Kościoły katolickie

Niemcy: 402 tys. katolików wystąpiło z Kościoła


Nie­miec­ka Kon­fe­ren­cja Bisku­pów opu­bli­ko­wa­ła ofi­cjal­ne sta­ty­sty­ki, z któ­rych wyni­ka, że w 2023 roku ponad 400 tys. osób wystą­pi­ło z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go.


To mniej niż w 2022 roku, kie­dy apo­sta­zji doko­na­ła rekor­do­wa licz­ba 520 tys. wier­nych.

W 2023 roku 27 die­ce­zji Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go opu­ści­ło dokład­nie 402 tys. 694 osób. Pocie­sza­ją­cy może być fakt, że jest to mniej niż w 2022 roku, jed­nak wynik z 2023 roku jest dru­gim co do ska­li wystą­pień smut­nym rekor­dem Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go w Niem­czech. W licz­bach bez­względ­nych naj­wię­cej osób wystą­pi­ło znów z archi­die­ce­zji koloń­skiej (pra­wie 41 tys. osób).

Obec­nie do Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go nale­ży 20,3 mln wier­nych (ok. 24% spo­łe­czeń­stwa), a do Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­ła Nie­miec 18,6 mln wier­nych.

Zmniej­szy­ła się nie tyl­ko licz­ba kato­li­ków w Niem­czech, ale tak­że odno­to­wa­no spa­dek w przyj­mo­wa­niu sakra­men­tów. W ska­li wszyst­kich die­ce­zji jest mniej chrztów (- 20 tys.), ale tak­że mniej pogrze­bów kościel­nych (-14 tys.) i to przy sta­rze­ją­cym się spo­łe­czeń­stwie. Są pozy­tyw­ne dane, ale w nie mają one zna­cze­nia sta­ty­stycz­ne­go w odnie­sie­niu do ska­li wystą­pień – o nie­co ponad 6% wzro­sła licz­ba osób uczest­ni­czą­cych w nabo­żeń­stwach, 1559 osób wstą­pi­ło do Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go (o ponad 100 wię­cej niż w 2022 roku), a 4127 osób powró­ci­ło do Kościo­ła (3753 osób w 2002 roku).

Zmniej­szy­ła się też licz­ba kapła­nów o ok. 280, a w całych Niem­czech wyświę­co­no w 2023 roku jedy­nie 38 nowych kapła­nów.

Od kil­ku lat Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki i EKD publi­ku­ją dane o innym cza­sie. EKD przed­sta­wi­ło swo­je sta­ty­sty­ki za 2023 rok już w maju 2024 roku. Ewan­ge­lic­kie Kościo­ły Kra­jo­we, wcho­dzą­ce w skład EKD, stra­ci­ły przez wystą­pie­nia w 2023 roku 380 tys. wier­nych. Do Kościo­łów ewan­ge­lic­kich wstą­pi­ło łącz­nie 20 tys. osób. Po zli­cze­niu ewan­ge­li­ków i kato­li­ków, a nawet po doda­niu wier­nych nale­żą­cych do Kościo­łów pra­wo­sław­nych i ewan­ge­li­kal­nych, licz­ba Niem­ców, nale­żą­cych do któ­re­goś z Kościo­łów chrze­ści­jań­skich jest poni­żej 50% i wyno­si ok. 46%.

Kato­li­cy opusz­cza­ją­cy Kościół poda­ją róż­ne powo­dy, jed­nak głów­nym jest utra­ta zaufa­nie wobec insty­tu­cji Kościo­ła, w tym zgor­sze­nie skan­da­la­mi sek­su­al­ny­mi, nie­chęć czę­ści hie­rar­chii kościel­nej wobec reform, w tym szcze­gól­nie waty­kań­ska blo­ka­da dla postu­lo­wa­nych zmian w ramach tzw. dro­gi syno­dal­nej, ale tak­że chęć zaosz­czę­dze­nia podat­ku kościel­ne­go i oczy­wi­ście utra­ta wia­ry.

- Licz­by poka­zu­ją, że Kościół tkwi w kom­plek­so­wym kry­zy­sie. Licz­by są wskaź­ni­ka­mi rze­czy­wi­sto­ści, jed­nak rezy­gna­cja, wyco­fa­nie się lub lęk są zły­mi odpo­wie­dzia­mi. Tak­że kur­czą­cy się Kościół ma misję gło­sze­nia Ewan­ge­lii o miło­ści Boga – sko­men­to­wał licz­by bp Georg Bät­zing z Lim­bur­ga, prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Nie­miec­kich.

Szef nie­miec­kie­go epi­sko­pa­tu dodał, że Kościół potrze­bu­je głę­bo­kich reform, jed­nak „same refor­my nie zli­kwi­du­ją kry­zy­su kościel­ne­go, jed­nak bez reform ten kry­zys się zaostrzy.”

Wystą­pie­nie — jak to dzia­ła?

W zależ­no­ści od kra­ju związ­ko­we­go (lan­du) wystą­pie­nie zgła­sza się w urzę­dzie sta­nu cywil­ne­go bądź w sądzie rejo­no­wym. Wpierw jed­nak nale­ży usta­lić ter­min wizy­ty, a z tym w ostat­nich latach były pro­ble­my, gdyż tak dużo osób chcia­ło wystą­pić z dane­go Kościo­ła.

Sama for­mal­ność trwa zale­d­wie parę minut i kosz­tu­je w zależ­no­ści od lan­du od 10 do ok. 60 euro, jed­nak są lan­dy, któ­re nie pobie­ra­ją opła­ty admi­ni­stra­cyj­nej za wystą­pie­nie z Kościo­ła (Bre­ma i Bran­den­bur­gia).

» Pod­sta­wo­we infor­ma­cje gra­ficz­ne, doty­czą­ce sta­ty­styk Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go w Niem­czech za rok 2023


 


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.