Ekumenizm w Polsce

Nowe władze Polskiej Rady Ekumenicznej — bp Jerzy Samiec nowym prezesem PRE


31 sierp­nia roz­po­czę­ło się w war­szaw­skim Cen­trum Lute­rań­skim Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (PRE), któ­re wybie­ra­ło nowe­go pre­ze­sa i zarząd orga­ni­za­cji, zrze­sza­ją­cej sie­dem Kościo­łów mniej­szo­ścio­wych. Nowym pre­ze­sem PRE został bp Jerzy Samiec, zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w RP.


Po modli­twie sło­wo wstęp­ne o trud­nych począt­kach pol­skie­go eku­me­ni­zmu oraz bie­żą­cym zaan­ga­żo­wa­niu Kościo­łów mówił ustę­pu­ją­cy pre­zes PRE, abp Jere­miasz (Anchi­miuk), wła­dy­ka die­ce­zji wro­cław­sko-szcze­ciń­skiej Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go. Mówiąc o wyzwa­niach sto­ją­cych przed ruchem eku­me­nicz­nym abp Jere­miasz pod­kre­ślił, że eku­me­nizm opie­ra się na trzech fila­rach: modli­twie, reflek­sji teo­lo­gicz­nej i pomo­cy innym tam, gdzie jest to potrzeb­ne. Wła­dy­ka podzię­ko­wał dotych­cza­so­we­mu zarzą­do­wi oraz współ­pra­cow­ni­kom PRE za wspól­ne dzia­ła­nia na rzecz eku­me­ni­zmu w cią­gu 15 lat jego kaden­cji. Sło­wa podzię­ko­wa­nia do abp. Jere­mia­sza skie­ro­wał wice­pre­zes PRE, bp Jerzy Samiec, zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, oraz metro­po­li­ta war­szaw­ski i całej Pol­ski, Sawa.

Obra­dy Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go pro­wa­dził bp Wal­de­mar Pytel, biskup die­ce­zji wro­cław­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go. Po wybo­rze sekre­ta­ria­tu i pre­zy­dium Zgro­ma­dze­nia, zaak­cep­to­wa­niu agen­dy przy­ję­to pro­to­kół z poprzed­nie­go Zgro­ma­dze­nia 12 wrze­śnia 2011 r.

W imie­niu abp. Jere­mia­sza spra­woz­da­nie pre­ze­sa PRE odczy­tał ks. dr Grze­gorz Giem­za, dyrek­tor Biu­ra PRE. Przed­sta­wio­no infor­ma­cję wyni­ka­ją­ce z dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej PRE, a tak­że omó­wio­no rela­cje eku­me­nicz­ne z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim, Komi­sją Wspól­ną Przed­sta­wi­cie­li Rzą­du RP oraz kon­tak­ty mię­dzy­na­ro­do­we. Spra­woz­da­nie Komi­sji Rewi­zyj­nej odczy­tał ks. Roman Lipiń­ski z Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go.

Metro­po­li­ta Sawa zgło­sił ponad­to dwie kan­dy­da­tu­ry na urząd pre­ze­sa PRE – bp. Jerze­go Sam­ca, zwierzch­ni­ka Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, oraz bp. M. Karo­la Babie­go, Bisku­pa Naczel­ne­go Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów. Bp Babi nie zgo­dził się na kan­dy­do­wa­nie. Bp Jerzy Samiec został jed­no­gło­śnie wybra­ny na nowe­go pre­ze­sa Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej.

Zwierzch­nik pol­skich pra­wo­sław­nych zgło­sił kan­dy­da­tu­rę abp. Abla, wła­dy­ki die­ce­zji chełm­sko-lubel­skiej Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go, oraz bp. M. Karo­la Babie­go na wice­pre­ze­sów PRE. Zgro­ma­dze­nie popar­ło oby­dwie kan­dy­da­tu­ry. Na sekre­ta­rza PRE został wybra­ny ks. Andrzej Malic­ki z Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ne­go, a skarb­ni­kiem został ponow­nie ks. bp Marek Izdeb­ski z Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go. Prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji Rewi­zyj­nej został kapł. M. Domi­nik Mil­ler, pro­boszcz war­szaw­skiej Para­fii Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów w War­sza­wie.

Uwa­gi pra­wo­sław­nych

Do przed­sta­wio­ne­go spra­woz­da­nia ustę­pu­ją­ce­go pre­ze­sa PRE uwa­gi w czę­ści współ­pra­cy zagra­nicz­nej zgło­sił metro­po­li­ta Sawa. PRE od kil­ku­dzie­się­ciu lat współ­pra­cu­je z Ewan­ge­lic­kim Kościo­łem West­fa­lii. Pra­wo­sław­ny hie­rar­cha zwró­cił uwa­gę, że zwierzch­ni­kiem tego Kościo­ła jest kobie­ta, co dla pra­wo­sław­nych sta­no­wi pro­blem. Metro­po­li­ta zapo­wie­dział, że jeśli sytu­acja będzie się powta­rzać pra­wo­sław­ni w tych spo­tka­niach uczest­ni­czyć nie będą. Metro­po­li­ta Sawa zazna­czył rów­nież, że w kon­tek­ście dia­lo­gu w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej pol­scy pra­wo­sław­ni nie akcep­tu­ją udzia­łu Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go. Metro­po­li­ta nega­tyw­nie oce­nił dzia­łal­no­ści uni­tów i zapo­wie­dział, że pra­wo­sław­ni nie będą uczest­ni­czyć w dia­lo­gu, w któ­ry zaan­ga­żo­wa­ni są gre­ko­ka­to­li­cy. – Może­my roz­ma­wiać z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim. Kościół grec­ko­ka­to­lic­ki dla nas nie ist­nie­je – pod­kre­ślił.


Bp Jerzy Samiec uro­dził się 27 mar­ca 1963 roku w Cie­szy­nie. W 1983 roku roz­po­czął stu­dia teo­lo­gicz­ne w Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. 22 stycz­nia 1989 r. w Koście­le Poko­ju w Zabrzu został ordy­no­wa­ny przez ks. bpa Janu­sza Narzyń­skie­go na duchow­ne­go lute­rań­skie­go i roz­po­czął pra­cę jako wika­riusz w para­fiach w Zabrzu i w Gli­wi­cach. W 1990 r. zawarł zwią­zek mał­żeń­ski z Beatą Micha­łek. 

W latach 1992 – 2009 był admi­ni­stra­to­rem, a następ­nie pro­bosz­czem Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej w Gli­wi­cach. W die­ce­zji kato­wic­kiej odpo­wie­dzial­ny był za dusz­pa­ster­stwo mło­dzie­żo­we oraz ewan­ge­li­za­cję i misję. Przez wie­le lat był człon­kiem Syno­du Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, a w latach 2007–2009 peł­nił funk­cję pre­ze­sa Syno­du, naj­waż­niej­sze­go orga­nu wła­dzy w Koście­le. XII Synod Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go wybrał ks. Jerze­go Sam­ca na nowe­go Bisku­pa Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce. Wpro­wa­dze­nie w urząd bisku­pa odby­ło się 6 stycz­nia 2010 roku w war­szaw­skim koście­le Świę­tej Trój­cy.

W 2011 roku bp Samiec został wybra­ny na wice­pre­ze­sa Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej. Od począt­ku swo­jej służ­by anga­żo­wał się w dia­log eku­me­nicz­ny na róż­nych płasz­czy­znach zarów­no z Kościo­ła­mi PRE, inny­mi Kościo­ła­mi mniej­szo­ścio­wy­mi oraz Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim. Aktyw­nie uczest­ni­czy w pra­cach lute­rań­skich i eku­me­nicz­nych orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym szcze­gól­nie z part­ner­ski­mi Kościo­ła­mi lute­rań­ski­mi w Niem­czech, Szwe­cji i na Sło­wa­cji. Biskup Jerzy lubi aktyw­nie spę­dzać czas wol­ny – jest zapa­lo­nym nar­cia­rzem, wraz z żoną chęt­nie jeź­dzi na rowe­rze i zbie­ra grzy­by, inte­re­su­je się psy­cho­lo­gią spo­łecz­ną i lubi czy­tać kry­mi­na­ły. Biskup pro­wa­dzi rów­nież swój blog oraz pro­fil na ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym Twit­ter.


Obec­nie do PRE nale­ży Pol­ski Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Pra­wo­sław­ny, Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski, Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów, Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki, Kościół Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ny, Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny i Kościół Chrze­ści­jan Bap­ty­stów. Człon­ka­mi sto­wa­rzy­szo­ny­mi PRE jest Towa­rzy­stwo Biblij­ne w Pol­sce oraz Spo­łecz­ne Towa­rzy­stwo Kato­li­ków Pol­skich. PRE posia­da 16 oddzia­łów regio­nal­nych. Dyrek­to­rem Biu­ra PRE jest od lute­go 2016 roku ks. Grze­gorz Giem­za, pre­zes Syno­du Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce. PRE jest naj­więk­szą orga­ni­za­cją chrze­ści­jań­ską repre­zen­tu­ją­cą Kościo­ły nie­rzym­sko­ka­to­lic­kie. Kościół Chrze­ści­jan Bap­ty­stów, będą­cy człon­kiem PRE, nale­ży rów­nież do Alian­su Ewan­ge­licz­ne­go, zrze­sza­ją­ce­go nie­któ­re Kościo­ły pro­te­stanc­kie nur­tu ewan­ge­li­kal­ne­go.

» Ekumenizm.pl: 70-lecie PRE — “nie dla czap­ko­wa­nia i pokla­sku” i “bez rewo­lu­cji”

Na stro­nie face­bo­oko­wej ekumenizm.pl fil­mik z wybo­ru


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.