Ekumenizm w Polsce

Kuria ostrzega przed protestancką modlitwą


Rzym­sko­ka­to­lic­ka kuria łom­żyń­ska wyda­ła oświad­cze­nie na temat spo­tka­nia modli­tew­ne­go „Warsz­ta­ty uzdro­wie­nia” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Kościół Jezu­sa Chry­stu­sa (KJCh) w Zambro­wie, któ­ry jest czę­ścią Kościo­ła Boże­go w Pol­sce.


Infor­ma­cję podał por­tal wzasiegu.pl, nale­żą­cy do die­ce­zji łom­żyń­skiej. Na rzad­ko aktu­ali­zo­wa­nej stro­nie die­ce­zji nie uka­zał się do tej pory żaden komu­ni­kat.

Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez pasto­ra Lesz­ka Korze­niec­kie­go mają się odbyć 1 sierp­nia w Zambro­wie.

Kuria infor­mu­je, że: “ini­cja­ty­wa ta nie ma nic wspól­ne­go z Kościo­łem kato­lic­kim”, a kuria “mając na uwa­dze dobro ducho­we wier­nych” nie pole­ca kato­li­kom uczest­nic­twa w tego typu ini­cja­ty­wach. Kuria zapew­nia, że: “nie mają one jakiej­kol­wiek apro­ba­ty Kościo­ła kato­lic­kie­go. Czę­sto tego typu ini­cja­ty­wy słu­żą wypro­wa­dza­niu wier­nych z Kościo­ła kato­lic­kie­go.”

Oświad­cze­nie pod­pi­sał ks. Jacek Cza­plic­ki, wika­riusz Bisku­pi ds. Dusz­pa­ster­stwa Ogól­ne­go.


Komen­tarz

Kościół Jezu­sa Chry­stu­sa w Zambro­wie jest lokal­nym zbo­rem Kościo­ła Boże­go w Pol­sce. Jest on czę­ścią ogól­no­świa­to­we­go Church of God (Cle­ve­land, Ten­nes­see), z któ­rym to Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki od lat 70. XX w. pro­wa­dzi ofi­cjal­ny dia­log teo­lo­gicz­ny w ramach roz­mów z Kościo­ła­mi zie­lo­no­świąt­ko­wy­mi.

Oka­zu­je się jed­nak, że to wca­le nie prze­szka­dza kurii łom­żyń­skiej stra­szyć kato­li­ków zie­lo­no­świąt­kow­ca­mi, zakła­dać złe inten­cje i wysu­wać oskar­że­nia o “wypro­wa­dza­niu wier­nych”. Tym bar­dziej okre­śle­nie „nie ma nic wspól­ne­go” skła­nia do pyta­nia, czy tak­że Jezus prze­stał być wspól­ny. Może został ubez­wła­sno­wol­nio­ny kano­na­mi pra­wa kano­nicz­ne­go? Ale jeśli jed­nak Jezus jest wspól­ny i Ewan­ge­lia jest wspól­na to w takim razie, czy chrze­ści­jan róż­nych wyznań, nawet tak róż­nych, NIC nie łączy?

https://www.instagram.com/p/CBgRRO3jPpZ/?igshid=17olbqxa0rf7y

W stycz­niu w ramach Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan zie­lo­no­świąt­kow­cy będą zapra­sza­ni przez wspól­no­tę rzym­sko­ka­to­lic­ką do wspól­nej modli­twy. Dzi­siaj kuria, dba­jąc o “dobro ducho­we” kato­li­ków ostrze­ga i dekre­tu­je, że spo­tka­nie modli­tew­ne orga­ni­zo­wa­ne przez nich są nie­bez­piecz­ne i nie mają jej apro­ba­ty.

Wąt­pię, aby orga­ni­za­to­rzy w ogó­le tej apro­ba­ty ocze­ki­wa­li, ale war­to przy­po­mnieć kurii, że okres, gdy to bisku­pi rzym­sko­ka­to­lic­cy apro­bo­wa­li wszyst­kie spo­tka­nia reli­gij­ne w regio­nie minął bez­pow­rot­nie od XVI w.

Od tego cza­su ‘here­ty­cy i kace­rze’ zgro­ma­dza­ją się już bez pozwo­le­nia, biskup może już tyl­ko ‘prze­strze­gać’ lud rzym­sko­ka­to­lic­ki.

Zasta­na­wiam się tyl­ko, co będzie, gdy Duch Świę­ty nie posłu­cha kurii łom­żyń­skiej i pofa­ty­gu­je się na te spo­tka­nie? Czy Biskup wyto­czy pro­ces kano­nicz­ny prze­ciw­ko Panu Jezu­so­wi, gdy ten jed­nak będzie tam uzdra­wiał?

pastor Adam Ciuć­ka

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.