Nowa siedziba ChAT – nowe warunki, misja bez zmian

0

Powstała z wygnania, gdyż komunistyczne władze nie chciały kontynuacji wydziałów teologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Założona w 1954 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) zaczynała od Tabity w Chylicach, domu opieki i b. diakonatu ewangelickich diakonis. W latach 60. przeniosła się do pomieszczeń przy ul. Miodowej w Warszawie, należących do Kościoła luterańskiego, a od 4 października 2018 r. otrzymała własny budynek na Bielanach.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 była jednocześnie wielkim świętem – po raz pierwszy ChAT stał się niezależny. Zmieniły się warunki bytowania, ale nie zmieniła się misja.

Uroczystości 4 października miały trzy części – poświęcenie nowego gmachu przy ul. Wł. Broniewskiego 48, nabożeństwo ekumeniczne i inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

Zebranych powitał rektor ChAT, ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, który podkreślił wyjątkowy kontekst bieżącego roku akademickiego – nowy dom dla uczelni oraz 100-lecie odzyskania niepodległości.

Aktu poświęcenia nowej siedziby ChAT dokonali przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Kościoła zielonoświątkowego, który od dawna współpracuje z ekumeniczną uczelnią.

Poświęcenie poprzedziło krótkie przemówienie bp. Jerzego Samca, prezesa PRE i jednocześnie zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Następnie Słowem Bożym i modlitwą nowy budynek poświęcili biskupi Kościoła luterańskiego. W ramach „bloku tradycji protestanckich” poświęcenia dokonali następnie bp Marek Izdebski (Kościół ewangelicko-reformowany), ks. superintendent Andrzej Malicki (Kościół ewangelicko-metodystyczny), ks. dr Mateusz Wichary (prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów) oraz bp Marek Kamiński (Kościół zielonoświątkowy). W dalszej kolejności modlitwy i poświęcenia dokonali ks. inf. Andrzej Gontarek, delegat Kościoła Polskokatolickiego w RP, oraz bp M. Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Całość zwieńczyła modlitwa w tradycji prawosławnej, którą poprowadził ks. dr Doroteusz Sawicki, natomiast poświęcenie murów uczelni dokonał abp Sawa (Hrycuniak), metropolita warszawski i całej Polski.

Część poświęcenia płynnie przeszła w nabożeństwo ekumeniczne z okazji inauguracji roku akademickiego. Nabożeństwo poprowadzili wspólnie bp Marcin Hintz (Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), ks. Andrzej Gontarek oraz ks. Doroteusz Sawicki.

Liturgia uwzględniła elementy tradycji wschodniej i zachodniej, a kazanie wygłosił bp Marcin Hintz.

Po krótkiej przerwie odbyła się trzecia i ostatnia uroczystość inauguracji roku akademickiego, która rozpoczęła się procesyjnym wejściem pocztu sztandarowego, przedstawicieli władz warszawskich uczelni wyższych oraz władz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele Sejmu RP w osobie dwóch posłanek Joanny Fabisiak i Urszuli Pasławskiej oraz urzędnicy administracji państwowej.

Na początku rektor poprosił zebranych o uczczenie momentem ciszy tych, którzy odeszli do wieczności, a współtworzyli ChAT, w tym przede wszystkim zmarłego niedawno teologa prawosławnego ks. prof. Mariana Bendzę. następnie ks. prof. Bogusław Milerski wygłosił wykład rektorski, w którym podkreślił wielokulturowy i wielowyznaniowy charakter Polski na przestrzeni wieków. Wskazał na odpowiedzialność szkół wyższych w kształtowaniu świadomości i dialogu dla dobra całego społeczeństwa. Rektor uwydatnił również znaczenie samej Akademii, podkreślając jej misję ponad wszelkimi podziałami ideowymi i religijnymi:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest uczelnią, która kontynuuje tradycję społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. Nie jesteśmy uczelnią „partyjną” i „mono-wyznaniową”. W ChAT zabroniona jest indoktrynacja, ale także unikamy udawanej neutralności. W zamian proponujemy studentom autentyczny dyskurs, którego podstawę stanowi etyka komunikacji i wzajemnego uznania. Z tego względu Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie realizuje nie tylko zadania naukowe i dydaktyczne, lecz jest również laboratorium demokracji i projektowania przyszłego życia dla wszystkich obywateli tworzących wspólnotę naszego państwa. Akademia jest laboratorium autentycznym – wszak od ponad 60. lat pod jednym dachem studiują i pracują w niej przedstawiciele różnych wyznań i światopoglądów, tworząc wspólnotę pojednanej różnorodności.

Mam świadomość, że ChAT jest mikroskopijną uczelnią. Jestem jednak przekonany, że Akademia pełni nie tylko istotną rolę dydaktyczną i naukową, lecz również społeczną i kulturową w skali Polski i Europy. Akademia była i jest kreatorem pluralizmu w dyskursie teologicznym i humanistycznym, a zarazem dostarcza racjonalnej argumentacji na rzecz Polski mądrej i otwartej. Takie podejście łączy ChAT z polityką II Rzeczpospolitej i jej wyobrażeniem Polski jako dobra wspólnego dla wszystkich obywateli.

>> Pełny tekst wykładu rektorskiego

Wykład inauguracyjny „Duch Święty, piękno, nadzieja” wygłosił metropolita Sawa.

Po swoim wystąpieniu władyka Sawa podziękował rektorowi ChAT za intensywną pracę na rzecz budowy nowej siedziby uczelni. Zgodnie z uchwałą Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa wręczył ks. prof. Bogusławowi Milerskiemu wysokie odznaczenie cerkiewne – Order św. Marii Magdaleny Równej Apostołom II Stopnia z ozdobami. Rektor dziękując władyce i prawosławnemu episkopatowi, podkreślił, że wyróżnienie przyjmuje w świadomości, że jest ono również uznaniem dla całej uczelni.

Immatrykukację nowych studentów ChAT poprowadził prorektor ds. nauki, abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), prawosławny władyka wrocławsko-szczeciński.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Gaudeamus igitur.


galeria