Ekumenizm w Polsce i na świecie

Wschodnie płuco liturgii mariawitów


Na temat rytów litur­gicz­nych funk­cjo­nu­ją­cych w Koście­le maria­wi­tów pisa­no nie­wie­le. Dotych­cza­so­we, z resz­tą bar­dzo lako­nicz­ne, opra­co­wa­nia litur­gi­ki maria­wi­tów, ogra­ni­cza­ją swo­je pole badaw­cze tyl­ko do głów­ne rytu, wyro­słe­go z rzym­sko­ka­to­lic­kiej litur­gii try­denc­kiej. Stąd też moż­na wysnuć myl­ny wnio­sek, iż maria­wi­ci, na prze­strze­ni ponad stu­le­cia samo­dziel­no­ści wyzna­nio­wej, spra­wo­wa­li tyl­ko litur­gię jed­ne­go obrząd­ku. Ser­decz­nie zapra­sza­my Czy­tel­ni­ków EAI Ekumenizm.pl do lek­tu­ry tek­stu poświę­co­ne­go m.in. tra­dy­cjom litur­gii wschod­niej w maria­wi­ty­zmie. […]


Na temat rytów litur­gicz­nych funk­cjo­nu­ją­cych w Koście­le maria­wi­tów pisa­no nie­wie­le. Dotych­cza­so­we, z resz­tą bar­dzo lako­nicz­ne, opra­co­wa­nia litur­gi­ki maria­wi­tów, ogra­ni­cza­ją swo­je pole badaw­cze tyl­ko do głów­ne rytu, wyro­słe­go z rzym­sko­ka­to­lic­kiej litur­gii try­denc­kiej. Stąd też moż­na wysnuć myl­ny wnio­sek, iż maria­wi­ci, na prze­strze­ni ponad stu­le­cia samo­dziel­no­ści wyzna­nio­wej, spra­wo­wa­li tyl­ko litur­gię jed­ne­go obrząd­ku.

Ser­decz­nie zapra­sza­my Czy­tel­ni­ków EAI Ekumenizm.pl do lek­tu­ry tek­stu poświę­co­ne­go m.in. tra­dy­cjom litur­gii wschod­niej w maria­wi­ty­zmie.

Arty­kuł dostęp­ny jest na stro­nie Maga­zy­nu Teo­lo­gicz­ne­go Sem­per Refor­man­da.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.