Ekumenizm w Polsce

Pierwszy w polsce Ekumeniczny UTW


23 paź­dzier­ni­ka br. w koście­le ewa­n­ge­­li­c­ko-augs­bu­r­skim Świę­tej Trój­cy odby­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja pierw­sze­go w Pol­sce Eku­me­nicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku (EUTW). Eku­me­nicz­ny pro­jekt powstał w ini­cja­ty­wy gru­py osób zwią­za­nych z lute­rań­ską Para­fią Świę­tej Trój­cy i spo­tkał się z przy­chyl­no­ścią oraz wspar­ciem Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej oraz Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej (ChAT), któ­ra spra­wu­je nad­zór nauko­wy nad przed­się­wzię­ciem. Zebra­nych gości przy­wi­tał pro­boszcz Para­fii Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie, ks. rad­ca Piotr Gaś. […]


23 paź­dzier­ni­ka br. w koście­le ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skim Świę­tej Trój­cy odby­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja pierw­sze­go w Pol­sce Eku­me­nicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku (EUTW).

Eku­me­nicz­ny pro­jekt powstał w ini­cja­ty­wy gru­py osób zwią­za­nych z lute­rań­ską Para­fią Świę­tej Trój­cy i spo­tkał się z przy­chyl­no­ścią oraz wspar­ciem Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej oraz Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej (ChAT), któ­ra spra­wu­je nad­zór nauko­wy nad przed­się­wzię­ciem.

Zebra­nych gości przy­wi­tał pro­boszcz Para­fii Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie, ks. rad­ca Piotr Gaś. Oko­licz­no­ścio­wy refe­rat pt.: “Eku­me­nicz­ny wymiar kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go” wygło­sił ks. prof. Bogu­sław Miler­ski, nowy rek­tor, a sło­wa pozdro­wie­nia wygło­sił abp Jere­miasz (Anchi­miuk), wła­dy­ka pra­wo­sław­nej die­ce­zji wro­cław­sko-szcze­ciń­skiej i jed­no­cze­śnie pre­zes PRE, a tak­że poseł na Sejm RP Michał Szczer­ba, któ­ry jako prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tar­ne­go zespo­łu ds. Uni­wer­sy­te­tów Trze­cie­go Wie­ku rów­nież patro­nu­je eku­me­nicz­nej ini­cja­ty­wie. O celach i zamie­rze­niach EUTW mówił Roman Micha­lak, pre­zes zarzą­du. Uro­czy­stość uświet­nił chór Wyż­sze­go Pra­wo­sław­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w War­sza­wie, Dariusz Gór­ski, czło­nek zbo­ru adwen­ty­stów i soli­sta War­szaw­skiej Ope­ry Kame­ral­nej. Na orga­nach grał prof. Jery Dziu­biń­ski, tytu­lar­ny orga­ni­sta Para­fii Świę­tej Trój­cy.

W inau­gu­ra­cji uczest­ni­czył rów­nież ks. Jerzy Samiec, biskup Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go, bp M. Ber­nard Kubic­ki, biskup z die­ce­zji ślą­sko-łódz­kiej Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów, a tak­że ks. Marek Izdeb­ski, biskup Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ne­go oraz przed­sta­wi­cie­le war­szaw­skich para­fii Kościo­łów człon­kow­skich PRE.

Ofer­ta pro­gra­mo­wa EUTW to nie tyl­ko wykła­dy teo­lo­gicz­ne, czy sze­ro­ko rozu­mia­nej huma­ni­sty­ki, lecz tak­że garść zagad­nień z dys­cy­plin przy­rod­ni­czych, a tak­że kur­sy kom­pu­te­ro­we, języ­ko­we oraz zaję­cia kul­tu­ral­ne, edu­ka­cyj­no-rekre­acyj­ne. Celem pomy­sło­daw­ców EUTW jest nie tyl­ko akty­wi­za­cja star­sze­go poko­le­nia, lecz tak­że popu­la­ry­zo­wa­nie kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem war­to­ści tole­ran­cji i eku­me­ni­zmu.

Począt­ko­wo zaję­cia odby­wać się będą w Luthe­ra­neum, pod­zie­miach kościo­ła Świę­tej Trój­cy oraz w Muzeum Etno­gra­ficz­nym, jed­nak celem zarzą­du jest orga­ni­zo­wa­nie zajęć w miej­scach zwią­za­nych z kościo­ła­mi róż­nych wyznań oraz waż­ny­mi insty­tu­cja­mi sto­łecz­nej kul­tu­ry. EUTW otwar­ty jest nie tyl­ko dla osób zwią­za­nych z Kościo­ła­mi człon­kow­ski­mi PRE, lecz jego for­mu­ła skie­ro­wa­na jest rów­nież do wier­nych Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, a tak­że osób nie nale­żą­cych do jakie­go­kol­wiek Kościo­ła.

O eku­me­nicz­nej ini­cja­ty­wie infor­mo­wa­ły w ostat­nim cza­sie ogól­no­pol­skie i war­szaw­skie media, w tym m.in. Radio TOK FM, Radio War­sza­wa, Gość Nie­dziel­ny, por­tal ekumenizm.pl i senior.pl.

6 listo­pa­da o godz. 15:00 w Luthe­ra­neum odbę­dzie się pierw­sze spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne wraz z Zarzą­dem EUTW. Zaję­cia odby­wać się będą dwa razy w tygo­dniu — we wtor­ki i piąt­ki wg usta­lo­ne­go pla­nu. Każdy/a kandydat/ka zobo­wią­za­ne jest do wnie­sie­nia jed­no­ra­zo­wej opła­ty wpi­so­wej (50 PLN) oraz opła­ty rocz­nej (150 PLN).

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać w Kan­ce­la­rii Para­fial­nej Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie (wt — pt w godz. 9:00 — 18:00, tel.: 22 556–46-60, warszawa-trojca@luteranie.pl). W przy­go­to­wa­niu jest witry­na inter­ne­to­wa EUTW.

foto: AK

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.