Kościoły protestanckie

Franciszkanie uznani przez Kościół


Kościół Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­ski w Ame­ry­ce (ELCA) ofi­cjal­nie nadał Zako­no­wi Lute­rań­skich Fran­cisz­ka­nów (ZLF) sta­tus nie­za­leż­nej orga­ni­za­cji lute­rań­skiej. Tym samym fran­cisz­ka­nie sta­li się pierw­szym zako­nem ofi­cjal­nie uzna­wa­nym przez ame­ry­kań­ski Kościół.


ZLF zało­żo­no w 2011 roku. Od tego cza­su miał sta­tus orga­ni­za­cji sto­wa­rzy­szo­nej z Kościo­łem.

Lute­rań­ski­mi fran­cisz­ka­na­mi mogą zostać człon­ko­wie Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go w Ame­ry­ce, zarów­no pozo­sta­ją­cy w związ­kach mał­żeń­skich, jak i samot­ni, duchow­ni, jak i świec­cy. Zakon­ni­cy ślu­bu­ją żyć zgod­nie z ewan­ge­licz­ny­mi zasa­da­mi ubó­stwa, czy­sto­ści i posłu­szeń­stwa. Pro­ces przyj­mo­wa­nia do zako­nu obej­mu­je postu­lat, nowi­cjat i ślu­by wie­czy­ste.

Misja zakon­ni­ków pole­ga na „peł­nym pasji naśla­do­wa­niu Jezu­sa, budo­wie Jego Kościo­ła, pro­wa­dze­niu życia peł­ne­go tro­ski i odpo­wie­dzial­no­ści oraz zgod­ne­go z wie­rze­nia­mi i wyzna­niem Kościo­ła lute­rań­skie­go”.


Nabo­żeń­stwo lute­rań­skich fran­cisz­ka­nów — Kapi­tu­ła 2023

2023 Chap­ter Festi­val Eucha­rist — YouTu­be


Zakon jest człon­kiem takich orga­ni­za­cji, jak Joint Com­mit­tee on Fran­ci­scan Uni­ty i Fran­ci­scan Action Network.

ELCA jest naj­więk­szym Kościo­łem lute­rań­skim w USA (jed­nym z kil­ku­dzie­się­ciu) i poprzez przy­na­leż­ność do Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej jest w peł­nej jed­no­ści z Kościo­łem Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skim w Pol­sce.

Lute­rań­skie zgro­ma­dze­nia odwo­łu­ją­ce się do tra­dy­cji mona­stycz­nej znaj­du­ja się głów­nie w Niem­czech, Szwe­cji oraz w USA.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.