Ekumenizm w Polsce i na świecie

Zmarła Ruth Bell Graham


W wie­ku 87 lat zasnę­ła w nadziei zmar­twych­wsta­nia Ruth Bell Gra­ham, żona zna­ne­go ewan­ge­li­sty i misjo­na­rza Bil­ly­’e­go Gra­ha­ma. Zosta­wi­ła po sobie męża, pię­cio­ro dzie­ci i 19 wnu­ków. Była wier­ną towa­rzysz­ką swo­je­go męża. Uro­dzi­ła się w 1920 roku w Chi­nach w rodzi­nie pre­zbi­te­riań­skich misjo­na­rzy pra­cją­cych w pre­zbi­te­riań­skim szpi­ta­lu. Suro­wa, refor­mo­wa­na reli­gij­ność jej domu cecho­wa­ła ją do koń­ca życia. Zna­na była m.in. z bez­po­śred­nie­go spo­so­bu bycia i poczu­cia humo­ru. Gdy pew­ne­go razu […]


W wie­ku 87 lat zasnę­ła w nadziei zmar­twych­wsta­nia Ruth Bell Gra­ham, żona zna­ne­go ewan­ge­li­sty i misjo­na­rza Bil­ly­’e­go Gra­ha­ma. Zosta­wi­ła po sobie męża, pię­cio­ro dzie­ci i 19 wnu­ków. Była wier­ną towa­rzysz­ką swo­je­go męża.

Uro­dzi­ła się w 1920 roku w Chi­nach w rodzi­nie pre­zbi­te­riań­skich misjo­na­rzy pra­cją­cych w pre­zbi­te­riań­skim szpi­ta­lu. Suro­wa, refor­mo­wa­na reli­gij­ność jej domu cecho­wa­ła ją do koń­ca życia. Zna­na była m.in. z bez­po­śred­nie­go spo­so­bu bycia i poczu­cia humo­ru. Gdy pew­ne­go razu Bill pochwa­lił się, że uści­skał go pre­zy­dent Mek­sy­ku, ona wzru­szy­ła ramio­na­mi: “Nie przy­wią­zy­wa­ła­by do tego więk­szej wagi. Tak samo ści­skał Fide­la Castro.”


Swo­je­go męża pozna­ła pod­czas stu­diów na Whe­aton Col­le­ge (nazy­wa­nej “ewan­ge­li­kal­nym Rzy­mem”) i wyszła za nie­go za mąż w 1943. Pomi­mo tego, że jej mąż jest ordy­no­wa­nym duchow­nym bap­ty­stycz­nym, Ruth Gra­ham pozo­sta­ła do koń­ca życia pre­zbie­trian­ką i człon­ki­nią PCUSA.


Choć pozo­stał­wa­ła w ceniu męża to była bar­dzo zaan­ga­żo­wa­na w dusz­pa­ster­stwo dla więź­nia­rek, opie­kę medycz­ną dla naj­uboż­szych. W 1988 razem z mężem odby­ła podróż ewan­ge­li­za­cyj­ną po Chi­nach, gdzie nazy­wa­no ją “cór­ką Chin”. W 1996 razem z mężem odzna­czo­no ją Zło­tym Meda­lem Kon­gre­su, naj­wyż­szym ame­ry­kań­skim odzna­cze­niem dla oby­wa­te­la tego kra­ju.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.