Ekumenizm w Polsce

Kutno: Mariawickie nabożeństwo u luteranów


Dzię­ki współ­pra­cy eku­me­nicz­nej oby­dwu Kościo­łów mniej­szo­ścio­wych, dzia­ła­ją­cych na tere­nie Zie­mi Kut­now­skiej – Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go i Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów – maria­wi­ci będą spra­wo­wać swo­ją litur­gię w lute­rań­skim koście­le w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca. Inau­gu­ra­cyj­na Msza odbę­dzie się 10 kwiet­nia 2016 r. o godz. 17:00.


Litur­gii prze­wod­ni­czyć będzie Biskup Naczel­ny Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów, Marek Maria Karol Babi, w asy­ście kapła­na Mate­usza Marii Feli­cja­na Szym­kie­wi­cza, pro­bosz­cza maria­wic­kich para­fii w Nowej Sobót­ce i Kadzi­dło­wej.

Dzie­je maria­wi­ty­zmu w regio­nie kut­now­skim się­ga­ją samych począt­ków tego ruchu reli­gij­ne­go, któ­ry w tym roku obcho­dzi 110. rocz­ni­cę nie­za­leż­no­ści kościel­nej. Już od 1906 roku maria­wi­ci miesz­ka­li w oko­licz­nych mia­stecz­kach i wsiach, m.in. w Kro­śnie­wi­cach, Łanię­tach czy Ostro­wach. Po odzy­ska­niu przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w 1918 r. maria­wi­ci z Kro­śnie­wic wznie­śli muro­wa­ny kościół we wsi Kajew. W latach 80. XX wie­ku kościół został roze­bra­ny, a cegły uży­to do budo­wy nowe­go kościo­ła maria­wic­kie­go w Zgie­rzu.

W Kut­nie i oko­li­cach miesz­ka­ją maria­wi­ci, nale­żą­cy do para­fii św. Mate­usza w Nowej Sobót­ce i para­fii Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Kadzi­dło­wej, któ­rych pro­bosz­czem jest od 2015 roku kapłan M. Feli­cjan Szym­kie­wicz. We wrze­śniu ub.r. wier­ni zwró­ci­li się do swo­je­go dusz­pa­ste­rza z proś­bą o pro­wa­dze­nie nabo­żeństw w Kut­nie. Poszu­ki­wa­nia nowe­go miej­sca nie trwa­ły dłu­go, gdyż dusz­pa­sterz kut­now­skich lute­ra­nów, ks. Mate­usz Łaciak, udo­stęp­nił w poro­zu­mie­niu z radą para­fial­ną kościół ewan­ge­lic­ki na msze maria­wic­kie, nawią­zu­jąc tym samym do dłu­giej histo­rii wzo­ro­wych kon­tak­tów mię­dzy oby­dwie­ma tra­dy­cja­mi chrze­ści­jań­ski­mi.

Jesz­cze do nie­daw­na lute­ra­nie odpra­wia­li swo­je nabo­żeń­stwa w maria­wic­kim koście­le w Kadzi­dło­wej, a dia­spo­ra maria­wic­ka w Kra­ko­wie użyt­ko­wa­ła kościół św. Mar­ci­na. Przez dzie­się­cio­le­cia lute­ra­nie mogli spo­ty­kać się na swo­ich nabo­żeń­stwach w płoc­kiej Świą­ty­ni Miło­ści i Miło­sier­dzia, będą­cej ducho­wym cen­trum maria­wi­ty­zmu. Ponad­to w trak­cie tego­rocz­ne­go Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan ks. Mate­usz Łaciak wygło­sił kaza­nie pod­czas ado­ra­cji Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w maria­wic­kim koście­le w Nowej Sobót­ce. War­to wspo­mnieć, że eku­me­nicz­na otwar­tość maria­wi­tów doty­czy rów­nież innych tra­dy­cji chrze­ści­jań­skich, cze­go przy­kła­dem jest nie­daw­ne udo­stęp­nie­nie maria­wic­kie­go kościo­ła w Miń­sku Maz. do spra­wo­wa­nia litur­gii dla pra­wo­sław­nej mniej­szo­ści regio­nu.

Nabo­żeń­stwo 10 kwiet­nia będzie mia­ło uro­czy­sty cha­rak­ter. Oprócz Bisku­pa Naczel­ne­go weź­mie w nim udział dusz­pa­sterz lute­ra­nów, ks. Mate­usz Łaciak, a muzycz­ną opra­wę zapew­ni Mło­dzie­żo­wy Chór Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów.

Eku­me­nicz­na ini­cja­ty­wa maria­wic­kich i lute­rań­skich chrze­ści­jan w Kut­nie spo­tka­ła się z przy­chyl­no­ścią Pre­zy­den­ta Kut­na Zbi­gnie­wa Burzyń­skie­go. Dzię­ki uprzej­mo­ści władz mia­sta uczest­ni­cy nabo­żeń­stwa spo­tka­ją się po litur­gii w Cen­trum Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych przy ul. Wyszyń­skie­go 11. Zain­te­re­so­wa­ni będą mogli wysłu­chać pre­lek­cji dr. Krzysz­to­fa Mazu­ra o począt­kach maria­wi­ty­zmu, a tak­że dowie­dzieć się o zasa­dach wia­ry Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów. Na wszyst­kich gości będzie cze­kał słod­ki poczę­stu­nek.

Nabo­żeń­stwo w obrząd­ku maria­wic­kim jest odwzo­ro­wa­niem tra­dy­cyj­nej mszy świę­tej wg. star­szej for­my Msza­łu Rzym­skie­go (tzw. Msza Try­denc­ka) z nie­wiel­ki­mi zmia­na­mi. Litur­gia odby­wa się w języ­ku pol­skim. Do udzia­łu zapro­sze­ni są wszy­scy chrze­ści­ja­nie bez wzglę­du na wyzna­nie oraz inni zain­te­re­so­wa­ni.

Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów liczy ok. 25 tys. wier­nych zgro­ma­dzo­nych w trzech die­ce­zjach oraz zagra­nicz­nej pro­win­cji fran­cu­skiej. Maria­wi­tyzm naro­dził się na tere­nie Kró­le­stwa Pol­skie­go w XIX wie­ku. Jego celem była odno­wa życia zakon­ne­go i ducho­we­go kle­ru zapo­cząt­ko­wa­na przez św. Marię Fran­cisz­kę Kozłow­ską, któ­ra w 1893 roku otrzy­ma­ła obja­wie­nia nazy­wa­ne Dzie­łem Wiel­kie­go Miło­sier­dzia. Obja­wie­nia M. Fran­cisz­ki były pierw­szy­mi, doty­czą­cy­mi Miło­sier­dzia Boże­go. Maria­wi­ci dzia­ła­ją­cy począt­ko­wo w ramach Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go zosta­li z nie­go eks­ko­mu­ni­ko­wa­ni w 1906 r. Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów jest człon­kiem Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej oraz Świa­to­wej Rady Kościo­łów. Maria­wi­ci nie nakła­da­ją na duchow­nych obo­wiąz­ku celi­ba­tu, a wier­ni nie muszą spo­wia­dać się przed kapła­nem, lecz mogą wyzna­wać swo­je grze­chy bez­po­śred­nio Bogu. Kościół nie uzna­je eks­ko­mu­nik ani nie wzbra­nia niko­mu przy­stę­po­wać do Sakra­men­tów Świę­tych. W Koście­le Maria­wi­tów nie ma obo­wiąz­ko­wych opłat za posłu­gi reli­gij­ne.

» Para­fia Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ska w Płoc­ku i Kut­nie

» Stro­na Para­fii Sta­ro­ka­to­lic­kiej Maria­wi­tów w Nowej Sobót­ce


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.