Kościoły protestanckie

Bp Jerzy Samiec ponownie zwierzchnikiem Kościoła luterańskiego


12 paź­dzier­ni­ka br. obra­du­ją­cy w war­szaw­skim Cen­trum Lute­rań­skim XIV. Synod Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go wybrał bp. Jerze­go Sam­ca na dru­ga kaden­cję Bisku­pa Kościo­ła lute­rań­skie­go w Pol­sce (2020–2030). Ks. Jerzy Samiec peł­ni urząd Bisku­pa Kościo­ła od 2010 roku, a od 2016 r. jest rów­nież pre­ze­sem Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej.


Obra­dy Syno­du roz­po­czę­ły się 11 paź­dzier­ni­ka br. nabo­żeń­stwem w koście­le ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skim Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie, któ­re popro­wa­dził ks. Wal­de­mar Szaj­thau­er z Wisły oraz biskup die­ce­zji cie­szyń­skiej ks. dr Adrian Kor­cza­go.

W związ­ku z upły­wa­ją­cą, 10-let­nią kaden­cją Bisku­pa Kościo­ła Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Duchow­nych Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce wyty­po­wa­ła trzech kan­dy­da­tów: ks. dr. Ada­ma Mali­nę (pre­ze­sa Syno­du), bp. Wal­de­ma­ra Pytla (bisku­pa die­ce­zji wro­cław­skiej) oraz bp. Jerze­go Sam­ca, dotych­cza­so­we­go zwierzch­ni­ka Kościo­ła. Zgod­nie z pra­wem kościel­nym wybo­ru Bisku­pa Kościo­ła doko­nu­je Synod, skła­da­ją­cy się w więk­szo­ści z osób świec­kich.

11 paź­dzier­ni­ka br. ks. dr Adam Mali­na poin­for­mo­wał Synod, że z przy­czyn zdro­wot­nych rezy­gnu­je z ubie­ga­nia się o urząd Bisku­pa Kościo­ła.

Kolej­ne­go dnia syno­da­ło­wie wysłu­cha­li pra­wie pół­go­dzin­nych pre­zen­ta­cji kan­dy­da­tów, któ­rzy odpo­wia­da­li następ­nie na zada­wa­ne pyta­nia.

W taj­nym gło­so­wa­niu bp Jerzy Samiec uzy­skał w pierw­szej turze bez­względ­ną więk­szość odda­nych gło­sów (37), a bp Wal­de­mar Pytel 28 gło­sów. Dwa gło­sy były wstrzy­mu­ją­ce.

Zagad­nie­nie eku­me­nii poja­wia­ło się w wypo­wie­dziach kan­dy­da­tów zarów­no pod­czas syno­du wybor­cze­go, jak i w wypo­wie­dziach na łamach cza­so­pi­sma kościel­ne­go. Wszy­scy kan­dy­da­ci z aten­cją odnie­śli się do zaan­ga­żo­wa­nia eku­me­nicz­ne­go Kościo­ła lute­rań­skie­go, któ­ry nale­ży do pio­nie­rów ruchu eku­me­nicz­ne­go w naszym kra­ju.

Eku­me­nizm pozo­sta­je nie­zmien­nie waż­nym wyzwa­niem i zada­niem. Wspól­ne patrze­nie w przy­szłość i budo­wa­nie dia­lo­gu mimo róż­nic, cza­sem dość istot­nych, nie jest fana­be­rią, a czę­ścią chrze­ści­jań­skie­go powo­ła­nia – powie­dział po wybo­rze bp Jerzy Samiec. – Dotych­cza­so­we rela­cje nasze­go Kościo­ła z part­ne­ra­mi eku­me­nicz­ny­mi są bar­dzo dobre i wyni­ka to z zaan­ga­żo­wa­nia naszych wier­nych począw­szy od indy­wi­du­al­nych rela­cji i para­fii, poprzez die­ce­zje, a na wła­dzach zwierzch­nich skoń­czyw­szy. Eku­me­nizm to wspól­ne dzie­ło waż­ne dla nas wszyst­kich i nic tu się nie zmie­ni – dodał bp Samiec.

Nowa kaden­cja bp. Jerze­go Sam­ca roz­pocz­nie się Świę­to Obja­wie­nia Pań­skie­go 2020 roku.

Obra­dy jesien­nej sesji Syno­du zakoń­czy­ły się 13 paź­dzier­ni­ka po nabo­żeń­stwie komu­nij­nym w Sali Syno­dal­nej Cen­trum Lute­rań­skie­go.


» Wię­cej infor­ma­cji o Syno­dzie lute­ran

» Blog Bp. Jerze­go Sam­ca


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.