Ekumenizm w Polsce

Wschodnie Boże Narodzenie


Grec­ko­ka­to­lic­cy i pra­wo­sław­ni miesz­kań­cy całej Pol­ski obcho­dzą świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Na zakoń­cze­nie 40-dnio­­we­­go postu uro­czy­ście obcho­dzi­li oni 6. stycz­nia Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia, któ­ra podob­nie jak u kato­li­ków skła­da się tra­dy­cyj­nie z 12 dań, jed­nym z nich jest kutia. Wie­cze­rza roz­po­czy­na się od modli­twy i łama­nia się pros­fo­rą, odpo­wied­ni­kiem zachod­nie­go opłat­ka. Chrze­ści­ja­nie wschod­ni Boże Naro­dze­nie świę­tu­ją trzy dni, w cza­sie któ­rych w cer­kwiach obu wyznań […]


Grec­ko­ka­to­lic­cy i pra­wo­sław­ni miesz­kań­cy całej Pol­ski obcho­dzą świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Na zakoń­cze­nie 40-dnio­we­go postu uro­czy­ście obcho­dzi­li oni 6. stycz­nia Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia, któ­ra podob­nie jak u kato­li­ków skła­da się tra­dy­cyj­nie z 12 dań, jed­nym z nich jest kutia. Wie­cze­rza roz­po­czy­na się od modli­twy i łama­nia się pros­fo­rą, odpo­wied­ni­kiem zachod­nie­go opłat­ka.

Chrze­ści­ja­nie wschod­ni Boże Naro­dze­nie świę­tu­ją trzy dni, w cza­sie któ­rych w cer­kwiach obu wyznań odpra­wio­ne są uro­czy­ste nabo­żeń­stwa. Pierw­sze­go dnia wier­ni wspo­mi­na­ją naro­dze­nie Chry­stu­sa, dru­gie­go — życie Mat­ki Boskiej, a trze­cie­go — św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. W świą­ty­niach wysta­wia­na jest w tych dniach spe­cjal­na iko­na przed­sta­wia­ją­ca naro­dze­nie Chry­stu­sa. Uka­za­na na niej postać Dzie­ciąt­ka Jezus ma na sobie pie­lusz­ki, przy­po­mi­na­ją­ce pośmiert­ny całun, w któ­ry okry­ty był Zba­wi­ciel, zaś gro­ta naro­dze­nia jest jed­no­cze­śnie pie­cza­rę gro­bu Pań­skie­go.

W Sano­ku, sto­li­cy die­ce­zji prze­my­sko-nowo­są­dec­kiej Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go, nabo­żeń­stwom prze­wod­ni­czył ordy­na­riusz arcy­bi­skup Adam Dubec. Tak­że w koście­le grec­ko­ka­to­lic­kim odby­ły się spe­cjal­ne nabo­żeń­stwa, któ­rym prze­wo­dził ks. Ire­ne­usz Kon­drów, pro­boszcz para­fii w Hłom­czy, koło Sano­ka.

Na Pod­kar­pa­ciu miesz­ka obec­nie kil­ka tysię­cy gre­ko­ka­to­li­ków i pra­wo­sław­nych. W Sano­ku, razem z kato­li­ka­mi, pol­sko-kato­li­ka­mi oraz zie­lo­no­świąt­kow­ca­mi, bio­rą oni udział w dia­lo­gu, któ­ry od 1998 przy­brał for­mę spo­tkań eku­me­nicz­nych, orga­ni­zo­wa­nych kil­ka razy w roku. Naj­bliż­sze już 14. spo­tka­nie eku­me­nicz­ne odbę­dzie się 16. stycz­nia o godzi­nie 17.00 w koście­le fran­cisz­ka­nów, w ramach Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, pod hasłem „Chry­stus — jedy­ny fun­da­ment Kościo­ła”.

Na zdj. litur­gia dru­gie­go dnia świąt Boże­go Naro­dze­nia, 8. stycz­nia 2005 r. (1) w kate­drze pra­wo­sław­nej Świę­tej Trój­cy w Sano­ku, litur­gii prze­wod­ni­czy abp Adam Dubec i (2) w koście­le grec­ko­ka­to­lic­kim w Sano­ku, litur­gii prze­wod­ni­czy ks. Ire­ne­usz Kon­drów. Fot. ks. Witold Pobie­dziń­ski OFM­Conv.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.