrze­ści­jań­skim Kościo­łem Egip­tu, nale­żą­cym do gru­py tzw. Kościo­łów nie­chal­ce­doń­skich. O Koście­le kop­tyj­skim pisa­li­śmy w Maga­zy­nie Teo­lo­gicz­nym Sem­per Refor­man­da.


Nabo­żeń­stwo odpra­wiał pro­boszcz kop­tyj­skich para­fii w Ber­li­nie i Dre­znie o. Gir­gis El Moha­ra­ki w asy­ście trzech dia­ko­nów z Nie­miec i jed­ne­go z Pol­ski. Ini­cja­to­ra­mi zabie­gów o orga­ni­za­cje nabo­żeń­stwa byli miesz­ka­ją­cy w War­sza­wie kop­tyj­ski dia­kon o. Bas­sam Sabry Wahib Botros i jego żona Noha Ker­hor. Było to moż­li­we dzię­ki życz­li­wo­ści i popar­ciu Wiel­ce Bło­go­sła­wio­ne­go Metro­po­li­ty Sawy, zwierzch­ni­ka Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go.


W litur­gii wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le miesz­ka­ją­cych w Pol­sce kop­tów, amba­sa­dor Egip­tu w Pol­sce oraz przed­sta­wi­cie­le Kościo­ła pra­wo­sław­ne­go i stu­den­ci Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie.


W związ­ku z rosną­cą licz­bą wier­nych Kościo­ła kop­tyj­skie­go w Pol­sce jest pla­no­wa­ne otwar­cie sta­łej pla­ców­ki dusz­pa­ster­skiej tego Kościo­ła w Pol­sce.


www.cerkiew.pl


:: Maga­zyn SR: O Koście­le kop­tyj­skim


:: Kościół Kop­tyj­ski w Egip­cie

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.