Rozpoczęcie roku akademickiego 2011/12 na ChAT

6 października br. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego oraz immatrykulacji studentów I roku. Nastąpiła również uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

Odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, odprawione przez nauczycieli trzech sekcji: ks. Ireneusza Lukasa (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Andrzeja Gontarka (Kościół Polskokatolicki) oraz ks. dr. Doroteusza Sawickiego (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Kazanie wygłosił duchowny polskokatolicki, ks. prof. Mirosław Andrzej Michalski. Oprawę muzyczną przygotował chór prawosławny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Na koniec modlitw swoje błogosławieństwo udzielili: polskokatolicki biskup Wiktor Wysoczański, luterański biskup Jerzy Samiec oraz prawosławny arcybiskup Jeremiasz.


Zaproszenie na uroczystość przyjęli obok studentów i wykładowców, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, wśród gości znaleźli się ponadto bp Michał Maria Ludwik Jabłoński – zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, bp Marek Izdebski – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. superintendent Zbigniew Kamiński – zwierzchnik okręgu wschodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp Zdzisław Tranda – emerytowany zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Marian Duś – biskup pomocniczy rzymskokatolickiej archidiecezji warszawskiej, bp Jan Cieślar – biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Janusz Narzyński – emerytowany zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. prof. Jerzy Tofiluk – rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz ks. Henryk Dąbrowski – przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W inauguracji brali udział także przedstawiciele warszawskich uczelni wyższych zaprzyjaźnionych z Chrześcijańską Akademią Teologiczną.


W ostatniej części uroczystości swój wykład inauguracyjny wygłosił bp prof. Marcin Hintz pt.: „Zbawienie świata, zbawienie człowieka”. W swojej przemowie zwrócił uwagę na aspekty związane z wielorakim rozumieniem zagadnienia zbawienia, które jest ściśle związane nie tylko z każdym człowiekiem, ale powinnoz aspektem globalnym, społeczn i ymmiędzykulturowym. Minutą ciszy uczczono także zmarłego w lipcu 2011 roku ks. prof. Alfreda Tschirschnitza, wybitnego znawcę Starego Testamentu i egzegety, duchownego luterańskiego.


Obecnie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej studiuje 668 studentów, z czego ok. 100 osób to studenci I roku. W tym roku akademickim liczba studentów drastycznie spadła, dlatego konieczne będzie poszukiwanie oszczędności i racjonalizacja zatrudnienia. Na uczelni trwają przygotowania do uruchomienia obok dotychczas jedynego Wydziału Teologicznego, także wydziału obsługującego kierunki pedagogiczno-wychowawcze. Zakrojone są także działania mające doprowadzić do wybudowania nowej siedziby uczelni na warszawskim Żoliborzu; uczelnia potrzebuje na całą inwestycję 100 milionów złotych, pozyskane do tej pory fundusze pozwalają na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy w połowie 2012 roku. Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2015. Środki pochodzą z funduszu Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wspierających mniejszości etniczne i wyznaniowe.

komentarze

  • Emet

    Pamiętam ks. dra Tschirschnitza z zajęć w ChAT – niezwykły człowiek. Mózg nieprzeciętny. Jednak z innej beczki – kiedy czytam, że chrześcijańska uczelnia „uczciła kogoś minutą ciszy” to czuję się dziwnie. Czy na ChAT w grudniu obchodzi się też „Gwiazdkę” lub nowoczesne „Święta Sezonowe”? Cóż, słusznie napisał apostoł Paweł „ChAT ukończyłem, wiarę zachowałem”, jak głosi stare chatowskie porzekadło…