Kościoły protestanckie

Duński biskup prezydentem Światowej Federacji Luterańskiej


Obra­du­ją­cy w Kra­ko­wie dele­ga­ci 13. Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej (ŚFL) wybra­li 61-let­nie­go bpa Hen­ri­ka Stub­kjæra z die­ce­zji Viborg Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go Kościo­ła Ludo­we­go Danii na nowe­go pre­zy­den­ta ŚFL.


Nowy pre­zy­dent obej­mie urząd 20 wrze­śnia br., zastę­pu­jąc nige­ryj­skie­go arcy­bi­sku­pa Pan­ti F. Musę.

Bp Hen­rik Stub­kjær ma 61 lat i jest zwierzch­ni­kiem die­ce­zji Viborg, jed­nej z 10 die­ce­zji ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skie­go Kościo­ła Ludo­we­go Danii.

Duchow­ny od lat zaan­ga­żo­wa­ny jest w mię­dzy­na­ro­do­wą pra­cę cha­ry­ta­tyw­ną. Jest sze­ro­ko zna­ny w duń­skim spo­łe­czeń­stwie z powo­du zaan­ga­żo­wa­nia dia­ko­nij­ne­go – jest m. in. sekre­ta­rzem gene­ral­nym Dan­Chur­chA­id, orga­ni­za­cji huma­ni­tar­nej duń­skich lute­ra­nów. Wspie­ra rów­nież orga­ni­za­cje podej­mu­ją­ce pro­blem bez­dom­no­ści.

Bp Hen­rik jest rów­nież teo­lo­giem zaan­ga­żo­wa­nym w dia­log eku­me­nicz­ny. W latach 2016–2019 był prze­wod­ni­czą­cym Naro­do­wej Rady Kościo­łów w Danii. Jest rów­nież aktyw­nym człon­kiem Towa­rzy­stwa Angli­kań­sko-Lute­rań­skie­go.

Na star­cie z rzą­dem

Biskup Hen­rik był człon­kiem Par­tii Socjal­de­mo­kra­tycz­nej, z któ­rej wystą­pił po 40 latach na znak pro­te­stu, gdy rząd pre­mier Met­te Fre­de­rik­sen posta­no­wił wykre­ślić z kalen­da­rza Wiel­ki Dzień Modli­twy, tłu­ma­cząc to koniecz­no­ścią wpro­wa­dze­nia oszczęd­no­ści w związ­ku z ata­kiem Rosji na Ukra­inę i wydat­ka­mi na zbro­je­nia.

W roz­mo­wie z dzien­ni­kiem Kri­ste­ligt Dag­blad, bp Stub­kjær pod­kre­ślił, że pra­ca dia­ko­nij­na doty­czy ludzi i rela­cji. — Cza­sa­mi trze­ba mieć odwa­gę podej­mo­wać decy­zje w spra­wach, któ­re wyda­ją się być trud­ne. To tak­że odno­si się do Kościo­ła. Dobry kazno­dzie­ja ma odwa­gę sta­nąć na pierw­szej linii fron­tu.

Biskup Hen­rik jest żona­ty z Katri­ne, któ­ra jest rów­nież duchow­ną Kościo­ła Ludo­we­go Danii i ma 4 doro­słych dzie­ci.

Nowa Rada

Zgro­ma­dze­nie doko­na­ło rów­nież wybo­ru nowej Rady ŚFL, któ­ra kie­ru­je pra­ca­mi wspól­no­ty mię­dzy zgro­ma­dze­nia­mi ogól­ny­mi.

W nowej Radzie jest jej dotych­cza­so­wy czło­nek z Pol­ski, dr hab Jerzy Soj­ka, czło­nek Syno­du Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go oraz pra­cow­nik nauko­wy Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.