Ekumenizm w Polsce

Najważniejsza jest modlitwa — ekumeniczne spotkania w Lublinie


25 kwiet­nia w archi­ka­te­drze lubel­skiej odby­ło się nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne pod prze­wod­nic­twem bp. Krzysz­to­fa Nit­kie­wi­cza. Kaza­nie wygło­sił bp Marek M. Karol Babi, Biskup Naczel­ny Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów i wice­pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (PRE). Po raz pierw­szy w dzie­jach archi­ka­te­dry kaza­nie wygło­sił maria­wic­ki biskup. Po litur­gii odby­ło się w Try­bu­na­le Koron­nym spo­tka­nie z bp. Krzysz­to­fem Nit­kie­wi­czem.


Lublin eku­me­nicz­ny w stu­le­cie nie­pod­le­gło­ści – to cykl modlitw i dys­ku­sji zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski, Fun­da­cję Roz­wo­ju KUL przy wspar­ciu Mia­sta Lublin podej­mu­ją­cy zagad­nie­nia eku­me­nicz­ne. Jed­nym z part­ne­rów medial­nych jest ekumenizm.pl. 25 kwiet­nia odby­ły się kolej­ne wyda­rze­nia eku­me­nicz­ne­go pro­jek­tu – w archi­ka­te­drze lubel­skiej odpra­wio­no eku­me­nicz­ne nabo­żeń­stwo Sło­wa Boże­go, któ­re popro­wa­dził bp Krzysz­tof Nit­kie­wicz, ordy­na­riusz san­do­mier­ski Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i zara­zem prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Eku­me­ni­zmu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski.

Uczest­ni­ków spo­tka­nia powi­tał ks. prof. Sła­wo­mir Paw­łow­ski, sekre­tarz Rady ds. Eku­me­ni­zmu KEP i czło­nek Komi­te­tu Pro­gra­mo­wo-Orga­ni­za­cyj­ne­go „Lublin mia­sto zgo­dy reli­gij­nej 2018”.

W litur­gię zaan­ga­żo­wa­ni byli rów­nież duchow­ni innych wyznań — ks. Andrzej Gon­ta­rek, pro­boszcz Para­fii Pol­sko­ka­to­lic­kiej p.w. Wnie­bo­wzię­cia NMP i jed­no­cze­śnie prze­wod­ni­czą­cy lubel­skie­go oddzia­łu PRE oraz ks. Grze­gorz Brud­ny, pro­boszcz Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej Świę­tej Trój­cy w Lubli­nie.

Kaza­nie wygło­sił bp Marek M. Karol Babi, Biskup Naczel­ny Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów. Pierw­szy raz w histo­rii rzym­sko­ka­to­lic­kiej archi­ka­te­dry kaza­nie wygło­sił biskup maria­wic­ki. Kazno­dzie­ja mówił m.in. o zna­cze­niu nie­daw­no wyda­nej Biblii Eku­me­nicz­nej oraz koniecz­no­ści sza­cun­ku wobec innych, w tym tak­że ina­czej wie­rzą­cych. – Chrze­ści­ja­na­mi jeste­śmy nie tyl­ko w domo­wym zaci­szu. Jeste­śmy nimi zawsze i wszę­dzie. Z modli­twy i sakra­men­tów czer­pie­my nasze siły, a w spo­sób szcze­gól­ny z naszej rela­cji z Panem Jezu­sa Uta­jo­nym w Prze­naj­święt­szym Sakra­men­cie – mówił kazno­dzie­ja. Biskup zaape­lo­wał o zaan­ga­żo­wa­nie chrze­ści­jan w życie swo­ich Kościo­łów.

Na zakoń­cze­nie nabo­żeń­stwa wspól­ne­go bło­go­sła­wień­stwa udzie­li­li oby­dwaj bisku­pi.

Po czę­ści litur­gicz­nej odby­ło się w histo­rycz­nej Sali Try­bu­na­łu Koron­ne­go spo­tka­nie z bp. Krzysz­to­fem Nit­kie­wi­czem, w któ­rym uczest­ni­czył rów­nież bp Mie­czy­sław Cisło, biskup pomoc­ni­czy archi­die­ce­zji lubel­skiej oraz lubli­nia­nie róż­nych wyznań.

Roz­mo­wę z bp. Nit­kie­wi­czem popro­wa­dził ks. Grze­gorz Brud­ny. Poru­szo­ne zosta­ły zarów­no tema­ty zwią­za­ne z bio­gra­fią bisku­pa, w tym gene­za zain­te­re­so­wań bisku­pa kwe­stia­mi eku­me­nicz­ny­mi oraz pra­ca w Kurii Rzym­skiej, jak i bie­żą­ce spra­wy zwią­za­ne z eku­me­nicz­ny­mi wyzwa­nia­mi – m.in. zna­cze­nie pra­cy eku­me­nicz­nej, sytu­acja eku­me­nicz­na w Pol­sce, zaan­ga­żo­wa­nie mło­dzie­ży w ruch eku­me­nicz­ny, pro­blem Komu­nii dla mał­żeństw wyzna­nio­wo mie­sza­nych i wie­le innych zagad­nień. – W eku­me­ni­zmie nale­ży uni­kać efek­ciar­stwa – potrze­bu­je­my sze­ro­kich per­spek­tyw i moc­niej­szych rela­cji oso­bi­stych (…) pro­ze­li­tyzm nicze­go dobre­go eku­me­ni­zmo­wi nie przy­niósł – co inne­go prak­tycz­na pomoc. Naj­waż­niej­sza jed­nak jest modli­twa – mówił bp Nit­kie­wicz.

Kolej­ne spo­tka­nie odbę­dzie się 28 czerw­ca 2018 r. i roz­pocz­nie się od deba­ty teo­lo­gów w Try­bu­na­le Koron­nym nt. Eucha­ry­stii („Oddziel­nie teraz – razem na wie­ki?”). Po pane­lu odbę­dzie się wie­czer­nia w kate­drze pra­wo­sław­nej Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.