Ekumenizm w Polsce

Smaki krzyża w luterańsko-rzymskokatolickim ujęciu, wolny Wielki Piątek i przenosiny debaty do ewangelików


15 wrze­śnia w domi­ni­kań­skiej bazy­li­ce św. Sta­ni­sła­wa w Lubli­nie odby­ła się przed­ostat­nia z Debat Dwóch Ambon orga­ni­zo­wa­na w tym miej­scu i z o. Toma­szem Dostat­nim OP w cha­rak­te­rze pro­wa­dzą­ce­go. Na dwóch ambo­nach sta­nę­li metro­po­li­ta arcy­bi­skup lubel­ski Sta­ni­sław Budzik oraz biskup die­ce­zji war­szaw­skiej Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go ks. Jan Cie­ślar.Deba­ta odby­ła się na zakoń­cze­nie Euro­pej­skie­go Festi­wa­lu Sma­ków, a doty­czy­ła krzy­ża – oko­licz­no­ści ku temu dało samo miej­sce (bazy­li­ka jest miej­scem prze­cho­wy­wa­nia reli­kwii Krzy­ża Świę­te­go) oraz litur­gicz­ny kon­tekst uro­czy­sto­ści Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go oraz Mat­ki Bożej Bole­snej w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim. Deba­tę pro­wa­dził jej współ­ini­cja­tor — o. Tomasz Dostat­ni OP.

Jako pierw­szy krót­kie roz­wa­ża­nie na temat krzy­ża wygło­sił abp Sta­ni­sław Budzik, łącząc w per­spek­ty­wie litur­gicz­nej oraz teo­lo­gicz­nej czte­ry sma­ki krzy­ża – gorz­ki (cier­pie­nie i ofia­ra), smak zwy­cię­stwa (triumf pas­chal­ny), słod­ki (mistycz­ne uję­cie miło­ści Bożej) oraz smak czwar­ty — rodzi­my zwią­za­ny z doświad­cze­niem krzy­ża w naro­dzie, spo­łe­czeń­stwie, rodzi­nach zarów­no przy modli­twie, waż­nych wyda­rze­niach życio­wych, jak i w for­mie mate­rial­nej.

Z kolei bp Jan Cie­ślar mówił o krzy­żu jako cen­tral­nym ‘miej­scu’ ewan­ge­lic­kiej toż­sa­mo­ści teo­lo­gicz­nej i ducho­wo­ści, wyja­śnia­jąc isto­tę teo­lo­gii krzy­ża, poję­cie poboż­no­ści wiel­ko­piąt­ko­wej oraz miej­sca krzy­ża w sztu­ce sakral­nej tra­dy­cji lute­rań­skiej, szcze­gól­nie w pie­śniach, któ­re do dziś są modli­twą na nabo­żeń­stwach ewan­ge­lic­kich.

W dru­giej czę­ści deba­ty pyta­nia zada­wa­li sobie nawza­jem bisku­pi – szcze­gól­ną uwa­gę zwró­ci­ło pyta­nie abp. Budzi­ka do bp. Cie­śla­ra o rolę Mat­ki Bożej w poboż­no­ści lute­rań­skiej (oko­licz­ność świę­ta MB Bole­snej).

Krzyż i wol­ny Wiel­ki Pią­tek

W trze­ciej czę­ści była moż­li­wość zada­wa­nia pytań oby­dwu bisku­pom. Padły pyta­nia m.in. o zna­cze­nie reli­kwii w Koście­le lute­rań­skim, ale też o kwe­stię obcho­dze­nia Wiel­kie­go Piąt­ku.

Odno­sząc się do wystą­pie­nia bp. Jana Cie­śla­ra, ks. Grze­gorz Brud­ny, pro­boszcz Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej Świę­tej Trój­cy w Lubli­nie, zapy­tał abp. Sta­ni­sła­wa Budzi­ka, któ­ry jest człon­kiem Komi­sji Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski i Rzą­du RP, o szan­sę usta­no­wie­nia Wiel­kie­go Piąt­ku dniem wol­nym od pra­cy. Abp Budzik odparł, że spra­wa ta nie zale­ży do Kościo­ła kato­lic­kie­go. – Jeśli się komi­sja zbie­rzę to obie­cu­ję, że ten temat poru­szę. I poprze­my was – powie­dział abp Budzik.

Na koniec Deba­ty Dwóch Ambon zebra­ni wspól­nie wypo­wie­dzie­li sło­wa Modli­twy Pań­skiej, a oby­dwaj bisku­pi udzie­li­li bło­go­sła­wień­stwa.


Dwie ambo­ny od domi­ni­ka­nów do ewan­ge­li­ków

W związ­ku z decy­zją władz zakon­nych o prze­nie­sie­niu o. Toma­sza Dostat­nie­go z klasz­to­ru w Lubli­nie do Szcze­ci­na, powsta­ło pyta­nie o dal­sze losy Deba­ty Dwóch Ambon. Poja­wi­ła się pro­po­zy­cja prze­nie­sie­nia wyda­rze­nia do kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go Świę­tej Trój­cy, a pomysł przy­ję­ła Rada Para­fial­na i pro­boszcz Para­fii ks. Grze­gorz Brud­ny.

Pierw­sza deba­ta odbę­dzie się już 14 paź­dzier­ni­ka 2020 r. o godz. 18:00, a dys­ku­to­wać będą: ks. prof. Alfred Wierz­bic­ki (Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski) oraz ks. Sła­wo­mir J. Siko­ra (Para­fia Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ska Świę­tej Trój­cy w Szcze­ci­nie).

Tema­tem roz­mo­wy będzie “Sprze­ciw wobec zła na przy­kła­dzie ks. Die­tri­cha Bon­ho­ef­fe­ra.”


Ekumenizm.pl: Unieść róż­no­rod­ność — roz­mo­wa z o. Toma­szem Dostat­nim OPGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.