Ekumenizm w Polsce

Wspólna ewangelizacja


Wspól­na, wiel­ka ewan­ge­li­za­cja czte­rech Kościo­łów roz­po­czy­na sie dzi­siaj w Gli­wi­cach, ma potwać do 6 kwiet­nia. Przy wspar­ciu Ruchu Nowe­go Życia, akcje współ­two­rzą: Kościół Rzy­m­sko-Kato­­li­c­ki, Ewa­n­ge­­li­c­ko-Augs­bu­r­ski, Ewa­n­ge­­li­c­ko-Meto­­dy­­sty­cz­ny oraz Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy. Orga­ni­za­to­rzy mają ambi­cję dotrzeć z zapro­sze­nia­mi na licz­ne impre­zy do każ­de­go miesz­ka­nia w Gli­wi­cach, stąd poważ­na akcja rekla­mo­wa całe­go przed­się­wzię­cia. Orga­ni­zo­wa­ne sa roz­ma­ite kon­cer­ty, w kinach wyświe­tla­ny jest za dar­mo film “Jezus”, impre­zy ewan­ge­li­za­cyj­ne będą pro­wa­dzo­ne […]


Wspól­na, wiel­ka ewan­ge­li­za­cja czte­rech Kościo­łów roz­po­czy­na sie dzi­siaj w Gli­wi­cach, ma potwać do 6 kwiet­nia. Przy wspar­ciu Ruchu Nowe­go Życia, akcje współ­two­rzą: Kościół Rzym­sko-Kato­lic­ki, Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski, Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ny oraz Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy.

Orga­ni­za­to­rzy mają ambi­cję dotrzeć z zapro­sze­nia­mi na licz­ne impre­zy do każ­de­go miesz­ka­nia w Gli­wi­cach, stąd poważ­na akcja rekla­mo­wa całe­go przed­się­wzię­cia. Orga­ni­zo­wa­ne sa roz­ma­ite kon­cer­ty, w kinach wyświe­tla­ny jest za dar­mo film “Jezus”, impre­zy ewan­ge­li­za­cyj­ne będą pro­wa­dzo­ne na uli­cach, w domach kul­tu­ry, kinach,kaplicach kosciel­nych. Akcje wspie­ra radio Plus i CCM. Po ewan­ge­li­za­cji orga­ni­zo­wa­ne będą róż­ne­go rodza­ju kur­sy pogłę­bia­ją­ce życie chrze­ści­jań­skie oraz zchę­ca­ją­ce do aktyw­ne­go włą­cze­nia się w życie lokal­nych wspól­not.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.