Kościoły protestanckie

Bp Jerzy Samiec: Kościół, który nie stanie w obronie wykluczonych, opustoszeje


W Hali pod Dębow­cem w Biel­sku Bia­łej odby­ło się nabo­żeń­stwo z sakra­men­tem Wie­cze­rzy Pań­skiej na zakoń­cze­nie Ewan­ge­lic­kich Dni Kościo­ła (EDK), któ­re świę­to­wa­no od 15 do 18 czerw­ca br. w róż­nych miej­scach Ślą­ska Cie­szyń­skie­go.


W nabo­żeń­stwie uczest­ni­czy­li wier­ni Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go, a tak­że chrze­ści­ja­nie nale­żą­cy do innych Kościo­łów. Spo­wiedź wg litur­gii lute­rań­skiej popro­wa­dził ks. Marek Izdeb­ski, biskup Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ne­go. Kaza­nie wygło­sił zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce i pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, bp Jerzy Samiec.

Biskup Kościo­ła nawią­zu­jąc do tek­stu kazal­ne­go pod­kre­ślił, że tak, jak kie­dyś tak i dziś ist­nie­je wie­lu ludzi, któ­rzy albo nie sły­sze­li o Jezu­sie albo usły­sze­li i nie chcą przy­jąć orę­dzie ewan­ge­lii. — Jest też wie­lu, któ­rzy nomi­nal­nie są chrze­ści­ja­na­mi, a ich chrze­ści­jań­stwo spro­wa­dza się do tra­dy­cji przod­ków czy też do czyn­ni­ka kul­tu­ro­we­go. Duchow­ny pod­kre­ślił, że wia­ra w Chry­stu­sa wyma­ga świa­dec­twa poprzez naśla­do­wa­nie, a ono ozna­cza dzi­siaj sta­nię­cie po stro­nie wyklu­czo­nych i prze­śla­do­wa­nych. Bp Samiec przy­po­mniał, że Jezus był pełen miło­ści do wszyst­kich, kar­mił głod­nych, nie czy­nił róż­ni­cy mię­dzy ludź­mi i wszyst­kich trak­to­wał tak samo i ujmo­wał się za dzieć­mi i kobie­ta­mi. – Jezus nie zno­sił jed­nak zakła­ma­nia, obłu­dy i pychy, łamał utar­te zasa­dy postę­po­wa­nia i uprze­dze­nia raso­we – dodał kazno­dzie­ja.

Na zakoń­cze­nie kaza­nia bp Jerzy Samiec moc­no nawią­zał do współ­cze­snych wyzwań, pyta­jąc, czy ewan­ge­li­cy są goto­wi jed­no­znacz­nie sta­wać w obro­nie pokrzyw­dzo­nych i wyklu­czo­nych, udzie­lać pomo­cy i przyj­mo­wać uchodź­ców oraz emi­gran­tów zarob­ko­wych, bro­nić praw kobiet i dzie­ci. — Albo Kościół jutra będzie Kościo­łem Refor­ma­cji, któ­ry będzie wia­ry­god­ny poprzez naśla­do­wa­nie Jezu­sa, albo będzie to Kościół, któ­ry opu­sto­sze­je, bo stra­ci swo­ją wia­ry­god­ność, idąc na kom­pro­mi­sy w naśla­do­wa­niu swe­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa, nie­zdol­ny odczy­tać zna­ków, jakie nie­sie teraź­niej­szość.

Nabo­żeń­stwo w Biel­sku-Bia­łej było jed­nym z głów­nych wyda­rzeń EDK, na któ­re przy­by­li wier­ni ze wszyst­kich sze­ściu die­ce­zji Kościo­ła lute­rań­skie­go w Pol­sce. Oprócz nabo­żeństw odby­wa­ły się rów­nież stu­dia biblij­ne, zaję­cia dla dzie­ci i mło­dzie­ży, fora dys­ku­syj­ne, kon­cer­ty i wysta­wy.

Kaza­nie pod­czas nabo­żeń­stwa inau­gu­ru­ją­ce­go EDK przy kamien­nym ołta­rzu na Rów­ni­cy, miej­scu, przy któ­rym ewan­ge­li­cy zbie­ra­li się na nabo­żeń­stwa w okre­sie prze­śla­do­wań, wygło­sił pry­mas Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go Kościo­ła Fin­lan­dii abp Kari Mäki­nen.

» Link do kaza­nia bp. Jerze­go Sam­ca


» Ekumenizm.pl: Szu­fla­dy, biur­ka i dusz­pa­ster­stwo


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.