Ekumenizm w Polsce

Ks. Andrzej Malicki prezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce


Super­in­ten­dent naczel­ny Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-meto­dy­stycz­ne­go, ks. Andrzej Malic­ki, został nowym pre­ze­sem Komi­te­tu Kra­jo­we­go Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go w Pol­sce. 54-let­ni duchow­ny zastą­pił w tej funk­cji ks. dr Edwar­da Puślec­kie­go, rów­nież z Kościo­ła meto­dy­stycz­ne­go.


Od 2013 roku ks. Malic­ki jest zwierzch­ni­kiem pol­skich meto­dy­stów i jed­no­cze­śnie pro­bosz­czem para­fii meto­dy­stycz­nej w Kato­wi­cach.

Komi­tet Kra­jo­wy jest naj­wyż­szym orga­nem Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go, a w jego skład wcho­dzą dele­ga­ci wszyst­kich Kościo­łów człon­kow­skich oraz dyrek­tor gene­ral­na TB, któ­rą jest obec­nie p. Mał­go­rza­ta Pla­tajs.

W skład TB wcho­dzą Kościo­ły człon­kow­skie Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki, a tak­że Kościół Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go, Kościół Chry­stu­so­wy i Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy.

W minio­nym roku Towa­rzy­stwo Biblij­ne obcho­dzi­ło 200-lecie ist­nie­nia.

Komu­ni­kat Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go w peł­nym brzmie­niu

27 kwiet­nia 2017 roku odby­ło się pierw­sze posie­dze­nie nowej kaden­cji Komi­te­tu Kra­jo­we­go Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go w Pol­sce (2017–2022). W jego skład, jako naczel­ne­go orga­nu Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go, weszli nastę­pu­ją­cy ofi­cjal­ni dele­ga­ci Kościo­łów: ks. prof. dr hab. Krzysz­tof Bard­ski (Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­ki), mgr Jerzy Betlej­ko (Kościół Pra­wo­sław­ny), ks bp Jerzy Samiec (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski), ks. bp Marek Izdeb­ski (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny), ks. bp Andrzej Malic­ki (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­sty­czy), ks. bp Marek Kamiń­ski (Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy), ks. mgr Marian Madziar (Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki), ks. bp M. Ludwik Jabłoń­ski (Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów), pre­zbi­ter Leszek Waku­ła (Kościół Chrze­ści­jan Bap­ty­stów), pastor Bro­ni­sław Hury (Kościół Chry­stu­so­wy), pastor Jaro­sław Dzię­gie­lew­ski (Kościół Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go).

Pod­czas zgro­ma­dze­nie wybra­no rów­nież Pre­zy­dium, w skład któ­re­go weszli ks. bp Andrzej Malic­ki jako Pre­zes, ks. prof. Krzysz­tof Bard­ski, mgr Jerzy Betlej­ko oraz pre­zbi­ter Leszek Waku­ła jako Wice­pre­ze­si. Człon­kiem Komi­te­tu Kra­jo­we­go i jego Pre­zy­dium jest też z urzę­du dyrek­tor Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go w Pol­sce, Mał­go­rza­ta Pla­tajs. Pro­si­my Boga o bło­go­sła­wień­stwo i pro­wa­dze­nie dla tego gre­mium.

Tego same­go dnia odby­ło się rów­nież ostat­nie posie­dze­nie poprzed­nie­go Komi­te­tu Kra­jo­we­go, w któ­re­go skład wcho­dzi­li: ks. prof. dr hab. Roman Bart­nic­ki – Wice­pre­zes (Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­ki), ks. archi­man­dry­ta War­so­no­fiusz — Wice­pre­zes (Kościół Pra­wo­sław­ny), ks bp Jerzy Samiec (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski), ks. bp Marek Izdeb­ski (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny), ks. bp dr Edward Puślec­ki  — Pre­zes (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­sty­czy), ks. bp Mie­czy­sław Czaj­ko (Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy), ks. mgr Andrzej Gon­ta­rek (Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki), ks. bp Piotr M. Ber­nard Kubic­ki (Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów), pastor Marek Budziń­ski (Kościół Chrze­ści­jan Bap­ty­stów), ks. bp Andrzej Bajeń­ski (Kościół Chry­stu­so­wy), pastor Paweł Lazar (Kościół Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go). Ustę­pu­ją­cym dele­ga­tom za dłu­go­let­nią pra­cę, poświę­co­ny czas i wspie­ra­nie misji Towa­rzy­stwa ser­decz­nie podzię­ko­wa­ła Dyrek­tor Mał­go­rza­ta Pla­tajs wraz ze współ­pra­cow­ni­ka­mi.

Towa­rzy­stwo Biblij­ne w Pol­sce zosta­ło zało­żo­ne w 1816 r.  Jest człon­kiem Zjed­no­czo­nych Towa­rzystw Biblij­nych, orga­ni­za­cji powsta­łej w 1946 r. i obec­nie dzia­ła­ją­cej w dwu­stu kra­jach świa­ta. Dzia­ła zgod­nie z jej celem, któ­rym jest osią­ga­nie moż­li­wie naj­szer­sze­go, sku­tecz­ne­go i zna­czą­ce­go roz­po­wszech­nie­nia Pisma Świę­te­go oraz poma­ga­nie ludziom w otwie­ra­niu się na dzia­ła­nie Sło­wa Boże­go.

Towa­rzy­stwo Biblij­ne w Pol­sce dzia­ła przez tłu­ma­cze­nie, wyda­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nie Pisma Świę­te­go, ści­śle współ­pra­cu­jąc z wszyst­ki­mi Kościo­ła­mi chrze­ści­jań­ski­mi w naszym kra­ju. Słu­ży rów­nież wszyst­kim ludziom zain­te­re­so­wa­nym Biblią i wszyst­kim, któ­rym doskwie­ra głód Sło­wa Boże­go.

» Ekumenizm.pl: 200-lecie Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go w Pol­sceGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.