Kościoły katolickie

Kolejny duchowny przechodzi do starokatolików


53-let­ni ks. Cle­mens Grüne­bach, dotych­cza­so­wy dzie­kan jed­nost­ki dusz­pa­ster­skiej Saar­brüc­ken (sto­li­ca kra­ju Saary), popro­sił ordy­na­riu­sza die­ce­zji tre­wir­skiej o zwol­nie­nie go z obo­wiąz­ków, infor­mu­jąc, iż prze­cho­dzi do Kościo­ła sta­ro­ka­to­lic­kie­go. Uza­sad­nia­jąc decy­zję ks. Grüne­bach mówi o „odczu­wal­nym para­li­żu, bra­ku per­spek­tyw i o siłach, dążą­cych do zacho­wa­nia sta­tus quo w Koście­le.” To już dru­ga taka kon­wer­sja w cią­gu roku.Biskup die­ce­zji tre­wir­skiej Ste­phan Acker­mann podzię­ko­wał dzie­ka­no­wi za dotych­cza­so­wą pra­cę peł­ną zaan­ga­żo­wa­nia (podob­nie i przed­sta­wi­cie­le Kościo­ła w Saar­brüc­ken) i zawie­sił go w obo­wiąz­kach kapłań­skich. Wyra­ził żal z powo­du decy­zji dzie­ka­na.

Od mar­ca br. ks. Grüne­bach obej­mie para­fie sta­ro­ka­to­lic­kie w Akwi­zgra­nie i Düs­sel­dor­fie.

W roz­mo­wie z Kato­lic­ką Agen­cją Infor­ma­cyj­ną (KNA), ks. Grüne­bach stwier­dził, że punk­tem prze­ło­mo­wym był dla nie­go rok 2019, a kon­kret­nie inge­ren­cja Waty­ka­nu w refor­my dusz­pa­ster­skie zaini­cjo­wa­ne w die­ce­zji tre­wir­skiej, a tak­że obec­ne dzia­ła­nia Kurii Rzym­skiej, mają­ce na celu wyha­mo­wa­nie czy wręcz zakoń­cze­nie pro­jek­tu tzw. dro­gi syno­dal­nej w Niem­czech.

Grüne­bach prze­ko­nu­je, że sygna­ły pły­ną­ce z Waty­ka­nu nie pozo­sta­wia­ją złu­dzeń, iż Rzym zaak­cep­tu­je zmia­ny wypro­wa­dzo­ne w ramach Dro­gi Syno­dal­nej.

Przy­po­mnij­my, że Dro­ga Syno­dal­na jest wspól­nym pro­jek­tem nie­miec­kie­go epi­sko­pa­tu (przy sprze­ci­wie poje­dyn­czych hie­rar­chów) oraz naj­więk­szej orga­ni­za­cji świec­kich kato­li­ków ZdK, któ­rej celem jest wpro­wa­dze­nie zmian w funk­cjo­no­wa­niu Kościo­ła w Niem­czech oraz deba­ta nad tema­ta­mi, któ­re wyma­ga­ją zgo­dy rzym­skiej cen­tra­li, w tym rola kobiet w Koście­le (świę­ce­nia dia­ko­nu i kapłań­stwa), znie­sie­nie obli­ga­to­ryj­ne­go celi­ba­tu i otwar­te podej­ście do związ­ków nie­sa­kra­men­tal­nych, w tym par jed­no­pł­cio­wych.

Ostat­nio Waty­kan zaka­zał nie­miec­kie­mu epi­sko­pa­to­wi powo­ły­wa­nia ogól­no­kra­jo­wej Rady, któ­ra mia­ła­by kon­ty­nu­ować pro­jekt na pod­sta­wie wnio­sków wypra­co­wa­nych przez Dro­gę Syno­dal­ną, któ­rą ostat­nio skry­ty­ko­wał w dość ostrych sło­wach papież Fran­ci­szek.

Bisku­pi nie­miec­cy, w tym prze­wod­ni­czą­cy epi­sko­pa­tu bp Georg Bät­zing, zasy­gna­li­zo­wa­li, że Waty­kan może zaka­zy­wać powo­ły­wa­nia takiej struk­tu­ry na całe Niem­cy, ale nie może zabro­nić tego bisku­pom w ich die­ce­zjach.

Mówiąc o sytu­acji w Koście­le w Niem­czech ks. Grüne­bach zazna­czył, że coś w nim pękło, a zacho­wa­nie Rzy­mu okre­ślił jako agre­syw­ne i nie­współ­gra­ją­ce ze świa­dec­twem Ewan­ge­lii.  – Idę, bo nie widzę już żad­nej szan­sy bycia czyn­nym kapła­nem w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim – powie­dział Grüne­bach, wska­zu­jąc na brak syno­dal­no­ści i pod­kre­śla­jąc para­li­żu­ją­ce dzia­ła­nia waty­kań­skie­go Kon­gre­ga­cji ds. Ducho­wień­stwa.

Ks. Cle­mens Grüne­bach, któ­ry odpo­wie­dzial­ny był dotych­czas za para­fie opie­ku­ją­ce się 95 tys. kato­li­ków, odby­wa aktu­al­nie stu­dia teo­lo­gii sta­ro­ka­to­lic­kiej na Uni­wer­sy­te­cie w Bonn. Jest pierw­szym duchow­nym die­ce­zji tre­wir­skiej, któ­ry zde­cy­do­wał się na przej­ście do Kościo­ła sta­ro­ka­to­lic­kie­go, ale nie jedy­nym w Niem­czech.

W maju 2022 roku na podob­ny krok zde­cy­do­wał się inny pro­mi­nent­ny duchow­ny, wika­riusz gene­ral­ny die­ce­zji Spi­ry, o czym infor­mo­wa­li­śmy w naszym ser­wi­sie.

Trud­no powie­dzieć, czy decy­zja Grüne­ba­cha to po pro­stu kolej­ny, indy­wi­du­al­ny przy­pa­dek, czy począ­tek nie­co szer­sze­go pro­ce­su, któ­ry na dłuż­szą metę nie spa­ra­li­żu­je i tak trud­nych spraw kadro­wych Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, ale może nadać nowej dyna­mi­ki nie­wiel­kie­mu Kościo­ło­wi sta­ro­ka­to­lic­kie­mu, liczą­ce­mu zale­d­wie 16 tys. wier­nych.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.