Kościoły katolickie

Papież przeciął spór: największa parafia tradycji anglikańskiej włączona do Ordynariatu


W latach osiem­dzie­sią­tych, po wpro­wa­dze­niu ordy­na­cji kobiet przez Kościo­ły angli­kań­skie i fali kon­wer­sji na kato­li­cyzm, papież Jan Paweł II na mocy Klau­zu­li Dusz­pa­ster­skiej (ang. Pasto­ral Pro­vi­sion) zezwo­lił na udzie­la­nie świe­ceń w Koście­le kato­lic­kim żona­tym księ­żom angli­kań­skim oraz two­rze­nie spe­cjal­nych para­fii dla kato­li­ków tra­dy­cji angli­kań­skiej – choć w ramach poszcze­gól­nych die­ce­zji.


15 sierp­nia 1983 roku, pierw­szą tego typu para­fię, pod wezwa­niem Mat­ki Bożej Pojed­na­nia (ang. Our Lady of the Ato­ne­ment), ery­go­wa­no w ame­ry­kań­skim mie­ście San Anto­nio. Na jej cze­le sta­nął wywo­dzą­cy się z Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go ksiądz Chri­sto­pher Phil­lips. W chwi­li utwo­rze­nia, para­fia liczy­ła… 18 wier­nych (w tym żona i trój­ka dzie­ci księ­dza). Począt­ko­wo wier­ni gro­ma­dzi­li się w wynaj­mo­wa­nych salach, ale szyb­ko zaczę­ło ich przy­by­wać. Po pew­nym cza­sie, die­ce­zja sprze­da­ła (!) wła­snej, die­ce­zjal­nej para­fii za 83 tys. dola­rów zbęd­ną dział­kę na sła­bo zalud­nio­nych przed­mie­ściach, gdzie z cza­sem uda­ło się wła­snym sump­tem wznieść kościół, a potem szko­łę. W cią­gu ponad 30 lat ist­nie­nia, licz­ba wier­nych wzro­sła do ok. 2500 osób, a szko­ła (na ponad 500 uczniów) zyska­ła reno­mę naj­lep­szej szko­ły kato­lic­kiej w Tek­sa­sie. Przy­czy­ni­ła się do tego pięk­na i dostoj­na litur­gia spra­wo­wa­na w spe­cjal­nym rycie angli­kań­skim oraz pie­lę­gno­wa­nie innych tra­dy­cji angli­kań­skich (np. wszy­scy ucznio­wie obo­wiąz­ko­wo uczest­ni­czą w zaję­ciach chó­ral­nych).

Kie­dy papież Bene­dykt XVI utwo­rzył Ordy­na­ria­ty dla wier­nych tra­dy­cji angli­kań­skiej, któ­re są cał­ko­wi­cie nie­za­leż­ny­mi struk­tu­ra­mi na pra­wach odręb­nych die­ce­zji, inne para­fie tego typu bez żad­nych pro­ble­mów ze stro­ny bisku­pów die­ce­zjal­nych prze­szły do ame­ry­kań­skie­go Ordy­na­ria­tu (np. arcy­bi­skup Houston prze­ka­zał para­fii kate­dral­nej Ordy­na­ria­tu zie­mię i budyn­ki za sym­bo­licz­ną kwo­tę 10 dola­rów). Jed­nak para­fia w San Anto­nio padła ofia­rą swo­je­go suk­ce­su mate­rial­ne­go i miej­sco­wy arcy­bi­skup nie miał ocho­ty pozby­wać się tak lukra­tyw­ne­go mająt­ku. W stycz­niu, spór uległ gwał­tow­ne­mu zaostrze­niu, a ksiądz Phil­lips, któ­ry zgło­sił akces do Ordy­na­ria­tu, został odsu­nię­ty od kie­ro­wa­nia para­fią.

Spra­wa tra­fi­ła do Sto­li­cy Apo­stol­skiej. Roz­strzy­gnię­cie zapa­dło z szyb­ko­ścią rzad­ko spo­ty­ka­ną w takich przy­pad­kach. Z dniem 21 mar­ca, papież zarzą­dził natych­mia­sto­we włą­cze­nie Para­fii Mat­ki Bożej Pojed­na­nia w San Anto­nio, wraz z całym mająt­kiem, w struk­tu­ry Ordy­na­ria­tu. To już kolej­na z wie­lu decy­zji Fran­cisz­ka, któ­ry­mi jed­no­znacz­nie wsparł to eku­me­nicz­ne dzie­ło swo­je­go poprzed­ni­ka.

Obec­nie ist­nie­ją trzy Ordy­na­ria­ty dla wier­nych tra­dy­cji angli­kań­skiej: Kate­dry Świę­te­go Pio­tra w USA i Kana­dzie, Mat­ki Bożej z Wal­sin­gham w Anglii, Walii i Szko­cji oraz Mat­ki Bożej od Krzy­ża Połu­dnia w Austra­lii z Japo­nią. Po pię­ciu latach ist­nie­nia liczą bli­sko 200 księ­ży, kil­ku­na­stu kle­ry­ków i 20 sióstr zakon­nych. Licz­ba wier­nych obję­tych opie­ką dusz­pa­ster­ską dyna­micz­nie rośnie z roku na rok, zwłasz­cza w USA, a po ostat­niej decy­zji papie­ża zaczy­na się­gać 18–20 tysię­cy. Ordy­na­ria­ty posłu­gu­ją się odręb­ną wer­sją litur­gii mszy świę­tej (wg msza­łu zatwier­dzo­ne­go przez papie­ża Fran­cisz­ka), spra­wu­ją wywo­dzą­ce się z tra­dy­cji angli­kań­skiej nie­szpo­ry (ang. Even­song), cele­bru­ją angli­kań­ską tra­dy­cję chó­ral­ną, mają żona­tych księ­ży i – zgod­nie z tra­dy­cją angli­kań­ską – znacz­nie bar­dziej kame­ral­ne para­fie (zwy­kle naj­wy­żej kil­ka­set osób).

» Ekumenizm.pl: Eku­me­nicz­na pre­mie­ra w Waty­ka­nie

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.