Ekumenizm w Polsce

Rozpoczęcie roku akademickiego 2011/12 na ChAT


6 paź­dzier­ni­ka br. na Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie odby­ła się uro­czy­stość inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go oraz imma­try­ku­la­cji stu­den­tów I roku. Nastą­pi­ła rów­nież uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów i dok­to­rów habi­li­to­wa­nych. Odby­ło się nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne, odpra­wio­ne przez nauczy­cie­li trzech sek­cji: ks. Ire­ne­usza Luka­sa (Kościół Ewa­n­ge­­li­c­ko-Augs­bu­r­ski), ks. Andrze­ja Gon­tar­ka (Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki) oraz ks. dr. Doro­te­usza Sawic­kie­go (Pol­ski Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Pra­wo­sław­ny). Kaza­nie wygło­sił duchow­ny pol­sko­ka­to­lic­ki, ks. prof. Miro­sław Andrzej Michal­ski. Opra­wę muzycz­ną […]


6 paź­dzier­ni­ka br. na Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie odby­ła się uro­czy­stość inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go oraz imma­try­ku­la­cji stu­den­tów I roku. Nastą­pi­ła rów­nież uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów i dok­to­rów habi­li­to­wa­nych.

Odby­ło się nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne, odpra­wio­ne przez nauczy­cie­li trzech sek­cji: ks. Ire­ne­usza Luka­sa (Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski), ks. Andrze­ja Gon­tar­ka (Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki) oraz ks. dr. Doro­te­usza Sawic­kie­go (Pol­ski Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Pra­wo­sław­ny). Kaza­nie wygło­sił duchow­ny pol­sko­ka­to­lic­ki, ks. prof. Miro­sław Andrzej Michal­ski. Opra­wę muzycz­ną przy­go­to­wał chór pra­wo­sław­ny pod dyrek­cją prof. Wło­dzi­mie­rza Woło­siu­ka. Na koniec modlitw swo­je bło­go­sła­wień­stwo udzie­li­li: pol­sko­ka­to­lic­ki biskup Wik­tor Wyso­czań­ski, lute­rań­ski­bi­skup Jerzy Samiec oraz pra­wo­sław­ny arcy­bi­skup Jere­miasz.

Zapro­sze­nie na uro­czy­stość przy­ję­li obok stu­den­tów i wykła­dow­ców, przed­sta­wi­cie­le Kościo­łów zrze­szo­nych w Pol­skiej Radzie Eku­me­nicz­nej, wśród gości zna­leź­li się­po­nad­to bp Michał Maria Ludwik Jabłoń­ski — zwierzch­nik Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów, bp Marek Izdeb­ski — zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go, ks. super­in­ten­dent Zbi­gniew Kamiń­ski — zwierzch­nik okrę­gu wschod­nie­go Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ne­go, bp Zdzi­sław Tran­da — eme­ry­to­wa­ny zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go, bp Marian Duś — biskup pomoc­ni­czy rzym­sko­ka­to­lic­kiej archi­die­ce­zji war­szaw­skiej, bp Jan Cie­ślar — biskup die­ce­zji war­szaw­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, bp Janusz Narzyń­ski — eme­ry­to­wa­ny zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, ks. prof. Jerzy Tofi­luk — rek­tor Pra­wo­sław­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w War­sza­wie oraz ks. Hen­ryk Dąbrow­ski — prze­wod­ni­czą­cy war­szaw­skie­go oddzia­łu Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej. W inau­gu­ra­cji bra­li udział tak­że przed­sta­wi­cie­le war­szaw­skich uczel­ni wyż­szych zaprzy­jaź­nio­nych z Chrze­ści­jań­ską Aka­de­mią Teo­lo­gicz­ną.

W ostat­niej czę­ści uro­czy­sto­ści swój wykład inau­gu­ra­cyj­ny wygło­sił bp prof. Mar­cin Hintz pt.:“Zbawienie świa­ta, zba­wie­nie czło­wie­ka”. W swo­jej prze­mo­wie zwró­cił uwa­gę na aspek­ty zwią­za­ne z wie­lo­ra­kim rozu­mie­niem zagad­nie­nia zba­wie­nia, któ­re jest ści­śle zwią­za­ne nie tyl­ko z każ­dym czło­wie­kiem, ale powin­noz aspek­tem glo­bal­nym, spo­łeczn i ymmię­dzy­kul­tu­ro­wym. Minu­tą ciszy uczczo­no tak­że zmar­łe­go w lip­cu 2011 roku ks. prof. Alfre­da Tschir­sch­nit­za, wybit­ne­go znaw­cę Sta­re­go Testa­men­tu i egze­ge­ty, duchow­ne­go lute­rań­skie­go.

Obec­nie w Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej stu­diu­je 668 stu­den­tów, z cze­go ok. 100 osób to stu­den­ci I roku. W tym roku aka­de­mic­kim licz­ba stu­den­tów dra­stycz­nie spa­dła, dla­te­go koniecz­ne będzie poszu­ki­wa­nie oszczęd­no­ści i racjo­na­li­za­cja zatrud­nie­nia. Na uczel­ni trwa­ją przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia obok dotych­czas jedy­ne­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go, tak­że wydzia­łu obsłu­gu­ją­ce­go kie­run­ki peda­go­gicz­no-wycho­waw­cze. Zakro­jo­ne są tak­że dzia­ła­nia mają­ce dopro­wa­dzić do wybu­do­wa­nia nowej sie­dzi­by uczel­ni na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu; uczel­nia potrze­bu­je na całą inwe­sty­cję 100 milio­nów zło­tych, pozy­ska­ne do tej pory fun­du­sze pozwa­la­ją na roz­po­czę­cie pierw­sze­go eta­pu budo­wy w poło­wie 2012 roku. Zakoń­cze­nie inwe­sty­cji pla­nu­je się na rok 2015. Środ­ki pocho­dzą z fun­du­szu Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz fun­du­szy struk­tu­ral­nych Unii Euro­pej­skiej, wspie­ra­ją­cych mniej­szo­ści etnicz­ne i wyzna­nio­we.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.