Kościoły katolickie

Coraz mniej katolików w Szwajcarii


W poło­wie wrze­śnia 2023 roku opu­bli­ko­wa­no sta­ty­sty­ki pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu, doty­czą­ce­go ska­li mole­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go nie­let­nich przez duchow­nych i świec­kich pra­cow­ni­ków Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go w Szwaj­ca­rii. Po ogło­sze­niu danych wzro­sła znacz­nie licz­ba wystą­pień z Kościo­ła.


Przy­po­mnij­my, że według opu­bli­ko­wa­nych danych przed­sta­wio­nych przez repre­zen­tan­tów Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go odno­to­wa­no aż 1000 przy­pad­ków mole­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go od lat 50. XX wie­ku. Prze­pro­wa­dze­nie kwe­ren­dy powie­rzo­no Uni­wer­sy­te­to­wi w Zury­chu.

Jak infor­mu­je Neue Zür­cher Zeitung (NZZ), kil­ka tygo­dni po ogło­sze­niu wyni­ków badań, kil­ku­krot­nie wzro­sła licz­ba wystą­pień z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i z pew­no­ścią prze­wyż­szy ona rekor­do­wą licz­bę apo­sta­zji z 2021, któ­ra wów­czas w ska­li kra­ju wynio­sła 34 tys.

Dla zilu­stro­wa­nia ska­li, pre­sti­żo­wy NZZ wska­zał na ankie­tę prze­pro­wa­dzo­ną przez pań­stwo­we radio i tele­wi­zję SRF w całym kra­ju dwa tygo­dnie po publi­ka­cji rapor­tu. I tak w Bazy­lei odno­to­wa­no 140 wystą­pień, pod­czas gdy w takim okre­sie licz­ba ta zazwy­czaj wyno­si 25. W kan­to­nie zury­skim z Kościo­ła wystą­pi­ło 800 osób, co w „nor­mal­nych warun­kach” zaję­ło­by co naj­mniej trzy mie­sią­ce. Podob­ne dane pły­ną z innych kan­to­nów i wska­zu­ją na przy­naj­mniej dwu­krot­ny wzrost licz­by wystą­pień.

Socjo­lo­dzy oce­nia­ją, że w takim tem­pie licz­ba kato­li­ków w Szwaj­ca­rii (ok. 2,5 mln) już wkrót­ce albo już spa­dła poni­żej licz­by osób bez­wy­zna­nio­wych. „Kato­lic­kie sta­ty­sty­ki” ratu­ją nie­co imi­gran­ci z Pol­ski, Bawa­rii czy kra­jów połu­dnio­wo­eu­ro­pej­skich, jed­nak – jak wska­zu­je NZZ – oso­by te rzad­ko kie­dy inte­gru­ją się z lokal­nym Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim i są kato­li­ka­mi na papie­rze.

Eku­me­nicz­ne wystą­pie­nia

Podob­nie jak w Niem­czech, gdzie w zeszłym roku odno­to­wa­no histo­rycz­nie naj­wyż­szą licz­bę wystą­pień z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go (ponad pół milio­na), tak­że w Szwaj­ca­rii, choć sto­sun­ki licz­bo­we są znacz­nie mniej­sze, wystą­pie­nia z Kościo­łów mają cha­rak­ter eku­me­nicz­ny. Dru­gie co do wiel­ko­ści wyzna­nie w Szwaj­ca­rii – Kościół ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ny – rów­nież wska­zu­je na zwięk­szo­ną ilość wystą­pień.

Mimo iż Kościół ten nie zma­ga się z afe­ra­mi pedo­fil­ski­mi, a w ostat­nich latach tra­fiał na czo­łów­ki gazet z powo­du roman­sów byłe­go zwierzch­ni­ka i innych zawi­ro­wań oby­cza­jo­wych to ludzie rów­nież wystę­pu­ją z nie­go z powo­du… afer pedo­fil­skich w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim. Powód? Zse­ku­la­ry­zo­wa­ne spo­łe­czeń­stwo coraz mniej odróż­nia mię­dzy kato­li­ka­mi a pro­te­stan­ta­mi, patrząc na oby­dwa Kościo­ły jako całość. Podob­ny mecha­nizm w znacz­nie więk­szym zakre­sie i udo­ku­men­to­wa­ny empi­rycz­nie dzia­ła już od lat w Niem­czech.

Oprócz roz­cza­ro­wań zwią­za­nych ze skan­da­lem pedo­fil­skich szwaj­car­scy kato­li­cy porzu­ca­ją swój Kościół powo­do­wa­ni roz­cza­ro­wa­niem papie­żem Fran­cisz­kiem i zbyt powol­nym, ich zda­niem, tem­pem reform czy ich bra­kiem.

Jed­nak rzad­ko kie­dy takie wystą­pie­nia z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go koń­czą się przej­ściem do bar­dziej libe­ral­ne­go Kościo­ła, jakim jest Kościół ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ny, czy Kościół Chrze­ści­jań­sko-Kato­lic­ki, szwaj­car­ski nurt sta­ro­ka­to­li­cy­zmu. Co praw­da, Kościół ten nie tyl­ko wyświę­ca kobie­ty, bło­go­sła­wi mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we, pro­ces podej­mo­wa­nia decy­zji w Koście­le jest wskroś demo­kra­tycz­ny, a litur­gia zasad­ni­czo nie róż­ni się od obrzę­dów w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim, jed­nak wspól­no­ta ta nie może się pochwa­lić maso­wym przy­pły­wem roz­cza­ro­wa­nych kato­li­ków.

Powód? Po pierw­sze Kościół Chrze­ści­jań­sko-Kato­lic­ki posia­da­ją­cy ok. 10 tys. wier­nych nie jest repre­zen­to­wa­ny w całym kra­ju i jest zasad­ni­czo ogra­ni­czo­ny do co naj­wy­żej kil­ku­na­stu kan­to­nów spo­śród 26, a po dru­gie wystą­pie­nie z Kościo­ła pozwa­la zaosz­czę­dzić nie małe środ­ki w domo­wym budże­cie.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.