Ekumenizm w Polsce

Tydzień Modlitwy w dobie pandemii. Wręczenie Nagrody PRE w Warszawie


Życzę, aby rucho­wi eku­me­nicz­ne­mu w Pol­sce jak naj­bar­dziej i jak naj­le­piej dopi­sy­wa­ły siły, ener­gia i wewnętrz­na radość z tego, że moż­na słu­żyć eku­me­nii i współ­pra­cy Kościo­łów w naszym kra­ju – powie­dział po ode­bra­niu Nagro­dy PRE bp Zdzi­sław Tran­da, biskup-senior Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go w Pol­sce.22 stycz­nia 2021 roku odby­ło się w koście­le ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skim Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie jed­no z trzech nabo­żeństw eku­me­nicz­nych war­szaw­skie­go oddzia­łu Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (PRE).

Licz­bę nabo­żeństw eku­me­nicz­nych ogra­ni­czo­no ze wzglę­du na reżim sani­tar­ny do naj­więk­szych świą­tyń.

Na począt­ku nabo­żeń­stwa odby­ło się wrę­cze­nie Nagro­dy PRE bp. Zdzi­sła­wo­wi Tran­dzie, bisku­po­wi-senio­ro­wi Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ne­go.

Nagro­da zosta­ła przy­zna­na decy­zją PRE w 2020 roku kil­ku oso­bom zasłu­żo­nym dla pol­skiej eku­me­nii, w tym m. in. abp Alfon­so­wi Nos­so­lo­wi, bp. Zdzi­sła­wo­wi Tran­dzie czy metro­po­li­cie Sawie (wię­cej infor­ma­cji), któ­ry wyróź­nie­nie ode­brał 25 stycz­nia 2021 r. w cer­kwi metro­po­li­tal­nej.


» Sym­bo­li­ka sta­tu­et­ki Nagro­dy PRE


Sło­wa pozdro­wie­nia skie­ro­wał bp Jerzy Samiec, pre­zes PRE i zwierzch­nik Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go, a lau­da­cję odczy­tał ks. sup. Andrzej Malic­ki, sekre­tarz PRE, repre­zen­tu­ją­cy jed­no­cze­śnie Kościół meto­dy­stycz­ny. Dzie­ku­jąc za przy­zna­nie Nagro­dy, bp Tran­da życzył obec­ne­mu pre­ze­so­wi PRE i całej Radzie ener­gii oraz wewnętrz­nej rado­ści z słu­że­nia eku­me­nii.

Zebra­nych przy­wi­tał pro­boszcz Para­fii, ks. rad­ca Piotr Gaś. Litur­gię opra­co­wa­ną przez eku­me­nicz­ną wspól­no­tę mona­stycz­ną z Grand Champs popro­wa­dzi­li świec­cy i duchow­ni róż­nych wyznań.

Kaza­nie wygło­sił bp Romu­ald Kamiń­ski, któ­ry skon­cen­tro­wał się na roli Sło­wa Boże­go w życiu chrze­ści­jan. Kazno­dzie­ja mówił tak­że o nad­uży­wa­niu ludz­kie­go sło­wa w deba­cie publicz­nej, ape­lu­jąc, aby chrze­ści­ja­nie w cza­sach, w któ­rych sło­wo nisz­czy, a cza­sem nawet zabi­ja, uczy­li się deli­kat­no­ści od swo­je­go Ojca.

W koń­co­wej czę­ści litur­gii zmó­wio­ne zosta­ły inten­cje modli­tew­ne, a duchow­ni zapa­li­li świe­cie od pas­cha­łu eku­me­nicz­ne­go.


Nabo­żeń­stwa eku­me­nicz­ne w War­sza­wie odby­ły się jesz­cze w pra­wo­sław­nej kate­drze metro­po­li­tal­nej, gdzie pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty Sawy (Hry­cu­nia­ka) odsłu­żo­no wie­czer­nię w inten­cji pomno­że­nia miło­ści mię­dzy chrze­ści­ja­na­mi, oraz w rzym­sko­ka­to­lic­kiej kate­drze war­szaw­sko-pra­skiej, gdzie pod­czas nie­szpo­rów kaza­nie wygło­sił bp Jan Cie­ślar, biskup die­ce­zji war­szaw­skiej Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go.


Całe nabo­żeń­stwo moż­na obej­rzeć tutaj:Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.