Ekumenizm w Polsce

Ks. prof. Sławomir Pawłowski pokieruje ekumenizmem na KUL


Ks. dr hab. Sła­wo­mir Paw­łow­ski SAC, pro­fe­sor Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go, został kie­row­ni­kiem Sek­cji Eku­me­ni­zmu w Insty­tu­cie Nauk Teo­lo­gicz­nych KUL, dotych­czas Insty­tu­tu Eku­me­nicz­ne­go KUL.Ks. prof. Paw­łow­ski od lat zaj­mu­je się zagad­nie­nia­mi eku­me­nicz­ny­mi i jest sekre­ta­rzem Rady ds. Eku­me­ni­zmu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski (KEP). Jest rów­nież człon­kiem komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go pro­jek­tu „Lublin Eku­me­nicz­ny”.

Zada­niem Sek­cji Eku­me­ni­zmu jest pro­mo­wa­nie idei eku­me­ni­zmu przez dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­czą oraz dydak­tycz­ną, a tak­że przez podej­mo­wa­nie ini­cja­tyw ducho­wych i modli­tew­nych w ramach dia­lo­gu eku­me­nicz­ne­go.

W Sek­cji Eku­me­ni­zmu zatrud­nio­nych jest obec­nie czte­rech pra­cow­ni­ków nauko­wych. Stu­dia dok­to­ranc­kie z eku­me­ni­zmu odby­wa­ją oso­by róż­nych wyznań – oprócz rzym­skich kato­li­ków dok­to­ra­ty w Sek­cji Eku­me­ni­zmu przy­go­to­wu­ją rów­nież oso­by nale­żą­ce do Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go, meto­dy­stycz­ne­go i pra­wo­sław­ne­go.

Przez wie­le lat pra­ca­mi Insty­tu­tu Eku­me­nicz­ne­go KUL kie­ro­wał ks. prof. Prze­my­sław Kan­ty­ka, któ­ry wraz z nowym rokiem aka­de­mic­kim został dzie­ka­nem Wydzia­łu Teo­lo­gii KUL.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.